โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาระดับป. ตรีได้เรียนรู้จักวัฒนธรรมตะวันตก ในวันที่ 4-5 ก.ย.2549  ที่ผ่านมา

คนึงนิตย์ บร. มทส.