ในการพัฒนาระบบ ต้องมีการเก็บ User requirement เพื่อมาออกแบบระบบ วิธีการเก็บนี้มีหลายวิธีและใช้ผสมกันไป เช่น การทำ Focus group การสัมภาษณ์เดี่ยว Survey การ Observe และ การศึกษา Documents ต่างๆ

มีวิธีการหนึ่งที่ใช้และมีประสิทธิภาพมาก คือ การให้ Users เล่าสถานการณ์การปฏิบัติงานกับระบบปัจจุบันในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Scenario) เช่น เราอาจถามอาจารย์ว่าเวลาตรวจข้อสอบอัตนัยมีวิธีการตรวจอย่างไรได้เร็วที่สุด อาจารย์เขาก็จะเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาให้ฟัง เราก็จะเข้าใจถึง Logics ของ User ได้อย่างชัดเจน และนำมาพัฒนาระบบต่อไป

ที่ดิฉันเขียนมานี้ เพราะไปอ่านเจอบล็อกของ Steve Denning เรื่อง Anthropologists find the customer’s story (http://stevedenning.typepad.com/steve_denning/2005/08/anthropologists.html) ทำให้นึกขึ้นมาได้ว่า ครั้งหนึ่งอาจารย์ที่ UMBC เคยบอกว่า Usability Engineer มีบทบาทส่วนหนึ่งที่เหมือนกับ Anthropologist หรือ นักมานุษยวิทยา

และในปัจจุบัน บริษัทระดับโลกที่ผลิตสินค้า ซอฟต์แวร์ และระบบต่างๆ ที่มี Design ที่เป็นเอกลักษณ์และมี Usability กำลังเน้นรับพนักงานที่จบด้าน Anthropology มาทำงานด้าน Usability คะ