เจตนารมณ์เพื่อความผาสุขของคนไทย

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประกาศเตนารมณ์ “การพัฒนาระบบบริหารสาธารณสุข” เพื่อความผาสุกของประชาชนไทย เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว

          มาดูคำประกาศเตนารมณ์ “การพัฒนาระบบบริหารสาธารณสุข” เพื่อความผาสุกของประชาชนไทย เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว กันนะครับ (ผมไม่ขอวิจารณ์อะไร)
          คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการพัฒนาระบบบริหารสาธารณสุข เพื่อความผาสุกของประชาชนไทย ดังนี้
          1. จะเสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความเป็นเอกภาพ และความรักษฉันท์พี่น้อง
          2. จะสนับสนุนและดำรงไว้ซึ่งระบบคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และจรรยาบรรณที่ดีในการบริการ
          3. จะบริหารงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลที่เกิดขึ้นต่อสภาวะสุขภาพดีถ้วนหน้าของคนไทยได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว

          4. จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และการทำงานเชิงรุก ที่จะส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ควบคู่ไปกับการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ
          5. จะสร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี และตอบสนองนโยบายทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
          6. จะเสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งการมีส่วนร่วมในการบริหารสาธารณสุขจากทุก ๆ จังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน
          7. จะมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รและการปรับระบบงานให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวและความยืดหยุ่นที่จะตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพซึ่งเปลี่ยนแปลงได้

          8. จะลด ละ เลิก และปรับปรุงขั้นตอน และระเบียบที่ไม่จำเป็นไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคขัดขวางในการทำงาน
          9. มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่ให้บริการโดยตรงต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ

          10. จะบริหารให้เกิดหลักประกันในการได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพดีแก่คนไทยทุกคน

                                              ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2538

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)