บรรยาย "ทุนมนุษย์กับความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สวัสดีชาว Blog และลูกศิษย์ทุกท่านครับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ทุนมนุษย์กับความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ภาคพิเศษ แขนงวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ติดตามบรรยากาศการเรียนรู้และการสรุปการบรรยายได้ที่ Blog นี้ครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (3)

ทุนมนุษย์กับความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก

21 เมษายน 2556

ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาเซียน  2015 เป็นส่วนหนึ่งของโลกาภิวัตน์ เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้โลกาภิวัตน์สำเร็จ เพราะเอาเศรษฐกิจโลกมารวมกัน

ประเทศในอาเซียนเมื่อรวมตัวกันแล้วต้องมีความสามารถในการแข่งขัน ในโลกโลกาภิวัตน์ 

เน้นเรื่องทุนมนุษย์และการแข่งขันเพื่อเข้าสู่เวทีโลก

ทุนในโลกมีอยู่ 4 ชนิด ทุนแปลว่า จะได้มาต้องเสียไป ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ได้มาฟรีๆ การที่จะเป็นทุนมนุษย์ได้ต้องมีการลงทุน การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ คือ คิดเป็น วิเคราะห์เป็น

1.  คน หรือ ทุนมนุษย์การลงทุนคือ ลงทุนทางปัญญา

2.  เงิน Financial capital การลงทุน คือ มีการออม

3.  เทคโนโลยี เช่น เครื่องจักร ไอโฟน

4.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

คำถาม ทรัพยากรมนุษย์  ทุนมนุษย์ ต้องมีการลงทุน  Human being มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

  Michael Hammer กล่าวว่าโลกในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงเร็ว และคาดไม่ถึง เราต้องมีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

นักศึกษาต้องไม่ได้เรียนเพื่อวันนี้เท่านั้น ต้องจัดการกับสิ่งที่คาดไม่ถึง

  Michael Porter การแข่งขันขึ้นอยู่กับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์  

  เช่น คนจบปริญญาตรีไป 2 คน แต่มีคุณภาพไม่เท่ากัน แสดงว่าปริญญาอย่างเดียวไม่พอ นักศึกษาทุกคนต้องไม่หยุดการเรียนรู้

  ปัญหาของประเทศไทย คือ ปัญหาตัว Q ปริมาณและคุณภาพต่ำ  มีการขาดแคลนแรงงาน แต่วิธีการแก้ปัญหาคือ ขอให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ

  ท่านพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กล่าวว่า คน คือ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร

  ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เหนือกว่าประเทศไทย เพราะประเทศไทย คิดผิดคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติมาก เช่นภูเก็ต มีดีบุกมาก แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีเหลือเลย ป่าไม้ก็เช่นกัน ป่าไม้ในประเทศไทยลดลงมาก เพราะตัดป่าไม่ไปขาย

  Antony Robbins  กล่าวว่ามนุษย์มีศักยภาพทั้งทางลบและทางบวกไม่มีจำกัด

  อ.จีระ กล่าวว่า ทุนมนุษย์ต้องมีการปลูกเพื่อสร้างให้มีปัญญา และต้องมีความสามารถบริหารคนให้เป็น และเก็บเกี่ยว

  สุภาษิตจีน กล่าวว่า พัฒนาคนต้องพัฒนาทั้งชีวิต 

  สิ่งแรกต้องมองไกล ไม่ใช่แค่จบปริญญา

  Jack Welch กล่าวว่า เปลี่ยนแปลงก่อนที่เขาจะบังคับให้เปลี่ยน

  เรื่องASEAN 2015เป็นส่วนหนึ่งของโลกาภิวัตน์ อาเซียน 10 ประเทศ  GDP เท่ากับ 3 % ของโลก หากรวมจีน และอินเดีย  GDP เท่ากับ 22% ของโลก

สังคมโลก โลกาภิวัตน์ โอกาสและความเสี่ยงและผลกระทบต่อสังคมไทย

1.  Information Technology เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ เช่น Nanotechnology , Biotechnology และต้องมีการสื่อสารที่ดีด้วย

