กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดส่งแบบสอบถาม เรื่องการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล  (KM) ในปีงบประมาณ 2550 ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่สังกัดคณะ/หน่วยงาน ว่าในส่วนของการจัดการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล  (KM) ในปีต่อไป จะจัดในรูปแบบใด จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เน้นการลดขั้นตอนการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การมีมาตรฐานและคู่มือการปฎิบัติงาน

               จึงขอให้ชาวการเจ้าหน้าที่ ที่สังกัดคณะ/หน่วยงาน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ ข้อในการดำเนินงานต่อไป ส่งข้อเสนอแนะด่วนมาก มาที่ คุณจันทร์จิรา ฝ่ายวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ มข.