ดิฉันได้นำ " สุ  จิ  ปุ  ลิ " มาพัฒนาเด็ก ป. 2 ในการเขียนเรื่อง โดยให้เด็กแต่งหนังสือนิทานเล่มเล็กแล้ววาดภาพประกอบโดยเป็นการบูรณาการกับวิชาศิลปะทำให้ค้นพบความสามารถที่เกิดขึ้นในตัวเด็กหลายคนที่สามารถเขียนเรื่องได้ดี และวาดภาพประกอบได้อย่างสวยงาม และทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถวัด การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนได้ และเชื่อว่าถ้าเด็กได้พัฒนาบ่อยๆ จะเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย