พัฒนาตนด้วยหลักสูตรนักบริหารงานอุดมศึกษา(1)

การจัดลำดับหัวข้อการจัดอบรมเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจง่ายขึ้น

              มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการพัฒนาบุคคลากรสายสนับสนุนด้วยหลักสูตรนักบริหารงานอุดมศึกษา(นบอ.) ถึงปัจจุบันแล้วจำนวน 7 รุ่น  คณะศึกษาศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้จัดส่งบุคคลกรเข้าอบรมนับรวมเกือบ 90 % ของบุคลกรทั้งหมด     รุ่นนี้ได้ทราบข่าวว่าเป็นรุ่นสุดท้ายสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ  ระยะใกล้สิ้นปีงบประมาณงานค่อนข้างมากและงานที่รับผิดชอบเป็นงานที่ต้องเร่งดำเนินการเป็นส่วนใหญ่นึกในใจทำไมต้องจัดระยะนี้     สรุปก็ตัดสินไปด้วยเหตุผล 1. ต้องการรู้ว่าหลักสูตรนี้มีเรื่องอะไรที่ได้สอนลูกน้องทั้งหมดที่เราส่งให้ไปอบรมเพื่อจะได้นำมาขยายผลต่อ  2. ต้องการได้รู้จักเครือข่ายกลุ่มนี้เพราะห่างเหินกันนานมากบางท่านไม่รู้จัก   3.ไปเพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ หรือทบทวนความรู้เดิมเพื่อเติมให้เต็มอยู่ตลอดเวลา  หลักสูตรอบรม 3 วัน (4-6 กันยายน 2549)

              สิ่งที่ได้รับจากการอบรม ในชั่วโมงแรกคือได้ทบทวนธรรมะสำหรับผู้บริหารจากพระมหารุ่งเรือง  รกฺขิตธมฺโม :- สิ่งสำคัญการที่จะบริหารคนอื่นตัวเราต้องบริหารจัดการตัวเองก่อน ตรงใจพอดีคือขณะประชุมโทรศัพท์สั่นตลอดเวลาแต่ต้องทำใจไม่รับ ปล่อยวาง และไม่โกรธด้วย เพื่อจะได้มีสมาธิในการรับรู้เรื่องที่พระท่านกำลังสอนท่านพยายาม สอนในหลาย ๆ เรื่องเพื่อนำกลับไปบริหารเวลา บริหารตนเอง บริหารผู้ใต้บังคับบัญชา บริหารสภาพแวดล้อมตนเอง โดยท่านเน้นย้ำว่าจะไม่เกิดความเจริญงอกงามถ้ารู้แล้วไม่กระทำและการกระทำต้องทำให้ถูกกับคน กับเวลา และสถานที่    

            หลักสูตรนี้แน่นด้วยเนื้อหาจริง ๆ ทุก ๆ หัวข้อใช้เวลาประมาณ 1.5 ชม. เรื่องที่สองของวันนีเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น รองอธิการฝ่ายแผนและสารสนเทศได้ทบทวนการเปลี่ยนแปลงการจัดทำงบประมาณที่ผ่าน ๆ มา  เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.ระเบียบราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545   และ พระราช กฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการที่ดี พ.ศ.2546    และนำมาซึ่งที่มาของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์:การจัดทำยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการ  รวมทั้งการจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย แผนปฎิบัติการ เป็นการบรรยายจากสิ่งที่ปฏิบัติจริงทำให้ทราบรายละเอียดทั้งระบบ              

            เพื่อให้เกิดการเข้าใจยิ่งขึ้นหลักสูตรจึงนำเสนอในเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์  และ Balanced Scorecard ทำให้ทราบที่มาที่ไปและวิธีการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย ทราบตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน อาจารย์ศักดิ์ชัย  เจริญศิริพรกุลใช้เวลาที่จำกัดสามารถบรรยายได้เข้าใจและประกอบการจัดลำดับเนื้อหาทำให้เกิดการเชื่อมโยงได้ดี

             สุดท้ายของวันแรกเป็นการนำเรื่อง Competency ฉบับมข. โดยผศ.จงรักษ์  หงษ์งาม มาทำความเข้าใจให้รู้ถึงประโยชน์และเชื่อมโยงทั้งระบบใหญ่จนถึงประเด็ยยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรมและลงไปถึงตัวบุคคล  อธิบายโดยไม่กังวลเนื้อหาเพราะกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการได้มา Competency ฉบับมข. แต่พยายามเชื่อมโยงให้เห็นว่าถ้าทำแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรต่อหน่วยงาน   อธิบายการเชื่อมโยง  Competency กับ Balanced Scorecard   และสุดท้ายในเรื่องการตรวจสอบสมรรถนะรายบุคคลเพื่อจะได้ทำแผนพัฒนาบุคคลากรต่อไป

           สรุปผู้เข้ารับการอบรมอบรมด้วยความตั้งใจที่จะรับรู้ ผู้บริหารรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรมาเปิดงานพร้อม ความภาคภูมิใจในผลงานที่มข.ได้รับการจัดอันดับต้น ๆ และยังฝากว่าพวกเราจะต้องช่วยกันดูแลให้คงอันดับที่ได้ประกาศหรือดีขึ้น   ทีมงานจัดอบรมทุก ๆ ท่านดูแลความเรียบร้อยตลอดเวลา

           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#พัฒนาบุคลากร

หมายเลขบันทึก: 48495, เขียน: 05 Sep 2006 @ 20:35 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 22:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)