ถนน

                                                                             ถนน

                                                    นายอานนท์ ภาคมาลี (หมอแดง)


ถนน หมายถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้าม ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้

ผิวถนน สำหรับถนนรุ่นใหม่โดยทั่วไป จะนิยมสร้างด้วยคอนกรีตหรือยางมะตอยคุณภาพดี ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน โดยถนนคอนกรีตค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าในการก่อสร้าง แต่ค่าดูแลรักษาจะถูกกว่าถนนยางมะตอย ลักษณะของผิวถนนจะมีการลาดเอียงออกทั้งสองด้านเพื่อให้น้ำที่ผิวถนนสามารถไหลออกได้ง่ายเวลาเกิดฝนตก

การสร้างถนน จะประกอบด้วยขั้นตอนหลักสองส่วน คือ ส่วนการออกแบบ และส่วนการก่อสร้าง การออกแบบถนนจะมีการคำนวณในหลายด้านรวมถึงการหาแนวเขตที่ดิน การออกแบบรูปร่างของถนนทั้งในแนวระดับ และแนวดิ่ง การคำนวณมุมมองที่ปลอดภัยและวิสัยทัศน์ของผู้ขับขี่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก โดยจะต้องไม่มีมุมอับ หรือสิ่งกีดขวางมาบังการมองเห็น และการคำนวณทิศทางการระบายน้ำของในพื้นที่นั้น เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมเนื่องจากถนนที่สร้างใหม่มาขวางทางน้ำเดิม สำหรับส่วนการก่อสร้างถนนจะเริ่มต้นจากการขุดดินหรือถมดินเพื่อให้ได้ระดับใกล้เคียงกับที่ออกแบบ โดยบริเวณที่เป็นอุโมงค์และสะพานจะมีโครงสร้างพิเศษสำหรับรองรับสิ่งก่อสร้างนั้น

ชั้นของถนน จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือ เบส และ ผิวถนน โดยในชั้นเบส อาจจะแบ่งย่อยออกเป็น ซับเบส และ ซับเกรด ขึ้นอยู่กับลักษณะของถนนที่ออกแบบ โดยดินในชั้นจะต้องการตรวจสอบว่าสามารถรับน้ำหนักที่ต้องการได้เพียงพอ ดินในชั้นนี้จะมีหน้าที่ในการรับแรงที่ถ่ายลงมาจากพื้นถนนอีกทีหนึ่ง และขณะเดียวกันจะช่วยในการระบายน้ำจากผิวถนนลงสู่ผิวชั้นล่างต่อไป หลังจากการลงดินชั้นล่างเสร็จจะเริ่มทำการผิวถนน โดยสำหรับถนนคอนกรีตจะมีวิธีการสร้าง 2 วิธี คือวิธีการสมัยใหม่ ใช้การเทคอนกรีตในลักษณะ สลิปฟอร์มเพฟเวอร์ ซึ่งเป็นเทคอนกรีตแบบไม่ต้องใช้แบบ โดยเครื่องเทคอนกรีตจะมีเหล็กใช้แทนแบบอยู่ใต้รถเทและจะเคลื่อนตัวไปขณะที่เทคอนกรีต และวิธีการแบบเก่าคือ การวางไม้แบบไว้สองข้างทางก่อนการเทคอนกรีต และเมื่อได้วางไม้แบบพร้อมแล้ว จะมีรถคอนกรีตมาเทคอนกรีตลงในระหว่างไม้แบบที่วางไว้ สำหรับถนนยางมะตอยจะก่อสร้างในลักษณะเดียวกัน โดยจะเทยางมะตอยภายหลังที่ได้เกลี่ยระดับให้ถนนชั้นเบสแล้ว

ภายหลังจากสร้างถนนเสร็จ จะมีการสร้างไหล่ทาง ป้ายถนน หรือตีเส้นแบ่งเลนถนนขึ้นอยู่กับการออกแบบถนนในหลายประเทศทั่วโลกจะออกแบบในลักษณะที่แตกต่างกัน เนื่องจากลักษณะการขับรถที่มีการขับพวงมาลัยขวา เหมือนในประเทศไทย และขับรถพวงมาลัยซ้าย ในหลายประเทศ โดย 26% ของระยะทางถนนทั่วโลก ในประเทศมีการขับพวงมาลัยขวาซึ่งรวมถึงประเทศไทย ญี่ปุ่น และอังกฤษ และ 74% ของประเทศทั่วโลกมีการขับพวงมาลัยซ้ายได้แก่ใน สหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป

ถนนระหว่างภาคในประเทศไทย

1.ถนนพหลโยธิน เชื่อมระหว่างภาคกลางถึงภาคเหนือ (ตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดเชียงราย)

