กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 31 ตุลาคม แต่ละระดับ (ช่วงชั้น) ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี แต่ถ้าเทียบโอนผลการเรียน ความรู้ และประสบการณ์ อาจจบก่อน 2 ปี โดยการเทียบโอนส่วนหนึ่งแล้วเรียนเพิ่มส่วนที่เหลือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 035 – 213385 ต่อ 12

By kunnui

สมัครเรียนได้ที่ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา และ กศน.ตำบล 21 ตำบล ดังนี้ 1. กศน.ตำบลไผ่ลิง 2. กศน.ตำบลหันตรา 3. กศน.ตำบลบ้านเกาะ 4. กศน.ตำบลสวนพริก 5. กศน.ตำบลลุมพลี 6. กศน.ตำบลคลองสระบัว 7. กศน.ตำบลวัดตูม 8. กศน.ตำบลบ้านใหม่ 9. กศน.ตำบลภูเขาทอง 10. กศน.ตำบลบ้านป้อม 11. กศน.ตำบลปากกราน 12. กศน.ตำบลสำเภาล่ม 13. กศน.ตำบลคลองตะเคียน 14. กศน.ตำบลบ้านรุน 15. กศน.ตำบลเกาะเรียน 16. กศน.ตำบลคลองสวนพลู 17. กศน.ตำบลกะมัง 18. กศน.ตำบลหอรัตนไชย 19. กศน.ตำบลประตูชัย 20. กศน.ตำบลหัวรอ 21. กศน.ตำบลท่าวาสุกรี

facebook กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา