วันที่ 22 ก.ย.49  ผมไปวิพากษ์รายงานการค้นคว้าของนิสิตปริญญาเอก  ด้านเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา  คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ   เรื่องการพัฒนาวัฒนธรรมการสร้างความรู้และนวัตกรรมของอาจารย์และนิสิต : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์  โดยนางเนาวนิตย์  สงคราม

         คุณเนาวนิตย์ได้ review เรื่อง KM จากเอกสารต่าง ๆ มากมาย   น่าชื่นชมในอุตสาหะวิริยะ  แต่ผมตั้งคำถามว่า  การทำความเข้าใจ KM โดยการอ่านตำรา  หนังสือ  วารสาร  คำบรรยาย ฯลฯ จะไม่เข้าใจได้จริง   เพราะความเข้าใจ KM อย่างแท้จริงจะเกิดได้ต้องเกิดจาก "การเรียนรู้ครบทั้งองค์ 3" คือ   ปริยัติ  ปฏิบัติ  ปฏิเวธ

         คุณเนาวนิตย์ถามว่า  แล้วจะเข้าใจ KM อย่างแท้จริงได้อย่างไร   คำตอบของผมคือ  ให้เข้าไปฝังตัวเป็น KM Intern ในหน่วยงานที่ใช้ KM เนียนอยู่ในเนื้องานสัก 3 เดือน   หน่วยงานที่แนะนำคือ
 - กรมส่งเสริมการเกษตร
 - กรมอนามัย
 - กรมสุขภาพจิต
 - กรมราชทัณฑ์
 - ม. นเรศวร
 - ม. สงขลานครินทร์
 - สคส.
 - เป็นต้น

วิจารณ์  พานิช
 22 ก.ย.49