ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ชุมชนหนองปิ้งไก่

ต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่ของเกษตรกรสูงด้วยปัจจัยอะไร แล้วจะหาแนวทางลดต้นทุนกันได้อย่างไร

                      เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผมและทีมงานได้ลงไปร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนหนองปิ้งไก่ ณ.ศาลาวัดบ้านสร้อยสุวรรณ หมู่ที่ ๒๒ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สมาชิกของกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนนี้ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ในหมู่ ๒ ,๒๒, ๑๓,๑๙ รวม ๕o คน เป้าหมาของทีมเราตั้งใจจะไปทดสอบแบบจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่ ในระยะก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตข้าว(นาปี ) ปี ๒๕๕๕นี้ และต้องการให้พี่น้องเกษตรกรได้ช่วยคิดรายจ่ายของต้นทุนการผลิตข้าวของตนเองต่อไร่ รวมทั้งต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่า ที่ว่าต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่ของเกษตรกรสูงด้วยปัจจัยอะไร แล้วจะหาแนวทางลดต้นทุนกันได้อย่างไรนั่นเองครับ

 

 

                        เริ่มแรกทีมงานเราสร้างความคุ้นเคยกับเกษตรกรในกลุ่มเป้าหมายก่อน พร้อมสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน พร้อมที่จะสนทนาและแลกเปลี่ยนความรู้เชิงประสบการณ์กันจริงๆด้วยข้อมูลจริง ในช่วงที่มีการสร้างความคุ้นเคยกันอยู่นั้น ทีมงานเราส่วนหนึ่งประกอบด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่มาจากระดับจังหวัด และอำเภอ ขณะเดียวกันเราก็เชิญปราชญ์ชาวบ้าน ได้เข้ามาร่วมสร้างความเข้าใจกับประเด็นคำถามและตัวแบบเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน

 

 

                        จากนั้นเราก็ได้สร้างความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยบอกวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่ ทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มนั่นเอง จากนั้นเราก็ให้ทีมงานคือน้องนันทมาท ทองปลี ซึ่งเป็นนักส่งเสริมการเกษตรมือใหม่ โดยสอนน้องให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการไปในตัวด้วยและให้เนียนในเนื้องานคือไม่ให้รู้ตัวว่าเราจะสอนน้องนั่นเอง

 

                     

            

                    

 

 

 

                          ขั้นต่อไปเราก็ทำการแจกแบบสำรวจเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่(นาปี)ให้กับเกษตรกรทุกราย พร้อมแจกปากกาให้แก่เกษตรกร พร้อมอธิบายเป็นรายข้อไปอย่างช้าๆเพราะพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่เขาจะคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการลงทุนช้าหน่อย แต่ทีมงานเราก็ช่วยอธิบายหรือทำความเข้าใจชี้แจงแบบสอบถามควบคู่กันไปตัวต่อตัวด้วย(ชี้แจงเป็นรายบุคคลไป)

 

 

 

                           เมื่อจัดเก็บได้ทุกคลแล้ว ทางทีมงานของเราโดยคุณสิงห์ป่าสัก และคุณนันทมาส ทองปลี คุณภูมิรพี ขัดเกลา ได้สรุปในภาพรวมที่ได้จากแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลการลดต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่(นาปี) ทั้งนาดำและนาหว่าน พอจะสรุปให้เห็นว่าที่นี่มีต้นทุนต่อไร่ในภาพรวมมีต้นทุนสูงหรือไม่อย่างไร มีปัจจัยใดบ้างที่ยังลงทุนสูงอยู่

 

                                

                     สรุปต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่(ภาพรวม)

                         

                                        

                           ในช่วงท้ายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ ทางทีมงาน ได้ค้นพบปราชญ์ชาวบ้านที่มีองค์ความรู้และมีประสบการณ์ในการลดต้นทุนได้จริงในชุมชนหนองปิ้งไก่แห่งนี้ จำนวน ๒ รายคือ

 

๑.    คุณชัยณรงค์ คำภิโร อยู่บ้านเลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๒๒ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้ออกมาเล่าประสบการณ์การทำนา และทำการลดต้นทุนได้จริงและเปิดโอกาส ให้พี่น้องเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนในเวทีนี้ด้วย

๒.    คุณทศภาค ตาลาน อยู่ที่ ๒๒ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชรนี้เอง ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากชุมชนหนองปิ้งไก่ให้ทำหน้าที่ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนหนองปิ้งไก่นี้เอง ก็ได้ออกมาเล่าถึงประสบการณ์ในการลดต้นทุนการผลิตข้าวได้จริง พร้อมได้เปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรในเวทีนี้ได้ซักถามและแลกเปลี่ยน

 

           

                                                คุณชัยณรงค์ คำภิโร(ปราชญ์ชาวบ้าน)

 

 

 

          

                       คุณทศภาค ตาลาน(ปราชญ์ชาวบ้าน)

 

 

                     ข้อสรุปในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ทางกลุ่มและสมาชิกได้กำหนดแนวทางที่จะต้องทำการลดต้นทุนการผลิตของตนเองให้ลดลงให้ได้ พร้อมสมาชิกทุกคุณจะต้องจัดทำบัญชีการลงทุนต่อไร่ พร้อมที่จะจัดเก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวผลผลิต แล้วนำมาเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนและหลังร่วมกิจกรรม แต่ละรายลดลงได้เท่าไร และลดลงได้จริงหรือไม่ ถ้าหากลดได้จริง ด้วยวิธีอะไรหรือทำอย่างไรนั่นเองครับ

 

 

                เขียวมรกต

                 ๒๔ พค.๕๕

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM วิถีชุมชนคนเกษตรความเห็น (0)