ADLI กับ LeTCLi


ADLI กับ LeTCLi เกี่ยวกับการตรวจประเมิน PCA อย่างไร? คำตอบคือ Auditor จะประเมินว่า CUP และเครือข่ายมีการจัดการที่ดีหรือไม่โดยใช้หลัก ADLI ในการประเมินหมวดที่ 1-6 และ LeTCLi ในการประเมินหมวดที่ 7

                    ไปอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 วัน (26-30 พย. 2555) ที่โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ     ทีมเยี่ยมสำรวจและตรวจประเมิน (Serveyer&Auditor) เพื่อตรวจประเมินและรับรองการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ (CUP) ให้ผ่านเกณฑ์ PCA.... เฮ้อ! ยาวจัง.... แต่ก็ดีนะ ทำให้เข้าใจเรื่อง  ADLI  กับ LeTCLi  เพิ่มขึ้น ก็ตอนไปอบรม QA มีเรื่องนี้ด้วย แต่ยังไม่ค่อยรู้เรื่อง                     

ADLI กับ LeTCLi เกี่ยวกับการตรวจประเมิน PCA อย่างไร? คำตอบคือ Auditor จะประเมินว่า CUP และเครือข่ายมีการจัดการที่ดีหรือไม่โดยใช้หลัก ADLI ในการประเมินหมวดที่ 1-6 และ LeTCLi ในการประเมินหมวดที่ 7 เกือบลืมไปพวกเราบางคนอาจจะงง ว่า หมวด 1-7 ที่ว่ามันคืออะไร อธิบายแบบสั้นๆ ได้ว่ามันคือองค์ประกอบสำคัญขององค์กร (ในที่นี้ คือ CUP) แบ่งเป็น 3 ส่วน 7 หมวด ดังนี้                     

ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร มี 5 หมวด                                 

             หมวด 1 การนำองค์กร                                 

             หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์                                 

             หมวด 3 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             หมวด 4 การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้                                 

             หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล                     

สวนที่ 2 กระบวนการสำคัญของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ คือ                                 

             หมวด 6 ด้านระบบบริการ                     

ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การดำเนินงานของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ                                 

             หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินงานของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  แต่ละหมวดจะมีข้อย่อยอีก ไปหาอ่านเองเถอะนะ พี่ Boss เคย mail ส่งให้ทีมนำแล้ว                     

              สำหรับผู้ถูกประเมินแล้ว ADLI เป็นประเด็น ในการตอบคำถาม ในมิติ ของกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย  

• Approach - A คือ      แนวทาง มีวิธีการหรือแผน ดูจาก การมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ มีวิธีการ หรือแผนที่มุ่งบรรลุผลขององค์กร พร้อมกับมีผู้รับผิดชอบ มีตัววัดเป้าหมายและวิธีการติดตามประเมินผล (เทียบได้กับ P-Plan) 

• Deployment - D คือ   การถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ ดูได้จาก การดำเนินการครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนทุกหน่วยงาน ทุกคน     ที่เกี่ยวข้อง อย่างจริงจัง (เทียบได้กับ D-Do)  

• Learning - L คือ        การเรียนรู้ (ทบทวนและปรับปรุง) ติดตามประเมินผลลัพธ์ ดูได้จาก มีการติดตามประเมินผลลัพธ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำบทเรียนสู่การปรับปรุงที่ดีขึ้น เกิดนวัตกรรมขององค์กร (เทียบได้กับ C-Check, A-Act) 

• Integration - I คือ      การบูรณาการมาใช้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ดูได้จาก ความสอดคล้องระหว่างแผน ปฏิบัติ วัด วิเคราะห์ ปรับปรุงมุ่งสู่เป้าหมายองค์กร ความสอดคล้องกับกระบวนการอื่นๆ และเป้าหมายขององค์กร                       

                       ส่วน LeTCLi ผู้ถูกประเมินก็ต้องเตรียมประเด็นตอบคำถาม ในมิติ ของผลลัพธ์ (Out Put&Outcome) ประกอบด้วย  ( รายละเอียดอ่านได้ที่มาตรฐาน PCA หน้า 70-73 ) 

• Level คือผลการดำเนินการของเครือข่ายบริการปฐมภูมิในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่องค์กรกำหนด ทุกตัวชี้วัด และดูระดับผลลัพธ์ด้วย ( สนใจอ่านได้ที่มาตรฐาน PCA หน้า 70-73 ) 

• Trend แนวโน้มของผลการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ดูย้อนหลังในอดีต ทำได้ครบทุกตัวชี้วัด และดูผลว่ามีทิศทางหรือแนวโน้มไปในทางที่ดี 

• Comparison สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (ฺBenchmark) มีการเปรียบเทียบผลลัพธ์ กับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีภาระกิจคล้ายคลึงกัน(หลายๆ เรื่อง ก็จะได้คะแนนดี) 

• Linkage ความเชื่อมโยง คือความครอบคลุม สอดคล้อง และความสำคัญของผลลัพธ์ ซึ่งมีผลกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามที่ระบุไว้ในลักษณะสำคัญขององค์กร (หมวด P) และหมวด 1-6(ทุกประเด็นหลัก) 

เท่านี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวหัวบวม !!!

อ้อ! สำหรับลูกข่ายไม่ต้องกังวล เพราะ CUP เรามีที่ปรึกษา ไปอบรมครั้งนี้ด้วยถึง 3 คน /By Jan


คำสำคัญ (Tags): #adli#letcli#ADLI กับ LeTCLi
หมายเลขบันทึก: 511037เขียนเมื่อ 5 ธันวาคม 2012 16:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 ธันวาคม 2012 15:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี