ห้องสมุดโรงเรียนจ่านกร้อง  

 

 

 ห้องสมุดโรงเรียนจ่านกร้องจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อจูงใจให้เกิดความอยากรู้เห็นอยากได้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ ด้วยการอ่านหนังสือ ที่มีคุณภาพ  ชักชวนให้เกิดความพยายามที่จะอ่านให้แตกฉาน สามารถนำความรู้จากการอ่านหนังสือไปใช้ประโยชน์ในเรื่องต่างๆดีขึ้น และอ่านต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ทำให้เกิดการพัฒนาการอ่านจนถึงขั้นที่สามารถวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้อย่างลึกซึ้ง

 

 

           กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้รักการอ่าน ปีการศึกษา 2555 มีหลากหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุดในวันปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่  กิจกรรมการจัดบอร์ดเพื่อให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์เหตุการณ์และให้ความรู้ในด้านต่างๆ การจัดมุมเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดกิจกรรมบูรณาการแนะนำหนังสือร่วมกับกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีกหลากหลายกิจกรรม

 

 

            กิจกรรมปฐมนิเทศ แนะนำหนังสือใหม่และวิธีการใช้ห้องสมุด

     ภาพกิจกรรมบางส่วนที่นำเสนอในวันนี้ เป็นภาพเริ่มต้นในการสร้างแรงจูงใจให้รักการอ่าน  เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  อันเป็นจุดประสงค์หลักชองงานห้องสมุดโรงเรียนจ่านกร้อง  ซึ่งยังต้องดำเนินกิจกรรมให้ต่อเนื่องเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความตระหนักว่า 

 

 “ผู้ที่รักการอ่าน  คือผู้สร้างปาฏิหาริย์ให้ชีวิต”

 

 

 

มุมนิทรรศการ เปิดประตูสู่อาเซียน

 

 

 

มุมรัฐสภาและหนังสือส่งเสริมประชาธิปไตย

 

 

สภานักเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง แนะนำหนังสือใหม่และหนังสือที่ได้รับรางวัล