ผมเข้าใจว่า งานวิจัยนี้คือชุดโครงการวิจัยซึ่งมีงานวิจัยย่อย ๕ ชิ้น (๕ พื้นที่) หากเราจะมองว่าการสังเคราะห์งานวิจัยคือการนำเอางานวิจัยทั้ง ๕ ชิ้นมาสังเคราะห์รวมกันนั้นคือสิ่งที่ตรงกับลักษณะของงาน แต่หากจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการวิจัยอื่นๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องด้วยและไม่เกี่ยวข้องด้วย เราควรถอดบทเรียนให้กับผู้ที่จะทำงานกับนักวิจัยด้วย (พูดคุยกันในรถกับนิสาและอุ๋มระหว่างเดินทางกลับ) ด้วยเหตุที่

๑. ทั้งหมด ๕ พื้นที่ ความสามารถและประสบการณ์ตลอดถึงรายละเอียดต่างๆ ของนักวิจัยต่างกัน เมื่อกระบวนการวิจัยแบบการจัดการความรู้เดินเครื่องมีผลอะไรกับการเปลี่ยนแปลงของนักวิจัยบ้าง

๒. ผลสะท้อนที่กลุ่มนักวิจัยมีต่อทีมบริหารจัดการโครงการใหญ่เป็นอย่างไร

  ทั้งหมดนี้แม้จะเป็นส่วนที่นอกเหนือวัตถุประสงค์แต่คาดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อการสร้างนักวิจัย การพัฒนานักวิจัย การพัฒนาผู้บริหารโครงการใหญ่ได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งเราอาจใส่ไว้ในข้อเสนอแนะ