พัฒนาแผนการแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้แผนผังความคิด

เกษร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การแปลงทางเรขาคณิต

       คณิตศาสตร์มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้ถ้วนถี่รอบคอบ ทำให้มีความสามารถในการคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ มีความสามารถคิดเป็น ทำเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข การที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพนั้นจะต้องมีความสมดุลระหว่างความรู้ทักษะกระบวนการ ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม คือ มีความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นพร้อมทั้งสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็น มีเหตุผลมีความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ

          สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน ได้แก่ ธรรมชาติของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มีลักษณะที่เป็นนามธรรม มีกฎเกณฑ์ และโครงสร้างที่เป็นเหตุเป็นผล สื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ตัวครูผู้สอนและคุณภาพของครูผู้สอน โดยเฉพาะวิธีการของครูผู้สอน ส่วนมากใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย มุ่งเน้นการท่องจำมากเกินไป ทำให้ผู้เรียนไม่สนใจและมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งทำให้ผู้เรียนอ่อนในเรื่องการคิด คือ การคิดริเริ่ม คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหาวิธีหนึ่งที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้น ครูผู้สอนต้องนำเอาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา สื่อการสอนและวิธีการสอนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาวิชาและมีความเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน ที่มีความสามารถแตกต่างกันให้บรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ช่วยส่งเสริมความสนใจการเรียน ประหยัดเวลา ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมจากนั้นนำไปสู่นามธรรม ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถจดจำได้นาน สร้างเจตคติที่ดีแก่ผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักคิด รู้จักสังเกตพร้อมทั้งเกิดความสนุกสนาม ไม่น่าเบื่อ และรูปแบบการสอนต้องคำนึงถึงกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนจิตนาการของผู้เรียนให้ไปในทิศทางที่เนื้อหาวิชาต้องการ และสอดคล้องกับการทำงานของสมอง รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้สมองในการดำเนินการอีกอย่างหนึ่ง คือ การทำแผนผังความคิด(Mind Mapping) เป็นการนำเอาทฤษฎีเกี่ยวกับการทำงานของสมองไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) เกิดขึ้นโดยการใช้ทักษะทั้งหมดของสมองหรือเป็นการทำงานร่วมกันของสมอง 2 ซีก คือ สมองซีกซ้ายทำหน้าที่ในการวิเคราะห์คำ ภาษา สัญลักษณ์ ระบบลำดับ ความเป็นเหตุเป็นผล ตรรกวิทยา ส่วนสมองซีกขวาทำหน้าที่สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความงาม ศิลปะ จังหวะ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกท้าทาย ไม่คิดว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อน่าย แต่จะเรียนรู้ด้วยความสนุกและเพลิดเพลินและสามารถสรุปความคิดรวบยอดในเนื้อหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน สามารถสรุปความสัมพันธ์ของเนื้อหาหลักและเนื้อหาย่อยให้เป็นรูปธรรม ประเด็นเชื่อมโยงต่างๆ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ เข้าใจและจดจำได้ง่าย

     สาเหตุที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนบ้านนายูง อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้าคิดว่า อาจเนื่องมาจากโครงสร้างเนื้อหาเป็นเรื่องที่ยาก ซึ่งผู้เรียนเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของตน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงมีความสนใจว่าน่าจะนำความรู้นักเรียนมีอยู่แล้วนำมาประยุกต์เข้ากับกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเปลี่ยนเจตคติของผู้เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์สูงขึ้น ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงมีความสนใจในการพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแปลงทางเรขาคณิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

May we see examples of such use and perhaps the rationale for linking geometry and mindmapping, please.