การวิเคราะห์เส้นทางเป็นการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามว่ามีความเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไร ซึ่งในบางครั้งเรียกการวิเคราะห์นี้ว่า Causal Model : การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ

         การวิเคราะห์เส้นทางมีขั้นตอนดังนี้

1) สร้างโมเดลเชิงสาเหตุ

2) วิเคราะห์โมเดลเชิงรุกสาเหตุที่ระบุความสัมพันธ์

3) แยกเส้นโมเดล

         ในการวิเคราะห์หากผู้วิเคราะห์เลือกใช้โปรแกรม Lisrel ในการวิเคราะห์จะต้องตรวจสอบโมเดลก่อนว่าโมเดลที่ผู้วิจัยกำหนดขึ้นมานั้นมีความสอดคล้องก่อนข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่...ครับ      

ที่มา...ผศ.ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์ สำนักพิมพ์จุฬาฯ