พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์ (Puangrat Patomsirirak)
นางสาว พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์ (Puangrat Patomsirirak) Cherry ปฐมสิริรักษ์

กรณีศึกษา เด็กชายสมบูรณ์ ริมพู : พี่น้องนักดนตรีวงโยธวาทิต บุตรไร้สัญชาติแรงงานสัญชาติ


กรณีศึกษาเพื่อประกอบการเสวนาวิชาการ “แบ่งปันประสบการณ์ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อ การจัดการปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ” วันที่ 6 ก.พ.2555 ณ ห้อง 221 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

กรณีศึกษา เด็กชายสมบูรณ์ ริมพู : พี่น้องนักดนตรีวงโยธวาทิต

บุตรไร้สัญชาติของแรงงานสัญชาติพม่า[1]

ชื่อ                       เด็กชายสมบูรณ์ ริมพู

วันเกิด                   วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2540 (ปรากฏตามบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน)

สถานที่เกิด            ประเทศพม่า (ตามคำพยานของนายบุตตีมานผู้เป็นบิดา)

ภูมิลำเนาปัจจุบัน    เขตบางรัก กรุงเทพฯ

เอกสารประจำตัว    1. บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เลขประจำตัว 0-1007-89000-04-0 ออกโดยสำนักเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2554 หมดอายุเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2564

                            2. แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ทร.38ข เลขประจำตัว 0-1007-89000-04-0 ออกโดยสำนักเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2554

                            3. เอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens) เลขที่ A006899 ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ.2011 หมดอายุวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2012

-----------

ข้อมูลบิดา

-----------

ชื่อภาษาไทย           นายบุตตีมาน ริมพู (ปรากฏตามแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ทร.38/1)

ชื่อภาษาอังกฤษ      Budeman (ปรากฏตามหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport))

สัญชาติ                  สัญชาติพม่า

วันเกิด                   วันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ.1974

สถานที่เกิด             เมืองมิตจินา (Myitkyina) ประเทศพม่า (ปรากฏตามหนังสือเดินทางชั่วคราว (TemporaryPassport))

เอกสารประจำตัว    • เอกสารประจำตัวของบิดาที่รัฐไทยออกให้ คือ

                               (1) แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ทร.38/1 เลขประจำตัว 00-1004-100769-7 ออกโดย สำนักงานเขตพระนคร จัดทำทะเบียนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2547

                               (2) ใบรับคำขอ เลขที่ 17572 ออกโดย กรมการจัดหางาน ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2554 (ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน อนุญาตทำงานจนถึง 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555)

  • เอกสารประจำตัวของบิดาที่รัฐพม่าออกให้

หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) เลขที่ TCL049229 ออกโดย กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs) ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

อาชีพ                   ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นพนักงานขายร้าน WESTERN TAILOR ถ.ข้าวสาร บางลำพู

--------------

ข้อมูลมารดา

--------------

ชื่อภาษาไทย             นางดูลูกา เดวี ลิมบู (ปรากฏตามแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ทร.38/1)

ชื่อภาษาอังกฤษ        Thurakar Devi (ปรากฏตามหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport))

สัญชาติ                    สัญชาติพม่า

วันเกิด                      วันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ.1974 (ปรากฏตามหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport))

สถานที่เกิด               เมืองโมกก (Mogok) ประเทศพม่า (ปรากฏตามหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport))

เอกสารประจำตัว       

เอกสารประจำตัวของบิดาที่รัฐไทยออกให้ คือ

                               (1) แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ทร.38/1 เลขประจำตัว 00-1004-100769-7 ออกโดย สำนักงานเขตพระนคร จัดทำทะเบียนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2547

                               (2) ใบรับคำขอ เลขที่ 17572 ออกโดย กรมการจัดหางาน ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2554 (ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน อนุญาตทำงานจนถึง 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555)

  • เอกสารประจำตัวของบิดาที่รัฐพม่าออกให้

หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) เลขที่ TCL049229 ออกโดย กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs) ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

อาชีพ                      ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นพนักงานขายร้าน WESTERN TAILOR ถ.ข้าวสาร บางลำพู

------------------------------------

การศึกษาของเด็กชายสมบูรณ์ ริมพู

------------------------------------

  • · ศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนสวนลุมพินี
  • · ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

