จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้อเสนอเพื่อสร้างความปรองดองที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี สันติวัฒนธรรภม และการมีส่วนร่วม


วันที่  20  มกราคม  2555

 

เรียน    นายกรัฐมนตรี

 

               ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและพื้นฟูประชาธิปไตยนั้น  คณะบุคคลและองค์กรตามรายชื่อข้างท้ายนี้เห็นว่านโยบายดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ   และเพื่อให้การดำเนินนโยบายสามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและยั่งยืน  จึงขอเสนอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการส่งเสริมกระบวนการสันติวิธี สันติวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วม ดังต่อไปนี้

  1. ส่งเสริมกระบวนการสานเสวนาในการจัดการความขัดแย้งต่างๆ  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรและสร้างสรรค์  โดยใช้การฟังอย่างตั้งใจและไม่ด่วนสรุปตัดสินผู้อื่น  เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ไตร่ตรองและปรับเปลี่ยนตนเอง  อันจะนำไปสู่ทางออกของปัญหาร่วมกัน
  2. สนับสนุนการปฏิบัติใช้กระบวนการสันติวิธี สันติวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วม รวมทั้งการเผยแพร่รูปธรรมของกระบวนการสานเสวนาในการจัดการความขัดแย้ง ที่ประสบผลสำเร็จแล้วในหลายกรณี  โดยผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้สังคมรับรู้  เห็นทางออกในการแก้ไขความขัดแย้ง  และสร้างความปรองดองในสังคมไทย
  3. จัดให้มีกลไกเพื่อดำเนินการตามข้อ 1. และ 2. ให้บรรลุผล  รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการสันติวิธี สันติวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ  ทั้งนี้กลไกและมาตรการดังกล่าวต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมโดยตลอด

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

นายโคทม  อารียา                    อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา           

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์           ผู้อำนวยการหลักสูตรการแก้ปัญหาความขัดแย้ง       
สถาบันพระปกเกล้า

นายไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม      ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา

สำนักงานปฏิรูป

สภาพัฒนาการเมือง

สำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย            สภาเครือข่ายพลเมือง

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

มูลนิธิกองทุนไทย

 

 

ประสานงาน     กรรชิต สุขใจมิตร   โทรศัพท์ 02-318-3959   มือถือ  082  3650432

หมายเลขบันทึก: 476396เขียนเมื่อ 26 มกราคม 2012 17:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มิถุนายน 2012 15:28 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท