ศาสตร์และศิลป์การพูดเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กประถม

อนงค์ศิริ

ศาสตร์และศิลป์แห่งการพูดเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กวัยประถม

 รศ. อนงค์ศิริ  วิชาลัย

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 การพูดคืออะไร 

             การพูด คือ กระบวนการสื่อสารความคิดจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง โดยมีภาษา น้ำเสียง และอากัปกิริยาอาการ การถ่ายทอดความคิดความรู้สึก และความต้องการของผู้พูดให้ผู้ฟังรับรู้และเกิดการตอบสนอง

             การพูด คือ การแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกโดยใช้ภาษาและเสียงสื่อความหมาย

             ภาษาพูด หมายถึง ภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารด้วยการพูดในชีวิตประจำวัน ภาษาพูดเป็นภาษาที่ไม่เคร่งครัดทั้งในการใช้คำหรือการเรียงคำเป็นประโยค แต่จะเน้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

ภาษาสำคัญอย่างไร

             การพูด เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มนุษย์ทุกคน (ที่ไม่เป็นใบ้) ใช้สื่อสารเพื่อแสดงออกถึงความคิด ความรู้ ความรู้สึก เป็นสื่อกลางที่มนุษย์ต่อมนุษย์ทำความเข้าใจระหว่างกัน ในชีวิตประจำวันเราจำเป็นต้องใช้การพูดอธิบายเพื่อโน้มน้าว จูงใจ ชี้แจง แนะนำสั่งสอน และทำความเข้าใจกับบุคคลตลอดเวลา การพูดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่เป็นศาสตร์เพราะต้องมีการศึกษา ฝึกฝน ปฏิบัติให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพูดและหลักการพูดที่ดี ส่วนการพูดเป็นศิลปะ เพราะต้องอาศัยกลวิธีที่จะสรรหาคำพูดมาใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล ตามกาลเวลาและสถานที่เพื่อให้ผู้ฟังคล้อยตามหรือประทับใจ

             การพูดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งพบสุภาษิตสำนวนคำพังเพย หรือบทกลอนต่าง ๆ ที่ให้ความสำคัญของการพูดดังเช่น

                             “ อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก

                               แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย

                               จะเจ็บอื่นหมื่นแสนก็แคลนคลาย

                               เจ็บจนตายเพราะพูดเหน็บให้เจ็บใจ ”

                                                              (สุนทรภู่)

                             “ ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่า

                               ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์

                               มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต

                               แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร

                               จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา ”

                                                           (สุนทรภู่)

                             “ เป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลมปาก

                                จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา

                                แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา

                                จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ”

                                                           (สุนทรภู่)

                             “ พูดมากปากเป็นสี  พูดดีเป็นศรีแก่ปาก”   เป็นต้น

             ดังนั้น การพูดที่ดีมีประสิทธิผลต้องอาศัยการฝึก ฝึกพูดเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต้องพูดจากันรู้เรื่อง  คนนิสัยดีหรือไม่ดี การพูดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยตัดสินเพราะถึงจะมีนิสัยดีป่านใดแต่ถ้าพูดไม่เป็น พูดไม่ดี หรือ “ปากเสีย” คนเขาก็ไม่อยากคบหาสมาคม

              ศาสตร์และศิลป์แห่งการพูด เพื่อดึงดูดความสนใจเด็กวัยประถมเป็นอย่างไร

             ก่อนอื่น ครูต้องเข้าใจบทบาทสำคัญของครูในการจัดการเรียนการสอน นอกจากจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการหรือที่เรียกว่า เป็นผู้มีสุวิชาโน (ผู้รู้ดี)แล้ว ครูยังต้องมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนที่ดี หรือ สุสาสโน (ผู้ถ่ายทอดดี ผู้สอนดี) และประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่เรียกว่า สุปฏิปันโน (ผู้ปฏิบัติดี) และก่อนที่จะจัดการเรียนการสอนครูควรรู้จักเด็กเข้าใจเด็กมีคำกล่าวว่า  

