ต้นกล้าธรรมทายาท..ตามรอยบาทพระศาสดา


เด็กไทยไปไหว้พระที่อินเดีย

 

โครงการต้นกล้าธรรมทายาท...ตามรอยบาทพระศาสดา  ปีที่สอง  

              ด้วยทุกวันนี้ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ในดินแดนชมพูทวีปเดิม หรือประเทศอินเดีย -เนปาลในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาขึ้นปรากฏแก่สายตาชาวโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งสำคัญยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลก มากราบไหว้บูชาสักการะ อธิษฐานจิตปิดทองอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต อันเป็นการแสดงออกถึงความเป็นพุทธมามกะผู้จงรักภักดีต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สำหรับคนไทยเองก็ได้ประจักษ์แล้วว่า ในแต่ละปีมีผู้มากราบไหว้ยังสังเวชนียสถานทั้ง ๔ จำนวนหลายหมื่นคน และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนทั่วไป ข้าราชการครู ทหาร ตำรวจ นายแพทย์ หรือแม้กระทั่งคนวัด สำนักปฏิบัติต่างๆ ก็มีกิจกรรมมากราบไหว้สังเวชนียสถานทั้ง ๔ ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้คนที่ได้มา เป็นวัยทำงาน และผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีจิตใจอย่างแรงกล้าตั้งใจมาอย่างจริงๆ จึงได้มา แล้วได้รับความประทับใจกันทั่วหน้ากลับไปยังบ้านไทยเมืองพุทธ อันเป็นพลังในการประกอบกิจการเงินงาน ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อได้มายังสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ได้บูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัย ได้เห็นวัดไทยในแดนพุทธภูมิ ได้ร่วมทุนกับพระธรรมทูต ได้ฟังพระสูตร อันเกี่ยวเนื่องครั้งพุทธกาล ได้อธิษฐานในที่บริสุทธิ์ อุปมาเหมือนได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระองค์ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต ของผู้ที่ได้มา ในทางพระสงฆ์ไทยก็ได้สร้างวัดรองรับครบทั้ง ๔ อันเป็นผลงานของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โดยเฉพาะอินเดีย

             ทางวัดไทยในอินเดีย โดยมีพระเดชพระคุณพระราชรัตนรังษี  หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ร่วมกับเจ้าคุณอำเภอห้วยแถลง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม และพระอาจารย์จรัล ขันติพโล พระธรรมทูตอินเดีย ได้พิจารณาเห็นว่าเมื่อผู้คนส่วนใหญ่ที่มาเป็นผู้สูงอายุแต่เด็กๆอันเป็นเยาวชนชาวพุทธ กลับยังไม่มั่นคงในพระพุทธศาสนาอาจถูกชักพาไปในทางเสื่อมเสียได้โดยง่าย ควรที่จะคัดสรรเลือกเด็กที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ให้ได้รับโอกาสมายังสังเวชนียสถานทั้ง๔ มาสั่งสมบุญใหญ่ที่นี่ ทางวัดจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น อันเป็นงานของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย นำเด็กมาอบรมที่วัด ฝึกหัดดัดตน ให้เป็นคนดีของประเทศชาติ และเพื่อปลูกฝังจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

       -เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม

      - เพื่อปลูกฝังคุณธรรมทางศาสนาแก่เด็กนักเรียน

      -เพื่อให้เด็กได้ซาบซึ้งในพระพุทธศาสนาและมีศรัทธามั่นคง ได้เห็นสถานที่พระพุทธองค์ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรม และปรินิพพาน

       - เพื่อให้เด็กได้ศึกษาพุทธประวัติ ยังสถานที่จริง ที่อยู่ในดินแดนชมพูทวีป

       - เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเดินทางไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอินเดียอันเป็นดินแดนกำเนิดพระพุทธศาสนา เพื่อสั่งสมบุญใหญ่ สร้างความมั่นใจให้แก่เด็ก ให้มีอนาคตที่ดี เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

 เป้าหมาย

- ให้เด็กได้มาอยู่วัดไทยในต่างแดน เพื่อดำเนินกิจวัตรต่างๆ อย่างดีงาม ให้ชินเป็นนิสัย  - ปลูกฝังจิตสำนึกให้รักความเป็นไทย รักวัดไทย และอยู่ในวัดได้อย่างอบอุ่น บำเพ็ญตนให้มีประโยชน์

