๒ กันยายน ๒๕๕๕

             นัดส่งใบงาน อาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ อย่าลืมนะค่ะ คะแนนเก็บระหว่างภาค๖๐ คะแนน ปลายภาค ๔๐ คะแนน ค่ะ

โดยให้นักศึกษาทุกท่าน

๑. รวบรวมใบงาน,แบบฝึกหัด,แบบทดสอบ,นำมาเย็นเข้าเล่มส่งครู โดยเรียงวิชามาตามวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ทำปกให้เรียบร้อย โดยกำหนดให้ ประถม ปกรายงานต้องเป็นสีชมพู , ม.ต้น ปกสีเขียว ,ม.ปลาย ปกสีเหลือง 

๒. ส่งบันทึกหลังสอน ๑๘ ครั้งโดยเย็บเล่ม พร้อมปกให้เรียบร้อย โดยกำหนดสีปกตามแบบปกรายงาน 

บนปกรายงาน กำหนดให้มีข้อความดังนี้

ใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

ทักษะการเรียนรู้ (ทร ๓๑๐๐๑)

ภาษาไทย (พท๓๑๐๐๑)

วิทยาศาสตร์ (พว๓๑๐๐๑)

ช่องทางการขยายอาชีพ (อช๓๑๐๐๑)

เศรษฐกิจพอเพียง (ทช๓๑๐๐๑)

ศิลปะศึกษา (ทช๓๑๐๐๓)  

วิชาสอนเสริม

ใบงานความรู้ประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ

ใบงานความรู้เกี่ยวกับ สคบ.

ใบงานวันวิสาขบูชา

ใบงานวันเข้าพรรษา

ใบงานวันลูกเสือไทย 

 

โดย

ชื่อ - สกุล ...........................................รหัสนักศึกษา..........................

ระดับ............................

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕

 

เสนอ

ครูพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ 

ครู กศน.ตำบลสามกอ

หมายเหตุ วิชาให้แต่ละคนลงวิชาที่ตัวเองลงทะเบียน/ส่วนปกบันทึกการเรียนรู้ ก็ให้ทำในลักษณะนี้เช่นกัน

ต้องการดาวน์โหลดใบงานอาเซียน 

ประเทศเวียดนาม,ประเทศไทย,ประเทศอินโดนีเซีย คลิกตรงนี้เลยค่ะ