             เด็กอนุบาล             เชื่อ     พ่อแม่

             เด็กประถม             เชื่อ     ครู

             มัธยมศึกษา            เชื่อ     เพื่อน

             อุดมศึกษา              เชื่อ     ตำรา ทฤษฎี

             นักเรียนระดับประถมศึกษามีอายุระหว่าง ๖ - ๑๒ ปี มีพฤติกรรมเปลี่ยนจากยึดตนเองเป็นใหญ่ในวัยอนุบาลมายึดเพื่อนหรือเริ่มสนใจเพื่อน เริ่มเรียนรู้และคิดอย่างมีเหตุผลและคิดแก้ปัญหาในสิ่งที่เป็นรูปธรรมง่าย ๆ ได้ ดังนั้นบทบาทของครูประถมศึกษา ควรจัดให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยกลุ่มเพื่อน ตามลักษณะการอยากรู้อยากเห็น เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความสามารถและได้รับการยอมรับจากครูและเพื่อน ๆ จะช่วยให้เกิดความมั่นใจ

             การเรียนการสอนสำหรับเด็กวัยประถมหรือเรียกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น หากวิเคราะห์ประวัติการศึกษาไทยจะพบว่าเราใช้คำว่า “สั่งสอน” ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งกว่าคำว่า “การสอน (Teach) หรือ การเรียนการสอน (Instruction) เพราะมีความหมายครอบคลุมถึงการให้การศึกษาในลักษณะการให้เรียนรู้วิถีชีวิต การปลูกฝังบ่มเพาะให้มีความเจริญงอกงามทั้งด้านสังคม สติปัญญาความรู้และคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมมาแต่โบราณ ดังเช่น หนังสือ ประถม ก กา แสดงวัตถุประสงค์ของการสั่งสอน เช่น สั่งสอนให้จดจำ สั่งสอนให้รู้ สั่งสอนให้เชื่อฟัง”

             “การเขียนมีองค์ ๓ ถ้ามือเขียน ตาก็ดู ใจสังเกต จำไปด้วย”

             “ การอ่านมีองค์ ๔ ถ้าปากอ่าน มือชี้ตัว ตาก็ดู ใจกำหนดไปด้วย”

             การสั่งสอนเด็กวัยประถมจึงกว้างกว่า การสอนเพราะหมายรวมถึงกระบวนการบ่มเพาะ ซึมซับลักษณะนิสัย กระบวนการถ่ายทอดปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงาม

             ครูที่สอนเด็กวัยประถม จึงเป็นแม่พิมพ์แม่แบบในทุก ๆ ด้าน ครูจะสั่งถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติตามและสอนถ้าต้องการแนะนำให้ไตร่ตรอง การฝึกฝนของครูไทยจึงมีการใช้วิธี   น้ำใส ลูกยอ กอไผ่

             น้ำใส   หมายถึง  มีน้ำใจเมตตาต่อศิษย์

             ลูกยอ  หมายถึง  พูดยกย่อง กล่าวชมเชยให้กำลังใจ

             กอไผ่   หมายถึง  การลงโทษ เฆี้ยนตี เมื่อดื้อรั้น

             ดังนั้น ครูจึงต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์แห่งการพูดเพื่อดึงดูดความสนใจให้เด็กศรัทธา ด้วยอุดมการณ์หรืออุคติ ๔ ประการ คือ

             สุทธิ คือ ความบริสุทธิ์ใจ ไม่มีอคติใดใด

             ปัญญา คือ ความสว่างไสว ใช้ความคิดและเหตุผลในการแก้ไขปัญหาของศิษย์

             เมตตา คือ มีความเมตตาต่อศิษย์ แม้จะว่ากล่าวตักเตือนลงโทษเฆี่ยนตี ก็เป็นไปด้วยความเมตตา

             ขันติ คือ ความอดทน อดกลั้นต่อความเหนื่อยยากลำบากกายลำบากใจ เพื่อพัฒนาศิษย์ให้เป็นคนดี