2.  เรื่องการค้าเสรี , WTO , FTA, ประชาคมอาเซียน

3.  เรื่องการเงินเสรี  อัตราแลกเปลี่ยน

4.  บทบาทของจีน อินเดีย และละตินอเมริกา

5.  เรื่องอิทธิพลของประชาธิปไตย และ Human right

6.  เรื่อง Global Warming , ภัยธรรมชาติ 

7.  เรื่องสงคราม และการก่อการร้าย

8.  เรื่องน้ำมันหมดโลก และพลังงานทดแทน

9.  เรื่องโรคระบาด เช่น ไข้หวัดนก เอดส์  ไข้หวัด 2009 ฯลฯ

ประเด็นที่ต้องรู้จริง..เพื่อก้าวไปกับอาเซียนเสรี

-  ต้องมีการรู้เขารู้เรารู้จริงเกี่ยวกับ 10 ประเทศ

-  เรื่องทุนมนุษย์ในประเทศไทย ต้องถามว่าระดับไหน

-  ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย ขึ้นกับคุณภาพของแรงงาน การจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ

-  หากมีคนที่ไม่มีคุณภาพ คนจะมีคุณภาพได้อย่างไร

-  หากไม่เก่งระดับอาเซียน จะเก่งระดับโลกได้อย่างไร

-  การพัฒนาคน ต้องเน้นเรื่อง การศึกษา สุขภาพอนามัย โภชนาการ ครอบครัว สื่อ ศาสนา  และคนต้องคิดเป็น วิเคราะห์เป็น คิดแบบวิทยาศาสตร์ คิดแบบนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นสังคมการเรียนรู้ และมีจิตสาธารณะ

-  เพื่อเข้าสู่การแข่งขัน ,ประชาธิปไตย, ความยากจน, Peace ,โลกร้อน, คุณธรรม,ไม่มีคอร์รัปชั่น

การพัฒนาข้าราชการที่ต้องช่วยเรื่องการแข่งขัน คือ ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เรื่องทัศนคติ (Mindset)

-  เรื่องความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

-  เรื่องความเป็นสากล (Internationalism)

-  และที่สำคัญที่สุดต้อง Back to basic คือ เรื่องคุณธรรมจริยธรรม

8 K’s : ทฤษฎีทุน 8 ประเภทพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Human Capital    ทุนมนุษย์

Intellectual Capital    ทุนทางปัญญา

Ethical Capital    ทุนทางจริยธรรม

Happiness Capital    ทุนแห่งความสุข

Social Capital    ทุนทางสังคม

Sustainability Capital     ทุนแห่งความยั่งยืน

Digital Capital    ทุนทาง IT

Talented Capital   ทุนทางความรู้และทัศนคติ

5 K’s (ใหม่) : ทฤษฎีทุนใหม่ 5 ประการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์

Creativity Capital     ทุนแห่งการสร้างสรรค์

Knowledge Capital    ทุนทางความรู้

Innovation Capital     ทุนทางนวัตกรรม

Emotional Capital       ทุนทางอารมณ์

Cultural Capital      ทุนทางวัฒนธรรม

สิ่งแรกที่ทุนมนุษย์ต้องมีคือพื้นฐานก่อน ซึ่งสมองของมนุษย์สามารถคิดเรื่องสร้างสรรค์ต่างๆได้มากมาย

3V คือ

Value Added

 Value Creation

 Value Diversity

คำถามจากนักศึกษา และการวิจารณ์

1.  สมัยนี้ทุนทาง IT มีความสำคัญมาก อย่างข่าวเร็วนี้ๆ ผู้จัดการเมเจอร์โดนไล่ออก อาจารย์มีความเห็นอย่างไร

เจ้าของธุรกิจต้องทำเพื่อลูกค้า  Social network ขยายไปสู่คนที่เป็นพื้นฐานของคนสังคมก็จะดี แต่ต้องเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรมด้วย

2.  ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด อย่าสวดมนต์เพื่อขอพร แต่ขอให้สวดเพื่อปัญญา

ทุนทางปัญญาต้องมีไม่ใช่มีแค่ปริญญา

3.  เมื่อเข้าสู่อาเซียนต้องพัฒนาทุนด้านใดมากที่สุด

เนื่องจากการเข้าสู่อาเซียนทำให้ตลาดเพิ่มขึ้น ในทางเศรษฐกิจระดับมหภาคเราได้ประโยชน์ การเข้าสู่อาเซียนเสรี ต้องถามว่าคนไทยได้ประโยชน์จริงหรือไม่และขอให้คนไทยมีทุนมนุษย์ทั้ง 8K 5k และอยากให้มีทุนทางวัฒนธรรม

และต้องไปรวมกับนวัตกรรม และความรู้ด้วย

4.  ทุนใดที่มีความสำคัญที่สุด

ทุนมนุษย์ มีความสำคัญที่สุด เพราะเทคโนโลยีซื้อกันได้ ประเทศไทยสนใจในเรื่องทุนมนุษย์น้อยที่สุด หากเราศึกษาทุนมนุษย์มากขึ้น ก็จะให้รู้ว่าทุนมนุษย์ช่วยประเทศไทยอย่างมาก