2.ถนนมิตรภาพ เชื่อมระหว่างภาคกลางถึงภาคอีสาน (ตั้งแต่จังหวัดสระบุรีถึงจังหวัดหนองคาย)

3.ถนนสุขุมวิท เชื่อมระหว่างภาคกลางถึงภาคตะวันออก (ตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดตราด)

4.ถนนเพชรเกษม เชื่อมระหว่างภาคกลางถึงภาคใต้ (ตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดสงขลา

เกาะกลาง เป็นการสร้างแบ่งเขตถนน 4 เลน 8 เลนทั้งสองฝั่งสำหรับสวนกันไปมาและมีการใช้U-Turn กลับรถ ร้านค้าริมสองฝั่งถนนหากมีเกาะกลางถนน ทำให้ขายสินค้าไม่ได้ เนื่องจาก การใช้ถนนกลับรถไม่สะดวก เพราะการกลับรถอยู่ไกล และจำนวนผู้ใช้รถใช้ถนน มีจำนวนมาก

U –Turn ใช้เป็นเส้นทางกลับรถ บางแห่งเป็นถนนกลับรถธรรมดา บางแห่งลอดใต้อุโมงค์ บางแห่งเป็นสะพานลอย บางแห่ง U-Turn อยู่ไกลมา 2-3 กิโลเมตร ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนขับรถย้อนศร ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางจราจรหรือทำผิดกฎหมายการจราจรในการใช้รถใช้ถนน บางครั้งการสร้าง U-Turn อยู่ไกลจากความเป็นจริง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ต้องไปอ้อม U-Turn ไกล เขาใช้มาตรการและเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานในการสร้าง U-Turn ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ต้องขับรถจักรยานยนต์ย้อนศรประมาณ 50 เมตรเข้าทางมาบ้าน หากไม่ย้อนศรต้องขับขี่รถจักรยานยนต์ไปกลับประมาณ 4 กิโลเมตร หลายๆท่านในที่นี้เกือบทุกคนคงเคยขับรถย้อนศรแบบเดียวกับข้าพเจ้า

สะพานลอย บางแห่งสร้างไว้ไกลจากจุดความเป็นจริงหรือความเป็นไปได้ หรือห่างจากชุมชนที่ประชาชนทุกคนจะได้ขึ้นไปใช้ (ปัจจุบันใช้ติดป้ายโฆษณา) ไม่มีความปลอดภัย มิจฉาชีพแอบแฝงอยู่บนสะพานลอย บางแห่งสกปรก เป็นสถานที่ที่ขี้ที่เยี่ยว เสี่ยงตายข้ามถนนเอาดีกว่า หรือมีต้นไม้รกชัฏ แสงสว่างไม่เพียงพอ มืด เป็นที่มั่วสุ่มของวัยรุ่นและผู้ติดยาเสพติด

ทางม้าลาย ปัจจุบันแทบมองไม่เห็น ไม่มีผู้รับผิดชอบมาบริการประชาชนให้เห็น

ไฟเขียว ไฟแดง ทำผิดกฎหมายจราจรกันมากทั้งฝ่าฝืนสัญญาณไฟ และไม่จอดให้ประชาชนข้าม

การใช้ความเร็ว มีการใช้ความเร็วเกินกฎหมายที่กำหนด

การตั้งด่านตรวจ เป็นการตั้งเพื่อลด ละ หรือปราบปรามอาชญากรรมเราไม่ว่ากัน แต่ส่วนใหญ่เป็นการจ้อง จับ ปรับ เพื่อส่วนแบ่ง หรือยัดเหยียด ข้อกล่าวหาต่างๆ ให้กับประชาชน ข้าพเจ้าอยากให้นักวิจัยเก่งๆลองทำวิจัย และสร้างแบบสอบถาม ถามประชาชนดู เพื่อสะท้อนความจริง

การแข่งขันรถ ใช่เป็นสถานที่การแข่งขันรถประลองความเร็ว ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เสียทรัพย์สินและชีวิต

น้ำท่วม พายเรือ เมื่อประสบอุทกภัยน้ำท่วม เป็นที่สัญจรไปมาระหว่างบุคคลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการส่งอาหารยังชีพ

เป็นที่ชุมนุม ใช้เป็นที่ชุมนุมทางการเมือง เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยหรือรัฐประหารฯ

หลุม บ่อ ทำให้ประสบอุบัติเหตุ-อุบัติภัย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถนนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

..... ถนน หมายถึง ทางเท้า .....  เลยต้องยอมเขาไปหมดทุกเรื่องนะคะ ....