การประกวดอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย

การประกวดอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย



โดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและ สสส.

ประเภทที่ 1: การประกวดโรงเรียนอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย

รางวัลที่ 1 ทุนสนับสนุน 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 ทุนสนับสนุน 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 ทุนสนับสนุน 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร


โรงเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับเกียรติบัตรทุกโรงเรียน

หลักเกณฑ์การตัดสิน

โรงเรียนจะต้องจัดระบบบริการอินเทอร์เน็ตโดยเน้นที่การปกป้องคุ้มครองเด็กนักเรียนให้ปลอดภัยจากคนแปลกหน้าและสารสนเทศ ตลอดจนการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ในขณะที่ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1.) ระบบป้องกันภัยอินเทอร์เน็ต เช่นการติดตั้งโปรแกรมกรองเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม การมีข้อตกลงการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ มีการสอนเรื่องภัยและการป้องกันภัยภายในห้องเรียน และมีระบบแจ้งเตือนภัยออนไลน์ หรือแจ้งชื่อเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

2.) ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ในระดับโรงเรียน เช่นการร่วมสร้างสื่อการเรียนรู้ ทั้งในระดับครูและนักเรียน และการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ

3.) การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน เช่น มีนโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ต การจัดห้องเรียนอินเทอร์เน็ต การมีชมรมไอซีที การให้ความรู้ผู้ปกครองและครูรู้เท่าทันภัยออนไลน์ การรณรงค์ติดโปสเตอร์ แผ่นป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตปลอดภัย

โรงเรียนที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยส่งในรูปแบบรายงานการใช้อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์แลปลอดภัย โดยรายงานจะประกอบไปด้วยหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

1. ระบุกิจกรรมอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัยที่โรงเรียนได้ดำเนินการโดยแบ่งตามเกณฑ์การพิจารณาทั้งสามข้อ และอธิบายแต่ละกิจกรรมย่อยไม่เกิน 10 บรรทัดต่อหนึ่งกิจกรรม และมีภาพประกอบในแต่ละกิจกรรม

2. มีตัวอย่างผลงาน เช่น เว็บไซต์ นโยบาย หรือแบบฟอร์มแนบมาด้วย

3. รายชื่อคณะทำงานและชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้


ประเภทที่ 2: การประกวดสื่อเสริมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยครู

รางวัลที่ 1 ทุนสนับสนุน 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 ทุนสนับสนุน 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 ทุนสนับสนุน 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

ผลงานสามอันดับแรกของแต่ละกลุ่มสาระในแต่ละช่วงชั้นจะได้โล่และเกียรติบัตรทั้งหมด

เนื้อหาที่เปิดรับ

เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ตาม 5 กลุ่มสาระคือสังคม ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึ่งจะต้องระบุว่าเป็นเพื่อการใช้เสริมการเรียนรู้ในระดับช่วงชั้นใดช่วงชั้นหนึ่งซึ่งแบ่งเป็นประถมต้น-ปลาย และมัธยมต้น-ปลาย


เกณฑ์การตัดสิน

คุณภาพเนื้อหา ความสวยงาม การสื่อสาร

ลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เป็นสื่อมัลติมีเดียอินเทอร์เอ๊คทีฟในรูปแบบ flash และเวลาการนำเสนอเนื้อหายาวประมาณ 5-7 นาที

ประเภทที่ 3: การประกวดสื่อเสริมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยนักเรียน

รางวัลที่ 1 ทุนสนับสนุน 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 ทุนสนับสนุน 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 ทุนสนับสนุน 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

ผลงานสามอันดับแรกของแต่ละกลุ่มสาระในแต่ละช่วงชั้นจะได้โล่และเกียรติบัตรทั้งหมด

เนื้อหาที่เปิดรับ

เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ตาม 5 กลุ่มสาระคือสังคม ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึ่งจะต้องระบุว่าเป็นเพื่อการใช้เสริมการเรียนรู้ในระดับช่วงชั้นใดช่วงชั้นหนึ่งซึ่งแบ่งเป็นประถมต้น-ปลาย และมัธยมต้น-ปลาย

เกณฑ์การตัดสิน

คุณภาพเนื้อหา ความสวยงาม การสื่อสาร

ลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ทั้งที่จัดทำในรูปแบบสื่อ multimedia มาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปเช่น flash, powerpoint, authorware, movie, real, e-book, CAI, .exe ฯลฯ

รายละเอียดการส่งผลงาน

เปิดรับผลงาน

เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.thaihealth.or.th

ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/news.php?id=3214

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน

คำสำคัญ (Tags)#กระบวนการเรียนรู้#ประชาสัมพันธ์#เพื่อ#สสส.#งานพัฒนา#งานเครือข่าย

หมายเลขบันทึก: 53170, เขียน: 03 Oct 2006 @ 23:16 (), แก้ไข: 07 Apr 2014 @ 13:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)