เรื่องราวชีวิตของหนุ่มไทย ที่อยากแต่งงานกับหญิงต่างด้าว

กาเหล็บอยากจดทะเบียนสมรสกับภรรยา แต่โต๊ะอิหม่ามเคยไปถามที่อำเภอแล้ว อำเภอบอกว่าภรรยาไม่ใช่คนไทยจดไม่ได้ ตั้งแต่นั้นมากาเหล็บจึงไม่ได้ไปติดต่ออีก

    นายอับดลต่อเล็บ หรือเรียกกันติดปากว่า กาเหล็บ เป็นคนไทยมุสลิม เกิดเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๐๗ ที่บ้านบางกล้วย หมู่ที่ ๓ ตำบลนาคา กิ่งอำเภอสุขสำรวญ จังหวัดระนอง บิดาชื่อนายสมหวัง มารดาชื่อนางย่าหรี อาจหาญ ทุกคนในครอบครัวมีบัตรประชาชนไทย ตั้งแต่เด็กกาเหล็บได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนบ้านบางกล้วย จบชั้น ป.๗  ปัจจุบันทำอาชีพประมงขนาดเล็ก และรับจ้างทั่วไป เลี้ยงดูครอบครัว                

           ภรรยาคนปัจจุบันของกาเหล็บ ชื่อนางด๋า ผดุงชาติ เกิดเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ ที่บ้านทรายแดง อำเภอเกาะสอง จังหวัดมะริด ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยพร้อมบิดามารดา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ เคยได้มีโอกาสเรียนการศึกษานอกโรงเรียน (ก.ศ.น.) ในหมู่บ้าน แต่เรียนไม่จบ จึงพออ่านออกเขียนได้ ปัจจุบันด๋า ถือบัตรประจำตัวผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า ซึ่งเพิ่งหมดอายุไปเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ แต่ทางอำเภอยังไม่ได้ทำบัตรใหม่ให้แต่อย่างใด                

           กาเหล็บอยากจดทะเบียนสมรสกับภรรยา แต่โต๊ะอิหม่ามเคยไปถามที่อำเภอแล้ว อำเภอบอกว่าภรรยาไม่ใช่คนไทยจดไม่ได้  ตั้งแต่นั้นมากาเหล็บจึงไม่ได้ไปติดต่ออีก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยคนไร้สัญชาติในสึนามิ 2549

คำสำคัญ (Tags)#สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน#สิทธิการก่อตั้งครอบครัว

หมายเลขบันทึก: 47884, เขียน: 02 Sep 2006 @ 22:33 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 01:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

มนุษย์เรามีความเป็นมนุษย์ และมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน โดยปกติธรรมชาติ สิ่งที่เกิดขึ้นเท่าที่ประสาทสัมผัสทั้ง ห้า เรารับได้ ล้วนเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้น แต่เรามองไม่เห็นความจริงนี้ ต้องขอบคุณความพิการของสังคม ที่ทำไห้เรามองเห็นความพิการของใจมนุษย์..ครับ
เขียนเมื่อ 

ประเด็นบัตรสีหมดอายุนั้น ควรจะยกขึ้นมาในกรณีนี้เหมือนกัน

และประเด็นสิทธิในการจดทะเบียนสมรสนั้น ก็ชัด

ในการเล่าข้อเท็จจริง ต้องคงต้องย้ำว่า ด๋ามีบัตรสี ซึ่งบัตรสีหมายถึงอะไร ด๋ามี ทร.๑๓ ไหม ? ถ้าไม่มี ก็จะต้องแก้ไขจุดนี้ด้วย

สงสัยว่า บัตรสีออกให้จากอำเภอไหนคะ ? ออกมาอยู่นอกพื้นที่ที่ออกบัตรไหมคะ ?

ทุกเรื่องราวในกรณีนี้ เกิดที่กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง  ค่ะ

เขียนเมื่อ 

แต่...

นางด๋า  ปัจจุบันได้รับการสำรวจผู้ไม่มีสถานนะ (แบบ 89) ด้วย  แต่ชื่อที่ระบุไม่ตรงกันกับบัตรสี  เป็น ไรด๊ะ 

พื้นที่สุขสำราญ  มีบัตรสี

สืเหลือง  -  อำเภอแจ้งไม่ต้องสำรวจ 89

สีม่วง  -  อำเภอแจ้งให้สำรวจ 89

IP: xxx.174.20.96
เขียนเมื่อ 

ผมข้อเสนอวิธีในการจดทะเบียนสมรสครับ วิธีการมีดังนี้ครับ

1. นายอับดลต่อเล็บและนางด๋า ต้องไปที่อำเภอด้วยตนเอง

2. นายอับดลต่อเล็บและนางด๋า ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรส

3. นายอับดลต่อเล็บและนางด๋าต้องแสดงเจตนาว่าจะอยู่กินเป็นสามีภริยาต่อหน้านายทะเบียบ

4. นายอับดลต่อเล็บและนางด๋า ต้องแสดงให้นายทะเบียนให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขในการสมรสตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ตั้งแต่มาตรา 1448-1456 ดั้งนี้

หมวด 2

เงื่อนไขแห่งการสมรส

มาตรา 1448 การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนนั้นได้

มาตรา 1449 การสมรสจะกระทำมิได้ถ้าชายหรือหญิงเป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ

มาตรา 1450 ชายหญิงซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็ดี

เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาก็ดี จะทำการสมรสกันไม่ได้ ความเป็นญาติดังกล่าวมานี้ให้ถือตามสายโลหิต โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นญาติโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

มาตรา 1451 ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้

มาตรา 1452 ชายหรือหญิงจะทำการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้

มาตรา 1453 หญิงที่สามีตายหรือที่การสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่นจะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสามร้อยสิบวัน เว้นแต่

(1) คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น

(2) สมรสกับคู่สมรสเดิม

(3) มีใบรับรองแพทย์ประกาศนียบัตรหรือปริญญาซึ่งเป็นผู้ประกอบการรักษาโรคในสาขาเวชกรรมได้ตามกฎหมายว่ามิได้มีครรภ์ หรือ

(4) มีคำสั่งของศาลให้สมรสได้

มาตรา 1454 ผู้เยาว์จะทำการสมรสให้นำความในมาตรา 1436 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 1455 การให้ความยินยอมให้ทำการสมรสจะกระทำได้แต่โดย

(1) ลงลายมือชื่อในทะเบียนขณะจดทะเบียนสมรส

(2) ทำเป็นหนังสือแสดงความยินยอมโดยระบุชื่อผู้จะสมรสทั้งสองฝ่ายและลงลายมือชื่อของผู้ให้ความยินยอม

(3) ถ้ามีเหตุจำเป็น จะให้ความยินยอมด้วยวาจาต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนก็ได้

ความยินยอมนั้น เมื่อให้แล้วถอนไม่ได้

มาตรา 1456 ถ้าไม่มีผู้ที่มีอำนาจให้ความยินยอมตามมาตรา 1454 หรือมีแต่ไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อยู่ในสภาพที่อาจให้ความยินยอม หรือโดยพฤติการณ์ผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมได้ ผู้เยาว์อาจร้องขอต่อศาลเพื่ออนุญาตให้ทำการสมรส

5.เท่านี้ครับ นายทะเบียนก็จะรับจดทะเบียนสมรสให้กับนายอับดลต่อเล็บและนางด๋า ครับ

6.ถ้านายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนให้ นายอับดลต่อเล็บและนางด๋าต้องดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนสมรสให้ โดยอ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 720/2505 เป็นเรื่องที่ชายไทยขอจดทะเบียนสมรสกับหญิงต่างด้าวโดยหญิงไม่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และ อ้าง พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2487 มาตรา 10 วรรคแรกประกอบ 13 ,15 ,11 ด้วย

กล่าวคือ มาตรา 10 วรรคแรก เมื่อมีคำร้องขอให้จดทะเบียนสมรสแล้ว ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนสมรสให้

มาตรา 13 ห้ามมิให้นายทะเบียนจดทะเบียนสมรสเมื่อความปรากฏต่อนายทะเบียนว่าการมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขมาตรา 1445 มาตรา 1446 และ มาตรา 1447 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ปัจจุบัน คือ มาตรา 1448-1456)

มาตรา 15 ถ้านายทะเบียนไม่ยอมรับจดทะเบียนสมรส ผู้มีส่วนได้เสียจะยื่นคำร้องต่อศาลก็ได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล

เมื่อศาลไต่ส่วนได้ความว่าการได้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกฏหมายครบถ้วยแล้วก็ให้ศาลมีคำสั่งไปให้รับจดทะเบียน

มาตรา 11 ถ้าบุคคลใดได้รับอนุญาตให้สมรสได้ โดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล ให้ยื่นสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่รับรองว่าถูกต้องแล้วนั้นต่อนายทะเบียน ในเมื่อร้องขอจดทะเบียน

วิธีการก็มีเท่านี้ครับ ขอให้ คุณอับดลต่อเล็บและนางด๋า ได้รับการจดเทียนสมรสดังที่หวังครับ