การพัฒนาใยประยุกต์สำหรับลงทะเบียนชั้นนักเรียน (2)

Pundit
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


รูป หน้าบ้านบริษัท ทีโอที.

มีแหล่งรหัส ดังนี้

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">

<title>.:: TOT Public Company Limited : Intranet ::.</title>

</head>

<frameset name="intrafrm" framespacing="0" border="0" frameborder="0" rows="106,*">

  <frame name="header" scrolling="no" noresize target="main" src="head04c.htm" marginheight="1">

  <frame name="main" src="body04c.php" target="_self" marginheight="0" scrolling="auto">

  <noframes>

  <body leftmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" rightmargin="0">

  <p>This page uses frames, but your browser doesn't support them.</p>

  </body>

  </noframes>

</frameset>

</html>

หน้าลงบันทึก htm ถูกเขียนด้วยรูปแบบการเก็บวัตถุร้องขอ ASP ตาราง HTML และ รูปแบบกรอกลง ในแนวทางนี้

< FormName=”request” Action=”check1.asp”method=”POST”>

<p> Please enter your username and password to access database:</p>

<table !order=”0”>

<tr><td align=”right”><i>username</i></td>

<td><input type=”text” size=25 name=”username”></td>

</tr>

</table>

<p><input type=”submit” value=”Submit”>

<input type=”reset” value=”Reset Form”></p>

ป้ายชื่อ <FormName=”request”…> หมายถึงแบบฟอร์มร้องขอกรอกลง ชื่อผู้ใช้และคำผ่าน ปะติดที่ฐานข้อมูลผู้ส่งใยผ่านการกระทำของไฟล์ ASPchech1.asp จะนำไปสู่การปะติดชื่อผู้ใช้และคำผ่าน

ไฟล์ตรวจสอบ1 เอ เอส พี (check1.asp) เป็นไฟล์ตรวจสอบ ความมั่นคง สามารถออกแบบด้วย ASP เกี่ยวกับสามสถานภาพ ประการแรก ถ้าชื่อผู้ใช้และคำผ่านได้รับการยอมรับตรงกับฐานข้อมูล ไฟล์ ASP check1.asp จะนำไปสู่หน้าบ้านบริการนักเรียน ประการที่สองหากชื่อผู้ใช้ไม่ได้รับการยอมรับ ว่าตรงกันกับฐานข้อมูล ไฟล์ ASP จะนำไปสู่หน้าผู้ใช้ไม่มีผลบังคับ ประการที่สามถ้าคำผ่านไม่ได้รับการยอมรับว่าตรงกันกับฐานข้อมูล ไฟล์ ASP จะนำไปสู่หน้าคำผ่านไม่มีผลบังคับ ดังรูป


รูป หน้าความมั่นคง อีเมล์ บริษัท ทีโอที.

มีแหล่งรหัส ดังนี้

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>

<head>

<title>WEBMAIL - เข้าสู่ระบบ</title><script language="JavaScript" type="text/javascript">

<!--

  function squirrelmail_loginpage_onload() {

  document.forms[0].js_autodetect_results.value = '1';

  var textElements = 0;

  for (i = 0; i < document.forms[0].elements.length; i++) {

  if (document.forms[0].elements[i].type == "text" || document.forms[0].elements[i].type == "password") {

  textElements++;

  if (textElements == 1) {

  document.forms[0].elements[i].focus();

  break;

  }

  }

  }

  }

// -->

</script>

<style type="text/css">

<!--

  /* avoid stupid IE6 bug with frames and scrollbars */

  body {

  voice-family: "\"}\"";

  voice-family: inherit;

  width: expression(document.documentElement.clientWidth - 30);

  }

-->

</style>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000CC" vlink="#0000CC" alink="#0000CC" onload="squirrelmail_loginpage_onload();">

<form action="redirect.php" method="post">

<table bgcolor="#ffffff" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td align="center"><center><img src="../images/sm_logo.png" alt="WEBMAIL Logo" /><br />

<small>TOT PUBLIC COMPANY LIMITED 89/2  Moo 3, Chaeng Watthana Rd., Laksi, Bangkok 10210<br />

  CALL :  0-2505-3048-9, 0-2575-8199 <br /></small>

<table bgcolor="#ffffff" border="0" width="350"><tr><td bgcolor="#DCDCDC" align="center"><b>เข้าสู่ระบบ WEBMAIL</b>

</td></tr><tr><td bgcolor="#FFFFFF" align="left">

<table bgcolor="#ffffff" align="center" border="0" width="100%"><tr><td align="right" width="30%">ชื่อ:</td><td align="left" width="*"><input type="text" name="login_username" value="" />@tot.co.th</td></tr>

<tr><td align="right" width="30%">รหัสผ่าน:</td><td align="left" width="*"><input type="password" name="secretkey" />

<input type="hidden" name="js_autodetect_results" value="SMPREF_JS_OFF" />

<input type="hidden" name="just_logged_in" value="1" />

</td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><center><input type="submit" value="เข้าสู่ระบบ" /></center></td></tr></table></center></td></tr></table></form>

</body>

</html>


รูป หน้าบริการ อีเมล์ บริษัท ทีโอที.

