เรื่องเล่ากับการนำนิทานพื้นบ้านมาช่วยในการสอนภาษาไทยและสังคมศึกษา

นิทานพื้นบ้านของชาวไตเป็นนิทานที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความกตัญญู การประพฤติตนเป็นคนดี ความซื่อสัตย์ ความมีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ตลอดจนภาษาที่ใช้เล่าเป็นภาษาที่เด็ก ๆ ฟังแล้วสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าภาษาไทยและยังทำให้เด็ก ๆชอบพูดคุยกับปู่ย่า ตา ยาย ในการเล่านิทาน จึงทำให้เกิดความคิดในการที่จะให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนานตามความสนใจ และสามารถกลับมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆฟังและยังได้ช่วยกันเรียบเรียงเรื่องราวที่ได้ฟังมาสร้างเป็นหนังสือภาพประกอบเรื่องเล่าได้อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นการฝึกให้เด็กได้รู้จักการฟัง การพูดซักถามแสดงความคิดเห็นเล่าเรื่อง สร้างจินตนาการเรื่องราวและเขียนถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้ฟังมาได้

 

สรุปสาระสำคัญของเรื่องเล่า

  1. นิทานพื้นบ้านช่วยสอน
  2.  

  3. เรียนรู้อย่างมีความสุขกับนิทานพื้นบ้าน
  4.  

  5. บันทึกเรื่องเล่าจากตา ยาย ( ปู่ ย่า )
  6.  

  7. การเรียนรู้กับวรรณกรรมพื้นบ้าน
  8.