จากปัญหาและวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ณ ที่หลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นับตั้งแต่วันที่ผมรับปากกับท่านผู้เริ่มก่อตั้งหลักสูตรฯ ทางโทรศัพท์และกับท่านประธานหลักสูตรฯ ว่าผมจะทำอย่างเต็มที่ทุกวิถีทางที่จะทำให้วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นผ่านพ้นไปให้ได้ด้วยดีที่สุด

จนมาถึงวันนี้ ผมต้องกราบขออภัยทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงครับที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จตามที่ได้รับปากกับท่านไว้

กราบขออภัยพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ รวมถึงบุคลากรที่หลักสูตรทุก ๆ ท่าน ที่จำเป็นต้องใช้คำพูดผ่านบันทึกที่ต้องล่วงเกินและก้าวล่วงทุก ๆ ท่าน สิ่งที่ทำไปทั้งหมดนั้นก็เพื่อหวังที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน แต่ผลที่ได้นั้นกลับทำให้เกิดความผิดพลาดบนความขัดแย้งที่เกินจะบริหารและควบคุมได้ รวมทั้งทำให้เกิดเหตุบานปลายจนกระทั่งมาจนถึงทุกวันนี้ รวมถึงทาง สคส. ที่ได้รับผลกระทบนี้ไปด้วยครับ

จากความผิดและพลาดทั้งหมด

กระผมขอรับความผิดและพลาดนั้นไว้ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

กราบขออภัยทุก ๆ ท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