มีแหล่งรหัส ดังนี้

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN">

<html><head>

<title>TOT Webmail V1.4.1</title>

</head><frameset cols="150, *" id="fs1">

<frame src="left_main.php" name="left" frameborder="1" />

<frame src="right_main.php" name="right" frameborder="1" />

</frameset>

</html>มีแหล่งรหัส ดังนี้

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>

<head>

<title>SquirrelMail: ผิดพลาด</title>

<style type="text/css">

<!--

  /* avoid stupid IE6 bug with frames and scrollbars */

  body {

  voice-family: "\"}\"";

  voice-family: inherit;

  width: expression(document.documentElement.clientWidth - 30);

  }

-->

</style>

</head>

<body text="" bgcolor="" link="" vlink="" alink="">

  <table width="100%" cellpadding="1" cellspacing="0" align="center" border="0" bgcolor="">  <tr><td>  <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" border="0" bgcolor="">  <tr><td ALIGN="center" bgcolor="">  <font color=""><b>ผิดพลาด:</b></font>  </td></tr>  <tr><td>  <table cellpadding="1" cellspacing="5" align="center" border="0">  <tr><td align="left">คำร้องขอไม่ถูกต้อง: Missing required argument to LOGIN<br>

<br>ข้อมูลที่อ่านได้:<br>

</td></tr>  </table>  </table></td></tr>  </table>  </td></tr>


รูป หน้าคำผ่านไม่ได้รับการยอมรับ

มีแหล่งรหัส ดังนี้

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>

<head>

<title>ชื่อ หรือรหัสผ่านผิดพลาด</title>

<style type="text/css">

<!--

  /* avoid stupid IE6 bug with frames and scrollbars */

  body {

  voice-family: "\"}\"";

  voice-family: inherit;

  width: expression(document.documentElement.clientWidth - 30);

  }

-->

</style>

</head>

<BODY TEXT="#000000" BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#0000CC" VLINK="#0000CC" ALINK="#0000CC">

<CENTER><IMG SRC="../images/sm_logo.png" ALT="WEBMAIL Logo"><BR>

<SMALL>MAIL TOT<BR>

  ****<BR></SMALL>

<table cellspacing=1 cellpadding=0 bgcolor="#800000" width="70%"><tr><td><TABLE WIDTH="100%" BORDER="0" BGCOLOR="#FFFFFF" ALIGN=CENTER><TR><TD BGCOLOR="#DCDCDC" ALIGN="center"><FONT COLOR="#CC0000"><B>ผิดพลาด</B></FONT></TD></TR><TR><TD ALIGN="center">ชื่อ หรือรหัสผ่านผิดพลาด</TD></TR><TR><TD BGCOLOR="#DCDCDC" ALIGN="center"><FONT COLOR="#CC0000"><B><a href="/src/login.php" target="_top">ไปยังหน้าจอ เข้าสู่ระบบ</a></B></FONT></TD></TR></TABLE></td></tr></table></center></body></html>

ไฟล์ ASP ถูกเขียนในป้ายชื่อ HTML รหัส ASP และอักษรรหัส ASPของไฟล์นี้ถูกเขียนเป็นบทVB รวมถึงวัตถุสร้างผู้ส่ง ASP การเชื่อมโยง ADO และวัตถุบันทึก ประโยคเลือก SQL และ บท VB ชุด dim และ ถ้า....แล้ว เป็นอื่นใดถ้า....แล้ว...อื่นใด....จบสิ้น หากไม่เข้าใจ เทคโนโลยีบท VB ที่เขียนต่อไปนี้ ไม่ต้องตกใจจะได้เรียนรู้ต่อไป เขียนแหล่งรหัส ดังต่อไปนี้

<HTML><HEAD><TITLE> check_username_password</TITLE></HEAD>

<BODY>

<%

dim myConnection

dim rsTitleList

dim connectString

dim username

dim password

connectString=”DSN=studenservice”

set myConnection=Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)

set rsTitleList= Server.CreateObject(“ADODB.Recordset”)

myConnection.open connectString

username=Request.Form(“username”)

password=Request.Form(“password”)

sqlString=”Select*from user where username=’ “&username&” ‘ “

set rsTitleList= myConnection.Execute (sqlString)

if (rsTitleList.bof) and (rsTitleList.eof) then

response.write (“Sorry.invalid username. Try again.”)

%>

<HR><FONT SIZE=3> Return to <A HREF=”login.htm”> Login Page </A></FONT>

<% elseif rsTitleList (“password”)=password then %>

<H1><FONT COLOR=”Blue”> University Student Information </H1>

</HR><UL>

<LI><H3><A HREF=”request.htm”> Class Registration Information </A></H3></LI>

<LI><H3> Student Grade Book </H3></LI>

<LI><H3> Bill and Payment </H3></LI>

<FONT SIZE=3> Return to <A HREF=”login.htm> Login Page </A></FONT>

<HR>

<% else%>

<FONT SIZE=3> We’re Sorry. We cannot process your request. </FONT>

<P><FONT SIZE=3> Login failed. Wrong username or password. </FONT>

<P><FONT SIZE=3> <A HREF=”login.asp”>Try it again</A></FONT>

<% End if %>

</BODY>

</HTML>


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การออกแบบใยสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ความเห็น (0)