             ดังนั้น นอกจากครูจะเป็นผู้รอบรู้ในสรรพศาสตร์ที่จะถ่ายทอดจัดกิจกรรมอำนวยการให้ศิษย์เกิดการเรียน ครูยังต้องมีเทคนิคในการพูดถ่ายทอด โน้มน้าวจูงใจให้เด็กวัยประถมสนใจในเรื่องที่ครูสอนแล้ว ครูยังเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาเข้าใจในความรู้สึกและความต้องการของเด็กแต่ละคน

  ลักษณะการพูดกับเด็กวัยประถมศึกษามีหลายลักษณะ ดังนี้

   ๑. พูดแบบจูงใจหรือชักชวน (Persuasive Speech) เด็กประถมศึกษามีแนวโน้มที่จะเชื่อฟังและคล้อยตามครูเป็นพื้นฐาน ดังนั้นครูควรมีทักษะหรือเทคนิคที่จะจูงใจหรือชักชวนให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติโดยพูดความจริง พูดให้กำลังใจ และไม่ตำหนิติเตียน

   ๒. พูดแบบบอกเล่าหรือบรรยาย (Information or Imstructive Speech) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องอาศัยคำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย บรรยาย บอกเล่าหรือเล่าเรื่อง ครูจึงควรมีทักษะหรือเทคนิคในการบอกเล่า บรรยาย หรืออธิบายขยายความให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาสาระแต่ละวิชา

   ๓. พูดแบบบันเทิง (Recreative Speech) หมายถึง การพูดแต่เนื้อหาวิชามากเกินไป ย่อมทำให้นักเรียนเครียดและเบื่อหน่ายการเรียนได้ง่าย ครูควรมีทักษะและเทคนิคในการพูดแบบสบายใจ มีอารมณ์ขันไม่เคร่งครัดเคร่งเครียดจนนักเรียนวิตกกังวลหรือกลัวครูจนแทบไม่อยากเรียน การพูดแบบบันเทิงต้องอาศัยทักษะ และเทคนิคที่ฝึกฝนจะช่วยให้ครูสอนสิ่งที่ยากให้เข้าใจง่าย สอนสนุกสนาน

    การพูดมี ๔ วิธี คือ วิธีพูดแบบท่องจำ วิธีพูดแบบอ่านจากร่างหรือต้นฉบับ วิธีพูดจากความเข้าใจเตรียมเฉพาะหัวข้อสำคัญ และวิธีพูดแบบกะทันหัน แต่การพูดที่ครูประถมศึกษาใช้มากมี ๒ วิธี คือ วิธีพูดแบบพูดสด และวิธีพูดแบบผสมผสาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

   ๑. วิธีพูดแบบพูดสด เป็นการพูดจากความเข้าใจ พูดทันทีหรือพูดแบบกะทันหัน ซึ่งครูอาจใช้วิธีพูดแบบนี้กับการอธิบายเล่าเรื่อง หรือแนะนำนักเรียนในสิ่งที่นักเรียนอยากรู้ควรรู้ ครูที่จะพูดกับนักเรียนโดยน้ำเสียงที่เป็นเสียงพูดปกติ ได้ยินทั่ว มีเสียงทุ่มและหนักแน่นในข้อความสำคัญที่เน้นให้เห็นว่าตรงนี้สำคัญ ที่สำคัญครูต้องมีความรู้จริงในสิ่งที่พูด และพูดด้วยความมั่นใจใช้ถ้อยคำภาษาให้ถูกต้องตามอักขรวิธี

   ๒. วิธีพูดแบบผสมผสาน หมายถึง การพูดแบบเตรียมการมาก่อนอาจจะพูดแบบการท่องจำข้อความบางตอนให้ขึ้นใจ และนำมาพูดหรืออาจจะเตรียมฉบับร่างอ่านทบทวนหัวข้อจะพูดเรื่องใดก่อนหลังอย่างไร และพูดตามความเข้าใจในการเตรียมการสอนหรือวางแผนการจัดการเรียนรู้ ครูจะเตรียมวิธีพูดแบบผสมผสานไว้ล่วงหน้าเป็นต้น

 สิ่งที่ช่วยให้ครูพูดได้ดีประกอบด้วย

   ๑. มีบุคลิกภาพที่ดี โดยการแต่งกายที่สะอาดเหมาะสมกับความเป็นครู บุคลิกภาพที่ดีช่วยสร้างความเชื่อมั่น ช่วยสร้างความองอาจผึ่งผาย มีความกระตือรือร้น

   ๒. มีท่าทางการพูดประกอบเหมาะสมสอดคล้องกับถ้อยคำเนื้อหาสาระที่พูด และต้องให้ได้จังหวะพอดีกับถ้อยคำมีการแสดงออกทางสีหน้าเบิกบานแจ่มใส สบตากับนักเรียนทั่วถึง

   ๓. เรื่องที่พูดมีสาระน่าสนใจ เป็นเรื่องที่รู้และเข้าใจดี เป็นเรื่องที่อยากพูด ผู้ฟังกำลังสนใจ

   ๔. มีน้ำเสียงไพเราะน่าฟัง เป็นเสียงพูดธรรมชาติ เสียงดังพอดีให้ได้ยินทั่ว ไม่กระชากเสียง  ห้วน ๆ ไม่ตะคอก ใช้เสียงสั้นยาวให้ถูก และใช้ถ้อยคำภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม

   ๕. ควรใช้สิ่งประกอบการพูด นักเรียนวัยประถมศึกษาจะเรียนรู้ได้ดีจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม ดังนั้น หากจะพูดอธิบาย เล่าเรื่อง เรื่องใดควรใช้สื่อประกอบการพูดจะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

   บันได ๑๓ ขั้นในการพูดที่คนสนใจ

   ๑.  เตรียมให้พร้อม

   ๒.  ซักซ้อมให้ดี

   ๓.  ท่าทีให้สง่า

   ๔.  หน้าตาให้สุขุม

   ๕.  ทักที่ประชุมไม่วกวน

   ๖.  เริ่มต้นให้โน้มน้าว

   ๗.  เรื่องราวให้กระชับ

   ๘.  ตาจับที่ผู้ฟัง

   ๙.  เสียงดังให้พอดี

   ๑๐.  อย่าให้มีเอ้ออ้า

   ๑๑.  ดูเวลาให้พอครบ

   ๑๒.  สรุปจบให้จับใจ

   ๑๓.  ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดการพูด

   บัญญัติ ๑๐ ประการสำหรับความสำเร็จในการพูด

   ๑.  รู้เรื่องดี ก็พูดได้

   ๒.  เตรียมตัวไว้ ก็พูดดี

   ๓.  พูดทั้งที ต้องเชื่อมั่น

   ๔.  แต่งกายนั้น ต้องเหมาะสม

   ๕.  ปรากฏโฉม กระตือรือร้น

   ๖.  ไม่ลุกลน ใช้ท่าทาง

   ๗.  สบตาบ้าง อย่างทั่วถึง

   ๘.  ภาษาซึ้ง เข้าใจง่าย

   ๙.  น้ำเสียงไซร้ เป็นธรรมชาติ

   ๑๐.  อย่าให้ขาด รูปธรรม

 ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า ยังไม่มีใครในโลกที่ประสบความสำเร็จในการพูด โดยไม่มีการศึกษาฝึกฝน คนที่พูดได้ดีย่อมฟังมามาก การฟังผู้อื่นพูด การอ่านเป็นการศึกษาเรียนรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้ และผู้ที่ประมาทคือคิดว่าตนเองพูดได้ดีแล้ว พูดเก่งแล้ว ไม่จำเป็นต้องฝึกฝนย่อมพลาดได้โดยง่าย แม้จะพูดกับนักเรียนวัยประถมศึกษาก็ยิ่งต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์แห่งการพูดที่ต้องฝึกฝนสม่ำเสมอ ที่สำคัญครูคือต้นฉบับ ต้นแบบในการพูดสำหรับศิษย์จึงควรระวัง

                      คำหวานปานอมฤตชื้น          ชูใจ

             ฆ่าโกรธพินาศไป                          ห่อนช้า

             คำขมเผ็ดร้อนใน                          ช่องโสต

             ทำโทษจิตแรงกล้า                       กลับฟุ้งพลุ่งโพลง                                

เอกสารอ้างอิง 

สุมน อมรวิวัฒน์. (๒๕๔๓). การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนา. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อนงค์ศิริ วิชาลัย. (๒๕๕๓). หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

เอมอร ชิตะโสภณ. (๒๕๔๙). ภาษาพูด ภาษาเขียน (Spoken and Written Language). เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง.

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปั๊บผญา (พจนานุทิน)

คำสำคัญ (Tags)#ศาสตร์และศิลป์การพูด

หมายเลขบันทึก: 474125, เขียน: 09 Jan 2012 @ 14:08 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 19:20 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 8, ความเห็น: 99, อ่าน: คลิก


ความเห็น (99)

นางสาวพนิดา ยาติ (51181464)
IP: xxx.29.60.24
เขียนเมื่อ 

ชอบบทความนี้มากค่ะ หนูได้ความคิดใหม่ๆจากบทความนี้ของอาจารย์เยอะมากเลยค่ะ

การเป็นครูไม่ใช่เพียงแต่จะมีความรู้เท่านั้น การจะพูดประโยคสักประโยคออกมา ต้องกลั่นกรองในลำดับความคิดให้ดีเสียก่อน

ว่าจะพูดอย่างไร ให้นักเรียนเข้าใจตรงกับเรา เข้าใจในสิ่งที่เราสอน แม้วันนี้หนูยังไม่ประสบความสำเร็จในการพูด เพราะอาจจะต้องฝึกฝนอีกมาก แต่วันข้างหน้าหนูคิดว่าจะต้องเป็นต้นแบบในการพูดให้กับลูกศิษย์ของหนูได้อย่างแน่นอนค่ะ

ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

นางสาว แสงระวี กลิ่นกุหลาบไพร
IP: xxx.29.60.24
เขียนเมื่อ 

บทความนี้เป็นบทความที่ดีมากค่ะ หนูได้ความคิดใหม่ๆและความรู้ใหม่ๆจากบทความของอาจารย์เยอะมากค่ะ

การพูดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับครูในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ การเป็นครูไม่ใช่เพียงแต่จะมีความรู้เท่านั้น ต้องมีทักษะในการพูดด้วย การจะพูดประโยคสักประโยคออกมา ต้องกลั่นกรองในลำดับความคิดให้ดีเสียก่อน ก่อนที่จะพูดออกมา เพราะจะส่งผลถึงอนาตคข้างหน้าของคำว่าครู

จากบทความดังกล่าว สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันจริง เพระเป็นสิ่งจำเป็นที่ครูทุกคนต้องมี

ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

นางสาวศรีรัตน์ ตาคำ
IP: xxx.29.60.24
เขียนเมื่อ 

บทความนี้ทำให้ได้ความรู้ที่จะนำไปปรับใช้ในการทดลองสอนที่กำลังจะไปทดลองได้เป็นอย่างดีค่ะ

เรื่องของศาสตร์และศิลป์แห่งการพูดเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กวัยประถมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่คุณครูทุกคนควรมี

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะสำหรับบทความดีๆที่แนะนำให้อ่าน

นางสาวดรุณีย์ แลงามตา ( 51181457 ) ชว.51ค5.1
IP: xxx.29.60.24
เขียนเมื่อ 

บทความนี้เป็นบทความที่ดีอ่านแล้วเข้าใจง่าย ทำให้ได้เรียนรู้ เข้าใจกลวิธีในการพูดมากยิ่งขึ้น และยังทำให้เกิดข้อคิดต่างๆเกี่ยวกับการพูด การเป็นครูเสมือนวัตถุดิบ นักเรียนเสมือนผลผลิต ดังนั้นการเรียนรู้ต้องใช้ทั้งสื่อและสาร(ที่ดี) เช่น การพูด เพื่อให้นักเรียน(ผลผลิต)ได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตได้

จากบทความที่ได้อ่านมานี้ ทำให้หนูนึกถึงครูสมพรสอนลิง ดังคำกล่าวของท่านว่า "ให้ความรัก ก่อนให้ความรู้" ความรักก็เปรียบเสมือนกลวิธีในการพูดที่ดี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสนใจและเกิดการเรียนรู้ที่ดีได้