-------------------------------------------------------------

ปัญหาสถานะบุคคลของเด็กชายสมบูรณ์ ริมพู

: หัวหน้าวงโยธวาทิต บุตรไร้สัญชาติของแรงงานสัญชาติพม่า

-------------------------------------------------------------

                            สมบูรณ์ ริมพู เข้ามาประเทศไทยเมื่อตอนอายุประมาณ 2 ปีพร้อมบิดามารดาโดยไม่เคยแจ้งการเกิดและไม่ปรากฏว่าได้มีการบันทึกชื่อของ ด.ช.สมบูรณ์ ในทะเบียนราษฎรทั้งของประเทศไทยและประเทศพม่า ในคราวที่บิดามารดาของสมบูรณ์ได้ไปขึ้นทะเบียนขึ้นแรงงานต่างด้าว ก็ไม่ได้นำเด็กชายสมบูรณ์ไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ติดตาม ดังนั้น ตลอดระยะเวลา 13 ปี เด็กชายสมบูรณ์ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยจึงประสบปัญหาความไร้รัฐเจ้าของทะเบียนราษฎรตลอดมา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2554 จึงได้รับการสำรวจและบันทึกชื่อในทะเบียนราษฎรไทยประเภทบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร (ทร.38ก) กลุ่มเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาของประเทศไทยแต่ไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ปัญหาความไร้รัฐของสมบูรณ์จึงได้รับการขจัดสิ้นไป

                            ส่วนบิดามารดาของสมบูรณ์นั้น ในปี พ.ศ.2547 ก็ได้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติพม่า ในปี พ.ศ.2553 ได้รับเอกสารพิสูจน์ทราบตัวบุคคลจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ากล่าวคือ หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) ซึ่งยอมรับบุคคลทั้งคู่ในสถานะราษฎรของประเทศพม่า

                            อย่างไรก็ตามในเมื่อกระบวนการในการพิสูจน์สัญชาติเพื่อรับรองการมีสิทธิในสัญชาติพม่าของบุตรแรงงานสัญชาติพม่ายังมิได้เกิดขึ้นในความเป็นจริง แม้ว่าตามข้อเท็จจริงสมบูรณ์น่าจะต้องมีสัญชาติพม่าเฉกเช่นกับบิดามารดา จึงทำให้สมบูรณ์ยังคงประสบปัญหาเป็น “เด็กไร้สัญชาติในสถาบันการศึกษาของประเทศไทย ที่เป็นบุตรแรงงานสัญชาติพม่า” ซึ่งสามารถฟังและพูดภาษาเนปาลได้อย่างคล่องแคล่ว

                            ด้วยความตั้งใจจริง และศักยภาพในตัวเองของสมบูรณ์  เขาได้พัฒนาทักษะทางดนตรี จนได้รับเลือกเป็นหัวหน้าวงโยธวาทิตของโรงเรียนสวนลุมพินี ซึ่งได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันประกวดวงโยธวาทิตระดับนานาชาติ ในงาน Hong Kong Marching Band Festival 2011 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง

                            ดังนั้นเพื่อเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ผู้หนึ่ง คือ สมบูรณ์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองด้านการศึกษาและทักษะทางดนตรี ซึ่งจำต้องดำเนินไปบนฐานแห่งสิทธิในเสรีภาพในการเดินทางเพื่อเข้าถึงโอกาสดังกล่าว และเพื่อเป็นการทำคุณประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเองด้วย กระทรวงมหาดไทยจึงได้อนุญาตให้สมบูรณ์เดินทางออกนอกราชอาณาจักรและเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร หลังการแข่งขันวงโยธวาทิตจบสิ้นลง โดยสมบูรณ์ได้รับเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens) ที่ออกโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย เพื่อใช้เดินทางไปต่างประเทศ

                            ท้ายที่สุดด้วยความสามารถของเยาวชนไร้สัญชาติคนหนึ่งในสังคมไทย เขาได้นำทีมวงโยธวาทิตชนะเลิศการแข่งขันจนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในต่างแดนได้สำเร็จในครั้งนั้น

 

ปล. สามารถอ่าน "ข้อเท็จจริงและความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในสถานะบุคคล และสิทธิในเสรีภาพการเดินทาง ของสมบูรณ์ ริมพู" ได้ทาง http://www.gotoknow.org/blogs/posts/471540

[1] สรุปข้อเท็จจริงกรณีศึกษาโดยย่อโดย นางสาวพวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์  คณะทำงานโครงการบางกอกคลินิกฯ เพื่อประกอบการเสวนาวิชาการ “แบ่งปันประสบการณ์ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อ การจัดการปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ” วันที่ 6 ก.พ.2555 ณ ห้อง 221 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

หมายเลขบันทึก: 477686เขียนเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2012 19:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 15:45 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี