รายงานการใช้โปรแกรมทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการ

ชื่อเรื่อง       :  รายงานการใช้โปรแกรมทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ

                    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการ

ผู้รับผิดชอบ  : นางสุนันทา  วิจารณ์กุล

ปีที่วิจัย        : 2551

บทคัดย่อ

                รายงานการใช้โปรแกรมทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการ  มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการดำเนินงานธุรการ  2)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพโปรแกรมทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ธุรการหลังจากการใช้โปรแกรมทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ ประชากรประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่ธุรการในสถานศึกษา จำนวน  2  คน  ครู  จำนวน131  คน  นักเรียนจำนวน  2,766  คน และผู้ปกครอง  จำนวน  2,766  คน  กลุ่มตัวอย่าง  มี  2  กลุ่มได้แก่  กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มบังคับ  ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน  2  คนกลุ่มที่ประสานงานเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ธุรการประจำจำนวน  42  คน และกลุ่มตัวอย่างซึ่งใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified  Random  Sampling) จำนวน  360  คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ธุรการ  แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ และแบบประเมิน
ความพึงพอใจการให้บริการงานธุรการ  สถิติที่ใช้  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที

                ผลการประเมิน

                1.  ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการดำเนินงานธุรการ  พบว่าปัญหาเกิดจากเจ้าหน้าที่ธุรการที่ปฏิบัติงานสารบรรณมีน้อยและต้องทำหน้าที่หลายอย่าง การทำลายหนังสือราชการต้องคัดเลือกและพิมพ์เอกสารขึ้นใหม่ทั้งหมดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา และโรงเรียนมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ใช้งานเพียงพอต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา  โดยการออกแบบโปรแกรมทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการมาใช้ในการดำเนินงานธุรการ
                 2.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ  พบว่า มีประสิทธิภาพในภาพรวม  อยู่ใน ระดับมาก เมื่อเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ
80  แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
                  3.  ความพึงพอใจการให้บริการงานธุรการหลังจากการใช้โปรแกรมทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
เจ้าหน้าที่ธุรการหลังจากการใช้โปรแกรมทะเบียนรับ – ส่งหนังหนังสือราชการ  
ในภาพรวมอยู่ใน  ระดับมาก  เมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ  80  แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Classified Ad For ocsc650301ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

คิดว่ามีอีกหลายคนที่มีความต้องการในโปรแกรมนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภายในการทำงานด้านการรับส่งหนังสือ ครับ ผมคนหนึ่งที่อยากได้แต่ไม่รู้จะดาวน์โหลดได้ยังไงครับ

เขียนเมื่อ 

คิดว่ามีอีกหลายคนที่มีความต้องการในโปรแกรมนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภายในการทำงานด้านการรับส่งหนังสือ ครับ ผมคนหนึ่งที่อยากได้แต่ไม่รู้จะดาวน์โหลดได้ยังไงครับ

เขียนเมื่อ 

คิดว่ามีอีกหลายคนที่มีความต้องการในโปรแกรมนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภายในการทำงานด้านการรับส่งหนังสือ ครับ ผมคนหนึ่งที่อยากได้แต่ไม่รู้จะดาวน์โหลดได้ยังไงครับ

เขียนเมื่อ 

คิดว่ามีอีกหลายคนที่มีความต้องการในโปรแกรมนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภายในการทำงานด้านการรับส่งหนังสือ ครับ ผมคนหนึ่งที่อยากได้แต่ไม่รู้จะดาวน์โหลดได้ยังไงครับ