กศน.ตำบลหนองไม้ซุง จัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปลา สถานที่จัดกิจกรรมกฤษณะพันธุ์ปลา หมู่ที่ 5

บลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย