บุษราคัมมณีศรีราชภัฎ

เชิดชูเกียรติ

   

   วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้ร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี โดยมีบุคคลที่ได้รับรางวัล "บุษราคัมมณีศรีราชภัฎ" ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๕ มีจำนวน ๑๒ ราย ดังนี้

     ๑.ม.ล.พันธ์สวัสดิ์  ศุขสวัสดิ์     สาขาศิลปกรรม (การช่างฝีมือ)

     ๒.นางรำพึง         ชลพลัง       สาขาศิลปกรรม (การละคร)

     ๓.ผศ.เรี่ยม          ศรีทองเพชร สาขาภาษาและวัฒนธรรม

     ๔.ผศ.จินดา         น้ยผ่องศรี    สาขาคหกรรมศาสตร์และโภชนาการ

                                              (งานผ้าและวัสดุต่าง ๆ) 

     ๕.นางจันทนา       ภู่เจริญ       สาขาคหกรรมศาสตร์และโภชนาการ

                                              (ศิลปะประดิษฐ์)

     ๖.นายธาราวุฒิ     จุลวงศ์         สาขาคหกรรมศาสตร์และโภชนาการ

                                              (ศิลปะประดิษฐ์)

     ๗.ผศ.ศรีเวียง     ไตชิลาสุนทร  สาขาส่งเสรืมศิลปวัฒนธรรม(คีตศิลป์)

     ๘.นางอนงค์นาฎ  รัตน์ศิริจันทร์  สาขาส่งเสรืมศิลปวัฒนธรรม              

                                               (นาฎศิลป์)   

     ๙.นายณรงค์        คุ้มมณี         สาขาส่งเสรืมศิลปวัฒนธรรม              

                                               (นาฎศิลป์)  

     ๑๐.พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญญาพโล สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ขนบธรรมเนียมประเพณี)

      ๑๑.ม.ล.พงษ์สวัสดิ์  ศุขสวัสดิ์   สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(พิธีกรรม)

      ๑๒.นายพานิช       ศรีงาม  สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย วิชาการ และมีการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนดังนี้

    -พัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต

    -เป็นผู้ริเริ่มสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์(โฮมสเตย์)ในชุมชนคลองรางจรเข้

    -เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดกลุ่มพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในหลายอำเภอ

    -จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในวัดและชุมชนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา

    -เป็นผู้ริเริ่มในการส่งเสริมการอ่านแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปในหลายรูปแบบ

รางวัล และเกียรติคุณที่ได้รับ    

      -รางวัลผู้นำการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่จากกรมอนามัย พ.ศ.๒๕๔๖

      -ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นจากสำนักงาน กศน. พ.ศ.๒๕๕๓

      -ห้องสมุดประชาชนจังหวัดดีเด่นจากสำนักงาน กศน.ปี ๒๕๕๓

      -รางวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๔

      และมีการแสดงนาฏศิลป์ "ชุดงามคุณค่าแห่งความดี บุษราคัมมณีศรีอยุธยา"จากโรงเรียนติกาหลังนาฎศิลป์ไทยและชุด"บุษราคัมมณีศรีราชภัฎจากสถาบันนาฎศิลป์อนงนาฎ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคลองตะเคียน

คำสำคัญ (Tags)#เชิดชูเกียรติ

หมายเลขบันทึก: 482766, เขียน: 22 Mar 2012 @ 00:02 (), แก้ไข: 26 May 2012 @ 11:30 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ยินดีด้วยครับ


( ใครสนใจเรื่อง
"เงิน เดือนตำแหน่งต่าง ๆ, จ้างครูอาสาฯเกษียณต่อ, เบิกเบี้ยเลี้ยงครึ่งวัน, ลาต่อหัวท้ายวันหยุดยาวอีกได้ไหม, ชะลอการสอบ ขรก./ผู้บริหาร, ผลเลือกครูไป ตปท."
ดูไดด้ที่
http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/nfeph999 )

 

ผลงานท่านมากมาย บุคคลแห่งปี 2555