วันที่ 6-10 มิถุนายน 2555 ได้ไปเข้ารับการพัฒนาตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ ณ World Peace Vallay เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จัดโดยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 5 วัน 4 คืน โดยมีกิจกรรมการรักษาศีล 8 ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ สวดมนต์ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น บรรยายธรรมเรื่องศาสนากับชีวิตครู การปฏิบัติตนให้เป็นคนดีและการบริหารจิต ความคิดรากฐานแห่งการสอนและการสอนคนให้เป็นคนดี การสร้าง พัฒนา และขับเคลื่อนเครือข่ายครูดี ขอบอกว่าสงบ กลัวบาปมาก มีความสุข พร้อมด้วยอาหารอร่อย บรรยากาศดี สถานที่ดี ได้รับความรู้สามารถนำไปสอนกับนักศึกษาได้ ได้บุญและเอาบุญมาฝากทุก ๆ ท่านคะ