ประกาศนโยบายการใช้บริการใน GotoKnow.org

GotoKnow ซึ่งเป็นบริการของ สคส. ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นคลังความรู้แนวปฏิบัติของประเทศไทยและเป็นชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้

และเพื่อสงวนรักษาคลังความรู้แห่งนี้ไว้ ทีมงานต้องขอความกรุณาให้ท่านสมาชิกทุกท่านใช้บริการ GotoKnow ตามวัตถุประสงค์หลักของเว็บไซต์ด้วยนะค่ะ และขออนุญาตอ้างอิงถึง นโยบายการให้บริการของ GotoKnow อีกครั้งมา ณ ที่นี่ด้วยคะ

และเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองในขณะนี้ ขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมช่วยกันปฏิบัติตาม คำสั่ง หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองฯ ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 5/2549 เรื่อง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