“บุญบารมีสร้างพระวิหารหลวง บูรพาจารย์ ปูเส้นทางแห่งพระรัตนตรัย”


ถ้านักการเมืองทั้งหมดพร้อมกับเครือข่ายหรือกลุ่มประชาชนที่สนับสนุน ได้ฉุกคิดและมีจิตสำนึกที่ดีต่อการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ควรจะปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า มรรคมีองค์ 8 คือ หนทางแห่งความดับทุกข์ แล้วประเทศจะเจริญรุ่งเรือง สงบสุข ความขัดแย้งก็จะค่อย ๆ ยุติลงอย่างแน่นอน.

“บุญบารมีสร้างพระวิหารหลวง บูรพาจารย์ ปูเส้นทางแห่งพระรัตนตรัย”

เป็นข้อความหรือสโลแกนที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา (ส่วนตำบลแม่กา) ได้ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนทรัพย์จำนวนหนึ่งสร้างพระวิหารหลวง 96 ปีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์  ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2555 ซึ่งประธานฝ่ายพระสงฆ์ก็คือ พระเดชพระคุณหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  พร้อมกับพระราชวิริยาภรณ์ รองอธิการบดี เจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระสุนทรกิตติคุณ ผู้ช่วยอธิการฝ่ายบริหาร และพระครูศรีวรพินิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการประสานงานกับส่วนต่างๆ ในการจัดงานในครั้งนี้ ส่วนประธานฝ่ายฆราวาสได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากอดีตผู้บัญชาการทหารบก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรี คือ ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ลงเสาเอก พร้อมกับอาจารย์เอกไทย ปทุมวันณรัฐและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา มีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นต้น หลังจากวางศิลาฤกษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พิธีกรได้เรียนเชิญอดีตนายกรัฐมนตรี คือฯพณฯพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ กล่าวปาฐกถาประมาณ 30 นาทีหัวข้อในการกล่าวปาฐกถาท่านได้พูดถึงชีวิตการทำงานที่ผ่านมาประมาณ 40 กว่าปีว่าได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติ ความกินดีอยู่ดีของประชาชน ได้สนองงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ได้ทรงจัดทำโครงการต่าง ๆ มากมาย เป็นพัน ๆ โครงการ ในตอนหนึ่งฯพณฯ ได้กล่าวถึงความตกต่ำของประเทศ อันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา ซี่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ปี  พุทธศักราช 2475 ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีการแบ่งขั้วทางการเมืองอย่างชัดเจน มีการแบ่งสีเสี้อต่าง ๆ ไม่ว่าสีเหลือง สีแดง ล่าสุดก็มีเสื้อหลากสีเพิ่มขึ้นมาอีก  ฯพณฯ กล่าวต่อไปอีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาทั้งหมดเกิดมาจากการใช้กฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกัน เกิดความเหลี่ยมล้ำทางสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของประชาชน กลุ่มคนที่ร่ำรวยที่มีส่วนน้อยก็พยายามที่จะเอาเปรียบคนยากคนจนหรือคนรากหญ้าที่มีอยู่จำนวนมาก จึงเป็นสาเหตุของความขัดแย้งของประชาชนทั้งสองฝ่าย จึงนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายสูงสุดของประเทศก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาในปัจจุบันนี้ อันที่จริง ฯพณฯกล่าวว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมิใช่เป็นประเด็นสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐธรรมนูญเป็นเพียงการวางกฎ กติกาของประเทศที่วางไว้ว่าการพัฒนาประเทศจะพัฒนาไปในทิศทางใดเท่านั้น สิ่งสำคัญคือวุฒิภาวะของประชาชนที่เป็นเครือข่ายของนักการเมือง และนักการเมืองทั้งสองฝ่ายที่จะต้องลดละปล่อยวางมิจฉาทิฎฐิ คือความเห็นผิดเพื่อจะนำไปสู่หนทางแห่งการปฏิบัติตามแนวทางของมรรคมีองค์ 8  ให้ได้ 

คำกล่าวปาฐกถาของฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธพอจะสรุปประเด็นสำคัญไว้ดังนี้ นักการเมืองทั้งสองฝ่ายพร้อมทั้งประชาชนที่เป็นเครือข่ายหรือกลุ่มผู้สนับสนุนแต่ละฝ่ายจะต้องลดทิฎฐิ มานะ หรือมิจฉาทิฎฐิของตนเองเพื่อนำไปสู่หนทางแห่งความสว่าง ความสมัคสมานสามัคคี และความปองดองของคนในชาติ นั้นก็คือปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8 คือ[1]

1.สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาเห็นชอบ หมายถึง การปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามความเป็นจริงด้วยปัญญา

2.สัมมาสังกัปปะ คือ ดำริชอบ หมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศลหรือความดีงาม

3.สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึง การพูดต้องสุภาพ แต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงาม

4.สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติดีงาม ทางกายหรือกิจกรรมทางกายทั้งปวง

5.สัมมาอาชีวะ คือ การทำมาหากินอย่างสุจริตชน ไม่คดโกง เอาเปรียบคนอื่น ๆ มากเกินไป

6.สัมมาวายามะ คือ ความอุตสาหะพยายาม ประกอบความเพียรในการกุศลกรรม

7.สัมมาสติ คือ การไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ จิตเลื่อนลอย ดำรงอยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่เป็นปกติ

8.สัมมาสมาธิ คือ การฝึกจิตให้ตั้งมั่น สงบ สงัด จากกิเลส นิวรณ์อยู่เป็นปกติ

ถ้านักการเมืองทั้งหมดพร้อมกับเครือข่ายหรือกลุ่มประชาชนที่สนับสนุน ได้ฉุกคิดและมีจิตสำนึกที่ดีต่อการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ควรจะปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า มรรคมีองค์ 8 คือ หนทางแห่งความดับทุกข์ แล้วประเทศจะเจริญรุ่งเรือง สงบสุข ความขัดแย้งก็จะค่อย ๆ ยุติลงอย่างแน่นอน.

 

 [1] วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 

หมายเลขบันทึก: 495449เขียนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2012 15:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กันยายน 2012 15:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

มรรคมีองค์ 8 ดีจริงๆๆ ==> ใครปฎิบัติได้ ==> ความสุขกาย สุขใจ เกิดกับจัวเรานะคะ ใครทำได้ ใครปฏิบัติ ==> ถือว่าเป็น " วาสนา" ที่เกิดเป็นคน แล้วได้นำหลักไป ปฏิบัตินะคะ

ขอบคุณมากนะคะ

มรรคมีองค์ 8 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง ใครปฏิบัติได้คือสุดยอดคนแล้วครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี