ห้องสมุดประชาชน " เฉลิมราชกุมารี " อำเภอบ้านแพ้ว

วันที่  27  มกราคม 2556  กศน. ตำบลหนองบัว   นำโดย นางสาวกัญญา   หงษ์สมศรี   ครู กศน. ตำบล ได้พานักศึกษาศึกษาแหล่งเรียนรู้  ห้องสมุดประชาชน " เฉลิมราชกุมารี " อำเภอบ้านแพ้ว   เนื่องจากภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2555  ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน และมีนางสาววิชุรี   สุขสำราญ   บรรณารักษ์  ได้บรรยายให้ความรู้แก่ นักศึกษา  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชามากยิ่งขึ้น  

                                   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันความเห็น (0)