การเรียนการสอนแบบไฮสโคป

  ติดต่อ

  นวัตกรรมการสอนแบบไฮสโคป  

นวัตกรรมการสอนแบบไฮสโคป

          โปรแกรมการสอนแบบไฮสโคป ริเริ่มและก่อตั้งโดย ดร. เดวิท ไวคาร์ท (Dr. Devid Weikart) ประธานมูลนิธิการวิจัยการศึกษาไฮสโคป ซึ่งได้ริเริ่มร่วมกับคณะนักวิจัยและนักวิชาการ อาทิ แมร์รี่ โฮแมน และดร. แลรี่ ชไวฮาร์ต โดยพัฒนาขึ้นมาจากโครงการเพอรี่ พรี สคูล เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา และจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิต นวัตกรรมการสอนแบบไฮสโคปเริ่มเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา รัฐมิชิแกน

        โปรแกรมไฮสโคปเน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ ผ่านมุมเล่นที่หลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กและการแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น หลักการของไฮสโคปสามารถสรุปองค์ประกอบต่างๆ ได้ดังนี้ 1. การเรียนรู้แบบลงมือกระทำ(Active Learning)หลักการที่สำคัญของไฮสโคปในระดับปฐมวัย คือ การเรียนรู้แบบลงมือกระทำ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเด็ก การเรียนรู้แบบลงมือกระทำจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโปรแกรมที่พัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ    

       การเรียนรู้แบบลงมือกระทำ หมายถึง การเรียนรู้ซึ่งเด็กได้จัดกระทำกับวัตถุได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ความคิดและเหตุการณ์ จนกระทั่งสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยองค์ประกอบของการเรียนรู่แบบลงมือกระทำได้แก่ 1. การเลือกและตัดสินใจ

2. สื่อ ในห้องเรียนที่เด็กเรียนรู้แบบลงมือกระทำจะมีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย

3. การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประสาท สัมผัสทั้ง 5

4. ภาษาจากเด็ก สิ่งที่เด็กพูดจะสะท้อนประสบการณ์และความเข้าใจของเด็ก 5. การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ในห้องเรียนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำต้องสร้างความสัมพันธ์กับเด็ก

2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก(Adult-Child Interaction)การเรียนรู้แบบลงมือกระทำนั้นจะประสบความสำเร็จได้ เมื่อผู้ใหญ่และเด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไฮสโคปจึงเน้นให้ผู้ใหญ่สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและปรอดภัยให้แก่เด็ก การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กนั้น เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กเด็กจะกล้าพูด กล้าแสดงออก และกล้าปรึกษาปัญหา ผู้ใหญ่จะต้องใส่ใจแม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ และไม่เบื่อหน่ายที่จะตอบคำถามของเด็ก หรือป้อนคำถามให้เด็กเกิดความคิด จินตนาการ การปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กนั้นนับได้ว่ามีคุณค่ามากกว่าการยกย่อง ชมเชยการให้รางวัล ข้อดีของการเรียนไฮสโคป คือ เด็กมีความสุขในการเรียน กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองได้

ที่มา: พัชรี ผลโยธิน และคณะ. การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทย : ตามแนวคิดไฮสโคป. กรุงเทพฯ : สถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 อ.กัลยา เทพวง. โปรแกรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thaiteachers.tv. (วันที่สืบค้นข้อมูล : 17 สิงหาคม 2555).

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการรสอนแบบไฮสโคป

หมายเลขบันทึก: 503821, เขียน: , แก้ไข, 2012-09-28 13:14:01+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การเรียนการสอนแบบไฮสโคป#นวัตกรรมการสอนปฐมวัย#การเรียนรู้จากการลงมือกระทำ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

 

นวัตกรรม...การสอน...เป็นประโยชน์...กับเด็ก และสังคมไทย นะคะ