เป็นบันทึกที่เก็บข้อมูล หน่วยบริการปฐมภูมิที่พัฒนาคุณภาพผ่านมาตรฐาน PCU จนถึงปัจจุบัน