- ฝึกให้เด็กได้คุ้นเคยวัด พระสงฆ์ เห็นรูปแบบที่ดีงามของพระสงฆ์ภายในวัด

- ฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม ทำงานด้วยความสามัคคี

- ฝึกให้เด็กได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ สมาทานศีล๕ ทุกวัน ศึกษาธรรมตามพระไตรปิฏก เพื่อปลูกฝังปัญญาและอนาคต ตลอดจนความชาญฉลาดในการดำเนินชีวิต ในอนาคต

 ลักษณะของโครงการ

     - เป็นโครงการที่ส่งเสริมเด็กนักเรียนชาวพุทธ ให้ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ศึกษาพุทธประวัติ ในดินแดนพระพุทธเจ้า ได้เข้าเฝ้าสถานที่จริง

 วิธีดำเนินการ

    - แต่งตั้งพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ดำเนินงานคัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับโอกาสเดินทางมาต่างประเทศ

    - ติดต่อประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการคัดเลือกเด็ก ช่วยเหลือเด็ก ตามนโยบายของโครงการ ให้สัมฤทธิ์ผล

   - รับสมัครผู้ใหญ่ ผู้มีศีลมีธรรม เพื่อให้ได้มาเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ในวัดไทยในอินเดีย ตามโครงการ

  - มอบหมายให้พี่เลี้ยงเด็กนำเด็กทำหนังสือเดินทาง ใบขออนุญาตจากทางอำเภอ ใบรับรองสุขภาพ รวมทั้งการทำวีซ่า ทั้งอินเดียเนปาล

 - ทำประกันและตรวจสุขภาพแก่เด็กก่อนออกเดินทาง จัดทีมแพทย์ดูแล ตลอดระยะเวลาของโครงการ กระทั่งได้กลับถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ

- จัดให้มีการอบรมปฐมนิเทศเด็ก พี่เลี้ยง ที่มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ กรุงเทพฯ เป็นเวลา 1 วันก่อนการเดินทาง

หลักสูตรและแนวการสอน

            ภาคทฤษฎี          - ได้จัดให้มีการอบรมภาควิชาการ ความรู้พุทธประวัติ พระสูตรต่างๆ ที่เลือกเฟ้นมาจากพระไตรปิฏก

            ภาคปฏิบัติ           - ทำวัตรสวดมนต์ เช้า-เย็น ทุกวันร่วมกับพระสงฆ์ในวัด สมาทานศีล ๕ ทุกวัน  ในวันอุโบสถจะให้สมาทานศีล ๘ ฝึกมารยาท

            ภาคกิจกรรม – ฝึกให้มีระเบียบวินัย อ่อนน้อมถ่อมตน สามัคคี ทำงานร่วมกัน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์-          จัดให้มีการปฏิบัติการจริง ในสถานที่จริงคือเข้าบูชาสักการะในสังเวชนียสถานทั้ง ๔ รวมทั้งราชคฤห์ นาลันทา ไวสาลี  และสาวัตถี

  - กำหนดเดินทางสู่อินเดีย วันที่  ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ กำหนดเดินทางกลับถึงเมืองไทยวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ รวมระยะเวลา ๑ เดือน  

.........................

ท่านคมสรณ์ - พระธรรมทูตอินเดีย

๑๘ เมษายน ๒๕๕๕

หมายเลขบันทึก: 485486เขียนเมื่อ 18 เมษายน 2012 21:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 มิถุนายน 2012 10:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

น้องจ๊อบ..อายุเจ็ดขวบ คุณพ่อ คุณแม่ ทำใจ ตัดใจ ส่งลูกมาร่วมโครงการต้นกล้า ธรรมทายาท..เพื่อโอกาสแห่งลูกจักได้มาบำเพ็ญบารมี..น้องจ๊อบ บอกว่า ได้มากราบพระพุทธเจ้า ดีใจ น้ำตาไหล...ส่งบุญกลับบ้านหาคุณพ่อคุณแม่ทุกวันเลย..ไม่ต้องห่วงหนูครับ สบายมากครับผม

นมัสการพระคุณเจ้า

เป็นโครงการดีมาก ควรจัดให้มีทุกปี และมีการสร้างเครือข่ายส่งเด็กไทยไปทุกภาคส่วนของประเทศไทยครับผม...

เพื่อเดินทางไปสร้างบุญเจริญรอยตามรอยบาทพระศาสดา...

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง