โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สำหรับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี

หลักการและเหตุผล

นับตั้งแต่ประเทศในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN (The Association of Southeast Asian Nation) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้มีเสถียรภาพทางการเมือง ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ให้เกิดศักยภาพสูงสุดในภูมิภาคและต่างได้รับประโยชน์จากความร่วมมือที่ช่วยซึ่งกันและกัน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC (ASEAN Economic Community) เป็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน ภายในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ. 2015) โดยมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน รวมทั้งการเปิดเสรีให้เคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศสมาชิก สินค้า บริการ แรงงานฝีมือ และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น เพื่อลดอุปสรรคการค้าและการลงทุนให้น้อยที่สุด เป็นการพัฒนาไปสู่มาตรฐานค่าครองชีพ ลดปัญหาความเลื่อมล้ำทางสังคมในน้อยลง

ด้วยกระแสของ AEC ในวันนี้ ทุกภาคส่วนมีการตื่นตัวที่จะปรับยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อม และเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและควรจะต้องทำแบบมีแนวทาง และมียุทธศาสตร์ที่เหมาะสม

ภาคการศึกษาก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเตรียมพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ที่ดีในเรื่องนี้

ในการนี้สโมสรไลออนส์กรุงเทพ รัตนชาติและมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศจึงจะร่วมกันจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สำหรับโรงเรียน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเผยแพร่ความสำคัญของทุนมนุษย์ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2.เพื่อพัฒนาความรู้เข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสร้างความตระหนักในความสำคัญและผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ ทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยง สามารถนำมาใช้พัฒนาตนเองและสังคม ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

ครู 30 คน นักเรียน 30 คน

รูปแบบกิจกรรม

เป็นการอภิปรายกลุ่มนำโดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานสโมสรไลออนส์กรุงเทพ รัตนชาติและคณะวิทยากรจากสโมสรไลออนส์กรุงเทพ รัตนชาติ

วันเวลาและสถานที่

ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00-15.30 น. ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี

    1
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira-QA

คำสำคัญ (Tags)#โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สำหรับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี

หมายเลขบันทึก: 513624, เขียน: 21 Dec 2012 @ 16:03 (), แก้ไข: 25 Dec 2012 @ 18:29 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

สรุปการบรรยาย

ไลออน วีระ คำวิเศษณ์ ประธานฝ่ายกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ สโมสรไลออนส์กรุงเทพ(รัตนชาติ)

·  อาเซียนมีพลเมืองรวม 600 ล้านคน

·  เอเชียจะช่วยเศรษฐกิจโลกได้มากขึ้น เราต้องประสานสัมพันธ์กันมากขึ้น

·  ประเทศพม่าก็จะปรับตัวเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

·  การติดต่อกับคนหลายกลุ่มชาติพันธุ์จะเป็นเรื่องปกติ คนแม่ฮ่องสอนบอกว่ารัฐบาลควรทำถนนไปกรุงเนบิดอ

·  คนมักเปรียบเทียบอาเซียนกับสหภาพยุโรป ซึ่งเป็น European Economic Union มาก่อน  อาเซียนเป็น ASEAN Economic Community ซึ่ง Union มีความเหนียวแน่นกว่า Community

·  เทคโนโลยีช่วยให้โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว

·  เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์แต่ละประเทศ

·  นักศึกษาชาวกัมพูชาทุกระดับไปเรียนกวดวิชาภาษาอาเซียนเพื่อสื่อสารกับประเทศอื่นๆในอาเซียน

·  ค่ายกะเหรี่ยงมีการสอน 4 ภาษาคือ ภาษากะเหรี่ยง พม่า ไทยและอังกฤษ

·  แรงงานที่ให้ผลผลิตต่ำทำให้ความสามารถการแข่งขันของประเทศด้อยลงไป จึงต้องเน้นการพัฒนาการศึกษา

·  เราควรก้าวไกลไปในระดับโลกแล้วนำวิชาการมาปฏิบัติในท้องถิ่นของเรา

·  8 สิงหาคม 2510 ถือเป็นวันเริ่มต้นของอาเซียน

·  จะเริ่มเป็น ASEAN Community (AC) วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพราะบางประเทศยังไม่มีความพร้อม

