22 สิงหาคม 2555  กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ ของน้อง ๆ ยุวบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว ได้ทำกิจกรรมอาสาโดย ด.ญ.ปานิสา เตมีสุภาพ และด.ญ.นริศรา ทองขาว ได้แนะนำหนังสือใหม่ที่มีอยู่ในห้องสมุด ชื่อเรื่อง อมตะนิทานอีสป 50 เรื่อง ซึ่งเป็นนิทานพร้อมรูปภาพ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนอยากใช้ห้องสมุด รักการอ่าน และใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งการอ่านและการเรียนรู้

       กิจกรรมนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้น้อง ๆ ยุวบรรณารักกล้าคิดกล้าแสดงออก กล้าทำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ค่ะ  

ภาพเพิ่มเติมที่ Facebook ห้องสมุดโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว