งานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่ผ่านการพิจารณา ปีงบประมาณ ๒๕๕๒

R&DDMH
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

งานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่ดำเนินการวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ที่ผ่านการพิจารณา

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต 
 1.การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน/ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิตในชุมชน
 2.การพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (CBT)
 3.การวิจัยและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 1.ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น
 2.ผลการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาแบบบูรณาการเพื่อช่วยเหลือเด็กชอบเล่นเกมส์
 3.การพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทย

สถาบันราชานุกูล
 1.ผลของเกมส์มหาสนุกต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรง อายุ
 2.ผลของโปรแกรมครอบครัวบำบัดที่มีต่อความเครียดของผู้ปกครองจากการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
 3.ผลของโปรแกรมสร้างความเข้มแข็งทางใจที่มีต่อความเครียดของผู้ปกครองเด็กบกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาที่มารับบริการ ณ  แผนกผู้ป่วยใน สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
 4.คู่มือการดูแลและฝึกทักษะพื้นฐานการทำงานแก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญา
 5.พัฒนาสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
 1.การพัฒนาแบบประเมินพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5  ปี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 1.คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติ
 2.คู่มือวิทยากรหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤติ
 3.คู่มือกลุ่มเตรียมความพร้อมในการต่อสู้คดีสำหรับผู้ป่วยนิติจิตเวช
 4.มาตรฐานระบบบริการที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติจิตเวช
 5.แนวปฏิบัติการช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤติสุขภาพจิตสำหรับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 6.คู่มือศูนย์วิกฤติสุขภาพจิต
 7.คู่มือการใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรง


โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
 1.คู่มือการจำกัดพฤติกรรม
 2.คู่มือการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยจิตเภทซับซ้อนแบบบูรณาการองค์รวม และครบวงจร
 3.การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ป่วยจิตเภทแบบองค์รวม
 4.มาตรฐานระบบริการที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูทางจิตใจด้านภัยพิบัติธรรมชาติ
 5.การจัดการความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรงของบุคลากรในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

โรงพยาบาลศรีธัญญา 
 1.ผลของการนวดกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเพื่อลดภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
 2.โปรแกรมการควบคุมความโกรธสำหรับผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติด
 3.การดูแลผู้ป่วยพฤติกรรมรุนแรงด้วย BPRS :PHUA  กับ G-HARD  (แบบนำร่อง)
 4.โครงการพัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเภทด้วยคหกรรมบำบัด
 5.ผลของการออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายต่อการทรงตัวในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ
 6.การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมในผู้ป่วยจิตเภทระยะแรกรับโดยทีมสหวิชาชีพ (Basic PDSD)

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
 1.การพัฒนาระบบบริการจิตสังคมบำบัดผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา


 

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/030/original_RD52.pdf?1363602412

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชความเห็น (0)