·  ประเทศที่ไม่มีความพร้อมก็จะแพ้ เงินก็จะถูกดูดออกไป

·  การเงินของสิงคโปร์และมาเซียนแข็งแกร่งกว่าของไทย ทุกธนาคารถือหุ้นโดย 2 ประเทศนี้

·  พยาบาลฟิลิปปินส์มาทำงานที่ไทยมากขึ้น

·  พม่าผลิตหมอได้มากก็มาทำงานที่ไทยซึ่งถือเป็น Medical Hub

·  7 อาชีพแรกที่จะเปิดเสรีอาเซียนได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ วิศวกร สถาปัตยกรรม การสำรวจ บัญชี

·  ในการปรับตัว แต่ละชาติต้องคงเอกลักษณ์ไว้ เช่นประเทศไทยต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี มารยาท การแต่งกาย อาหารและอัธยาศัยไมตรีไว้

·  มีการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษอาเซียนและภาษาถิ่นมากขึ้น หลายประเทศมีการปรับภาษาท้องถิ่นให้เรียนง่าย เช่นภาษาบาฮาร์ซาและภาษาเวียดนามใช้ตัวอักษรโรมันเป็นภาษาเขียน

·  ควรใช้ทุนทางไอทีพัฒนาตนเอง ไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิง

·  อยากให้อาจารย์และนักเรียนพัฒนาทุน 8K’s+5K’s

·  ต้องเรียนรู้ชุมชนเรา

ไลออน ภัทรชัย ทรัพย์จำนง ประธานฝ่ายพัฒนาผู้นำ สโมสรไลออนส์กรุงเทพ(รัตนชาติ)

·  การมาบรรยายครั้งนี้นามสโมสรไลออนส์กรุงเทพ(รัตนชาติ) จึงอยากจะให้เข้าใจเกี่ยวกับ LIONS

·  LIONS มาจาก

·  L= Liberty เสรีภาพ คือสิ่งที่มวลมนุษย์ต้องการ

·  I = Intelligence สติปัญญา ทุกอย่าต้องแก้ไขด้วยปัญญา

·  ONS = Our Nation Safety เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในประเทศชาติของเรา

·  นี่คือที่มาของ LIONS ซึ่งมีอายุมา 95 ปีแล้ว ถือว่าคิดไกลมาก

·  LIONS มีสมาชิกรวมกว่า 3 ล้านคนใน 208 ประเทศสมาชิก

·  ไลออนส์ต้องเสียสละ มีจิตอาสา

·  ประชาคมอาเซียน (AC) มี 4 Cs คือ

1.  Change in Socio-Cultural Pillar การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวกับโรงเรียนมากที่สุด

2.  Change in Economic Pillar การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และการค้า การลงทุน

3.  Change in Political-Security Pillar การเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงของประเทศชาติ

4.  Change incustomers อาเซียนยังรวมถึงอาเซียน+3 รวม จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อาเซียน+6 รวมอินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และอาเซียน+8 รวมสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย รวมแล้วมีทำให้มีลูกค้า 3 พันกว่าล้านคน

·  นอกจาก LIONS แล้ว ยังมี LEO Club (Leadership Experience Organization) ซึ่งเป็นไลออนส์เยาวชน เมื่อเป็นสมาชิกแล้วจะได้รับการพัฒนาการเป็นผู้นำและร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนทั่วโลก

·  ควรจะไปดูงานด้านการศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์เพราะฝึกคนให้เป็นคนดีด้วย

·  ต้องวางแผนกลยุทธ์ไปข้างหน้าว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจะเป็นที่ 1 ในประเทศและเป็นที่เท่าไรในอาเซียน เอเชียและโลก

Workshop

กลุ่ม 1 (นักเรียน)

1.ฟังแล้วคิดว่ามีประโยชน์ต่อนักเรียน 3 เรื่องคืออะไร

·  การศึกษาเป็นการปรับปรุง ต้องเน้นภาษาที่เป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารในอาเซียน

·  เปิดโลกกว้างทางอาชีพ

·  เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ และดนตรี

2.ถ้าทางโรงเรียนอยากมีโครงการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะทำอะไร

