บทเพลงของกะหรอกับอุดมการณ์สัจจะ 1 บาท

เป็นพื้นธรรมที่ตกตะกอนนอนก้นอยู่ในรหัสชีวิตของคนไทยซึ่งวัตถุนิยมได้ปิดทับไว้

บทเพลงของกะหรอเป็นความรู้ ว่าด้วยการสื่อสารภาพฝันที่เรียงร้อยถ้อยคำคล้องจองเป็นลำนำเพลง บอกถึงเป้าหมายของเครือข่ายอย่างมีพลัง 

ผมเห็นว่า การสร้างภาพฝันเป็นเรื่องสำคัญที่ควรคิดค้นร่วมกันของคนทั้งชุมชน
ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมกับคนทั้งชุมชนโดยการสื่อสารภาพฝันในเป้าหมายที่ตั้งไว้ในรูปแบบ  อื่น ๆได้อีก เช่น
การประกวดเรียงความ คำขวัญ โลโก้ ผ่านนักเรียนและครูอาจารย์ในโรงเรียน เป็นต้น

ควรใช้อุดมการณ์สัจจะลดรายจ่ายวันละ 1บาททำสวัสดิการภาคชุมชน เป็นอุดมการณ์หลักในการขับเคลื่อนฟื้นฟูชุมชน เพราะเป็นอุดมการณ์ที่มีพลังมาก

พลังในการยืนหยัดพึ่งตนเองและพึ่งพากันของคนเล็กคนน้อย
พลังในการแบ่งปันช่วยเหลือกัน
พลังในการอดออมเพื่อตัวเอง คนที่รัก และที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย
พลังในการให้คุณค่าสำหรับสิ่งที่ดูเหมือนไร้ค่า

สอดคล้องตามหลักธรรม

ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน
และ
สัจจะ ขันติ ทมะ จาคะ

สื่อสารกับชุมชนได้ง่าย เพราะเป็นพื้นธรรมที่ตกตะกอนนอนก้นอยู่ในรหัสชีวิตของคนไทย

ซึ่งวัตถุนิยมได้ปิดทับไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)