จัดอันดับมหาวิทยาลัย

^_^ไออุ่น^_^
ข่าวเก่าหน่อยนะค่ะ เผื่อคนที่ไม่ทราบ
         
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย ปี 48
 
    นายภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผย ถึงผลการจัดอันดับเพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ปี 2548 ด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย 50 สถาบัน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเลิศ ซึ่งมีคะแนนการประเมินมากกว่า 75 คะแนน ดีเยี่ยม มีคะแนนประเมินอยู่ในช่วง 70-74 คะแนน ดี มีคะแนนประเมินอยู่ในช่วง 65-69 คะแนน พอใช้ มีคะแนนประเมินอยู่ในช่วง 60-64 คะแนน และต้องปรับปรุง มีคะแนนประเมินน้อยกว่า 60 คะแนน

การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน
เกณฑ์ที่ใช้วัดการประเมินจากอัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ 20% บุคลากร 20% งบประมาณ 20% ความเป็นนานาชาติ 10% และการได้รับรางวัล 10% คิดคะแนนเต็มที่ 80 คะแนน เพราะข้อมูลด้าน Student selectivity จากคะแนนเอนทรานซ์ไม่ครบถ้วนสำหรับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในกลุ่มดีเลิศ
ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มดีเยี่ยมได้แก่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กลุ่มดี ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กลุ่มพอใช้ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กลุ่มที่ต้องปรับปรุงได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ วิทยาลัยตาปีและมหาวิทยาลัยเทพกษัตริย์ตรี

การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย
เกณฑ์การประเมินจากงบประมาณ 20% บุคลากร 20% ผลงาน 45% และบัณฑิตศึกษา 15% รวม 100 คะแนน

มหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในกลุ่มดีเลิศ ได้แก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กลุ่มดีเยี่ยมได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กลุ่มดีได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กลุ่มพอใช้ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กลุ่มที่ต้องปรับปรุงได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาลัยตาปี และวิทยาลัยบริหารธุรกิจ

อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมมือด้วยการให้ข้อมูล แต่ไม่ประสงค์ให้จัดอันดับ จึงไม่ปรากฏผลในการจัดอันดับครั้งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกใบเล็ก

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย

หมายเลขบันทึก: 51188, เขียน: 21 Sep 2006 @ 21:10 (), แก้ไข: 08 May 2012 @ 00:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)