·  โครงการพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวในโรงเรียน ถ้าพูดภาษาไทยปรับคำละ 10 บาท เงินที่ได้จะนำไปทำ AEC Camp

กลุ่ม 2 (นักเรียน)

1.ฟังแล้วคิดว่ามีประโยชน์ต่อนักเรียน 3 เรื่องคืออะไร

·  ทราบ 7 อาชีพที่เปิดเสรีอาเซียน

·  ทราบข้อตกลงความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และการค้า การลงทุนและด้านความมั่นคงและการเมือง

2.ถ้าทางโรงเรียนอยากมีโครงการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะทำอะไร

·  อยากให้โรงเรียนจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศในอาเซียนทั้งด้านภาษาและเศรษฐกิจ

กลุ่ม 3 (นักเรียน)

1.ฟังแล้วคิดว่ามีประโยชน์ต่อนักเรียน 3 เรื่องคืออะไร

·  ในด้านการศึกษา คนไทยควรเรียนภาษาเพิ่มโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

·  การศึกษาต้องเน้นการปฏิบัติ มีประเทศอื่นๆในอาเซียนมาแข่งกับประเทศไทยมากขึ้น เราต้องพัฒนาให้ดีขึ้น หาแนวทางได้เหมาะสม ขอให้อาจารย์สอนและชี้แนวทาง

·  ในด้านการเมือง ประเทศไทยต้องรอประชามติ จึงทำอะไรได้ช้า ประเทศอื่นทำได้เลย

2.ถ้าทางโรงเรียนอยากมีโครงการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะทำอะไร

·  โครงการเรียนภาษามากขึ้น การเรียนในโรงเรียนมักเน้นทฤษฎีมาก ควรเน้นปฏิบัติมากขึ้น ควรสอนภาษาเพิ่มในกลุ่มนักเรียนที่ไม่ได้เรียน English Program

กลุ่ม 4 (นักเรียน)

1.ฟังแล้วคิดว่ามีประโยชน์ต่อนักเรียน 3 เรื่องคืออะไร

·  ทรัพยากรมนุษย์สำคัญที่สุด

·  มี 7  อาชีพเปิดเสรีอาเซียน

·  มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ถ้าคนไทยเก่ง ก็ไปทำงานที่ประเทศอื่นๆในอาเซียนได้

2.ถ้าทางโรงเรียนอยากมีโครงการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะทำอะไร

·  โครงการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน

กลุ่ม 5 (อาจารย์)

1.ฟังแล้วคิดว่ามีประโยชน์ต่อนักเรียน 3 เรื่องคืออะไร

·  อยากให้นักเรียนรู้ 3 เรื่อง

·  อาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก

·  เป็น ASEAN citizen ต้องทำตัวอย่างไร

·  แต่ละประเทศมีจุดดีและจุดด้อยอะไร เราจะแข่งขันกับเขาได้ไหม

2.ถ้าทางโรงเรียนอยากมีโครงการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะทำอะไร

·  โครงการเปิดชมรม 10 ภาษาอาเซียน

·  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

·  ทั้งสองโครงการไม่ใช่เป็นการสอน แต่ให้นักเรียนหาความรู้ด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์

·  ต้องรู้เขา รู้เรา กล้าแสดงออก มั่นใจ จะได้ทั้ง 10ภาษา

·  การทำโครงงานทำให้เกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ

·  ควรจะให้ประเทศอื่นเรียนภาษาไทยบ้าง

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อฟังบรรยากาศการบรรยาย

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/862/215/original_debnonaecfile1.WAV?1356428477

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/862/232/original_debnonaecfile2.WAV?1356429654

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อฟังบรรยากาศการนำเสนอผล Workshop

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/862/234/original_debnonaecworkshop.WAV?1356430441

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อฟังเพลงเสริมสร้างกำลังใจ ประพันธ์และขับร้องโดย คุณจินดามณี เตชะเวช

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/862/235/original_debnonsong.WAV?1356430733

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่ออ่านข่าวโครงการ

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/911/334/original_stockreviewmarch2013file1.JPG?1369220905

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/911/335/original_stockreviewmarch2013file2.JPG?1369220953

ที่มา: Stock Review. มีนาคม 2556 หน้า 22-23