สิ่งที่เรียนรู้ (what) : การเรียนลูกเสือ-เนตรนารี

วิธีเรียน (how) :

      การจัดกิจกรรมประกอบการประชุมกองทุกครั้ง ซึ่งมีกิจกรรมที่เน้นสร้างประสบ-การณ์ของกระบวนการกลุ่มเพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีความมั่นใจ กล้าที่จะแสดง ออกและมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง และมีการจัดกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ลูกเสือ-เนตรนารี ได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกลางแจ้งโดยเฉพาะการเข้าค่ายพักแรม ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีผลการเรียน (outcome) : 

    ในการเรียนลูกเสือ-เนตรนารีนั้นจะสามารถช่วยให้เรานั้นมีความ สามารถในด้านระเบียบวินัยและความอดทน รู้จักการจัดขบวนการลูกเสือ สามารถจัดระเบียบแถว อีกทั้งยังสามารถจดจำคำปฏิญาณที่สำคัญๆ และกฎของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญได้อย่างถูกต้อง 

      นอกจากนี้ผลการเรียนลูกเสือ-เนตรนารีนั้น ยังช่วยให้เรามีความรู้ความสามารถในการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเรา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลมาจากเรียนรู้จากกิจกรรมกลางแจ้งและการเข้าค่ายลูกเสือที่มีการจัดขึ้น


ข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์ (reflection) :

    การเรียนลูกเสือเนตรนารี ทำให้เรารู้ว่า การฝึกฝนและเข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนลูกเสือเนตรนารีนั้น ช่วยสร้างเสริมอดทน และมียังเพิ่มความมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น และเรายังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายลูกเสือมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย


เอกสารหรือสื่ออ้างอิง (references)  : http://www.kusolsuksa.com/webboard/index.php?topic=1277.  เว็บไซต์ กิจกรรมการเรียนการสอนของลูกเสือ-เนตรนารี