วรสัณห์ คชสาร
IP: xxx.49.250.51
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ ศ.ดร.จีระหงส์ลดารมภ์

            ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งการพัฒนาด้านทุนมนุษย์โดยเฉพาะในประเทศ ผมยังมีความเห็นว่าการจัดการศึกษาของไทยก็ไม่ด้อยกว่าประเทศใดๆในภูมิถาค แต่ผมมีความเห็นว่า " สังคม "ต่างหากที่เปลี่ยนฐานคิดของประชากรที่กำลังศึกษาและเข้าทำงานแล้ว ตรงนี้ผมว่าเป็นประเด็นของความมีวินัยต่อตนเองและประเทศชาติ รวมถึงด้านคุณธรรมจริยธรรม (ด้านนี้สอนยากมากครับ) โดยเฉพาะด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารฯที่มีความรู้ ประสบการณ์น้อยแต่มาเป็นผู้บังคับบัญชาคนอื่นๆ ไม่ยอมรับว่าความรู้และประสบการณ์น้อย ทิฐิสูง(ในความเป็นายคน) ซึ่งต้องบริหารคนที่มีความรู้และประสบการณ์ และบางคนทำงานดี เก่ง (ที่ต้องประสบกับการแก่งแย่งความดีความชอบกันเองโดยเฉพาะจากข้าราชการชั้นผู้บังคับบัญชา) และบริหารงบประมาณและทรัพยากรที่มากมาย ใช่เขาเข้ามาและตั้งใจบริหารเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตนเอง(เพื่อคะแนนเสียง/ความชื่นชอบของคนที่เลือกมา) ก็มีผู้บริหารท้องถิ่นหลายคนก็เป็นคนดีมีฝีมือในการทำงาน แต่ก็ยังมีด้านความซื่อตรงและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ และคุณธรรมผู้บริหารที่ส่วนใหญ่บกพร่อง จึงสรุปว่า  " สังคม " " ความมีทิฐิ " " คุณธรรมผู้บริหาร "" การแก่งแย่งความดี ความชอบ " และ " การไม่ให้ความสำคัญในทรัพยากรหรือทุนมนุษย์ "

                                            วรสัณห์  คชสาร

วรสัณห์ คชสาร
IP: xxx.49.250.51
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์

            ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งการพัฒนาด้านทุนมนุษย์โดยเฉพาะในประเทศ ผมยังมีความเห็นว่าการจัดการศึกษาของไทยก็ไม่ด้อยกว่าประเทศใดๆในภูมิถาค แต่ผมมีความเห็นว่า " สังคม "ต่างหากที่เปลี่ยนฐานคิดของประชากรที่กำลังศึกษาและเข้าทำงานแล้ว ตรงนี้ผมว่าเป็นประเด็นของความมีวินัยต่อตนเองและประเทศชาติ รวมถึงด้านคุณธรรมจริยธรรม (ด้านนี้สอนยากมากครับ) โดยเฉพาะด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารฯที่มีความรู้ ประสบการณ์น้อยแต่มาเป็นผู้บังคับบัญชาคนอื่นๆ ไม่ยอมรับว่าความรู้และประสบการณ์น้อย ทิฐิสูง(ในความเป็นายคน) ซึ่งต้องบริหารคนที่มีความรู้และประสบการณ์ และบางคนทำงานดี เก่ง (ที่ต้องประสบกับการแก่งแย่งความดีความชอบกันเองโดยเฉพาะจากข้าราชการชั้นผู้บังคับบัญชา) และบริหารงบประมาณและทรัพยากรที่มากมาย ใช่เขาเข้ามาและตั้งใจบริหารเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตนเอง(เพื่อคะแนนเสียง/ความชื่นชอบของคนที่เลือกมา) ก็มีผู้บริหารท้องถิ่นหลายคนก็เป็นคนดีมีฝีมือในการทำงาน แต่ก็ยังมีด้านความซื่อตรงและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ และคุณธรรมผู้บริหารที่ส่วนใหญ่บกพร่อง จึงสรุปว่า  " สังคม " " ความมีทิฐิ " " คุณธรรมผู้บริหาร "" การแก่งแย่งความดี ความชอบ " และ " การไม่ให้ความสำคัญในทรัพยากรหรือทุนมนุษย์ "

                                            วรสัณห์  คชสาร