ชื่อเรื่อง    การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของ เด็กหญิงมณีวรรณ  ทวนทอง จากการมอบหมายหน้าที่เป็นหัวหน้าห้อง

ชื่อผู้วิจัย    นางรัชดาวัลย์  วงษ์ชื่น

สภาพปัญหา    เด็กหญิงมณีวรรณ ทวนทอง เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ร่างกายสมบูรณ์ มีสติปัญญาดีแต่มีพฤติกรรมไม่รับผิดชอบงานกลุ่มที่เพื่อนแบ่งให้ทำ  เพื่อน ๆ รู้สึกเอือมระอาต่อพฤติกรรมของเด็กหญิงมณีวรรณ  นอกจากนี้เด็กหญิงมณีวรรณ ยังขาดเรียนเป็นประจำ  ครูจึงคิดหาวิธีปรับพฤติกรรมของเด็กหญิงมณีวรรณ ให้รับผิดชอบมากขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินชีวิตในอนาคตของเด็กหญิงมณีวรรณ

 ปัญหาการวิจัย

          การมอบให้เด็กหญิงมณีวรรณ  ทวนทอง เป็นหัวหน้าห้อง  ช่วยพัฒนาความรับผิดชอบของ เด็กหญิงมณีวรรณ  หรือไม่

 เป้าหมายการวิจัย

          เพื่อศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของ เด็กหญิงมณีวรรณ ทวนทอง จากการทำหน้าที่หัวหน้าห้อง

 

วิธีการวิจัย

        1.  ร่วมประชุมกับนักเรียน  เสนอการเป็นหัวหน้าห้อง  โดยการหมุนเวียนและร่วมกำหนดบทบาท หน้าที่ของหัวหน้าห้อง  โดยมีวาระ 3 สัปดาห์  มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และครูโน้มน้าวให้นักเรียนในห้องสนับสนุนให้เด็กหญิงมณีวรรณ เป็นหัวหน้าห้อง

        2.มอบหมายการดำเนินงานต่างๆ  แก่ เด็กหญิงมณีวรรณ  ตามบทบาท หน้าที่หัวหน้าห้อง  และกระตุ้นให้เด็กหญิงมณีวรรณ ประเมินการทำงานของตนเองโดยครูช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดในสัปดาห์แรก

        3. เสริมแรงด้วยการชมเชยส่วนตัวและชมเชยในชั้นเรียน  และให้แนวคิดการทำหน้าที่แก่เด็กหญิงมณีวรรณเป็นระยะ ๆ

       4.สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของเด็กหญิงมณีวรรณ โดยมีแบบสังเกตที่กำหนดประเด็นไว้ล่วงหน้า และบันทึกผลการสังเกตทุกวัน

       5.เมื่อครบ 3 สัปดาห์  นำข้อมูลที่รวบรวมได้  และสอบถามการประเมินตนเองของเด็กหญิงมณีวรรณ  

       6.สรุปผลและเขียนรายงาน และกำหนดวิธีการพัฒนาพฤติกรรมของเด็กหญิงมณีวรรณอย่างต่อเนื่อง

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

          วิเคราะห์ข้อมูลจากบันทึกการสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ  และจากการสอบถามการประเมินตนเอง เด็กหญิงมณีวรรณ  โดยนำข้อมูลมาจัดกลุ่ม ประเภท และวิเคราะห์  สรุปแนวโน้มหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม

ช่วงเวลาดำเนินการ

-  ประชุมนักเรียน 29  กรกฎาคม  25554

-  เด็กหญิงมณีวรรณ  ทำหน้าที่ ระหว่างวันที่  1-19  สิงหาคม  2554

- วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน 29  สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2554

ผลการวิจัย

  1. เด็กหญิงมณีวรรณ  มีพฤติกรรมความรับผิดชอบการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับหน้าที่หัวหน้าห้องอย่างชัดเจน  ทั้งกิจกรรมดูแลสมาชิก  และงานการเรียน ในลักษณะที่เด็กหญิงมณีวรรณ ทำตัวเป็นตัวอย่างแก่สมาชิกคนอื่น
  2. สิ่งที่สังเกตได้ว่าส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กหญิงมณีวรรณที่ชัดเจน คือ

2.1   กิจกรรมการประเมินผลหัวหน้าห้อง

2.2   การให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติหน้าที่  และการกระตุ้นส่วนตัวด้วยลักษณะเป็นที่ปรึกษา  การเสริมแรงจากครูทั้งในลักษณะตัวต่อตัว และกับสมาชิกในห้อง

2.3   การได้รับคำชมจากครูและเพื่อน จากความสำเร็จของการทำงานในส่วนรวมในหน้าที่หัวหน้าห้อง

2.4   การขาดเรียนน้อยลง  แทบจะไม่ขาดเรียนเลย  และมีความสุขกับการมาโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ

          ควรให้เด็กหญิงมณีวรรณ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องต่อไป  เพราะผลการประเมินการทำหน้าที่ห้วหน้าห้องเป็นที่น่าพอใจ  และเมื่อเปลี่ยนหน้าที่หัวหน้าห้องให้คนอื่น  ควรให้เด็กหญิงมณีวรรณ มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงหัวหน้าคนใหม่