นายสมชาย ถาวรวิจิตร(51171943) จ51ค5.1
IP: xxx.164.72.2
เขียนเมื่อ 

บทความนี้อ่านแล้วเข้าใจง่ายมากครับสามารถนำไปปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายกว่าบทความอื่นๆอีกพอสมควรครับ

นางสาวนิภารัตน์ สุรินทร์ รหัส52181422 หมู่เรียนท52.ค5.3
IP: xxx.164.72.2
เขียนเมื่อ 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่มีความงดงามและเป็นภาษาเะดียวในโลก ปัจจุบันคนเราใช้ภาษาในการพูด การติดต่อสื่อสารและอีกมากมาย ดังนั้นเราจะพูดอย่างไรให้ผู้รับสารได้เข้าใจ บทความที่อาจารย์นำมาให้อ่านนี้จึงเป็นประโยชน์ที่ผู้อ่านได้นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะคุณครูที่ต้องสื่อสารกันเด็กนักเรียนทุกวัน เมื่อหนูได้อ่านบทความนี้แล้วทำให้ย้อนกลับมาว่าวันนี้ถ้าไม่ได้อ่านบทความของอาจาย์ก็จะไม่ได้รับความที่อาจรย์มอบให้

ขอบคุณอาจาย์ค่ะ

นางสาวอัญชลี สวนทอง 51181632 ส51.ค5.2
IP: xxx.183.147.28
เขียนเมื่อ 

บทความนี้เป็นบทความที่ดีมาก ทำให้ได้ความรู้ที่จะนำไปปรับใช้ในการสอนที่กำลังจะไปทดลองสอนได้เป็นอย่างดี เป็นบทความที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ทำให้ได้เรียนรู้ เข้าใจกลวิธีในการพูดมากยิ่งขึ้น การพูดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับครูในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ การเป็นครูไม่ใช่เพียงแต่จะมีความรู้เท่านั้น ต้องมีทักษะในการพูดด้วย การจะพูดประโยคสักประโยคออกมา ต้องกลั่นกรองในลำดับความคิดให้ดีเสียก่อน ก่อนที่จะพูดออกมา เพราะจะส่งผลถึงอนาตคข้างหน้าของคำว่าครู บทความนี้เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นสิ่งสำคัญที่คุณครูทุกคนควรมี

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะสำหรับบทความดีๆที่แนะนำให้อ่าน

นางสาวอัญชลี สวนทอง 51181632 ส51.ค5.2
IP: xxx.183.147.28
เขียนเมื่อ 

บทความนี้เป็นบทความที่ดีมาก ทำให้ได้ความรู้ที่จะนำไปปรับใช้ในการสอนที่กำลังจะไปทดลองสอนได้เป็นอย่างดี เป็นบทความที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ทำให้ได้เรียนรู้ เข้าใจกลวิธีในการพูดมากยิ่งขึ้น การพูดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับครูในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ การเป็นครูไม่ใช่เพียงแต่จะมีความรู้เท่านั้น ต้องมีทักษะในการพูดด้วย การจะพูดประโยคสักประโยคออกมา ต้องกลั่นกรองในลำดับความคิดให้ดีเสียก่อน ก่อนที่จะพูดออกมา เพราะจะส่งผลถึงอนาตคข้างหน้าของคำว่าครู บทความนี้เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นสิ่งสำคัญที่คุณครูทุกคนควรมี

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะสำหรับบทความดีๆที่แนะนำให้อ่าน

นางสาว สกุลรนางสาว สกุลรัตน์ ไพธรฤทธิ์ รหัส 51181872 (ค51.ค5.2)
IP: xxx.171.152.53
เขียนเมื่อ 

บทความนี้เป็นบทความที่ดี ให้ความรู้ และข้อคิดแก่ผู้ที่สนใจทุกๆท่าน จากบทความดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าคิดว่า ในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น การสื่อสารเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิต เพราะในการดำรงชีวิตแต่ละวันเราต้องต้องสื่อสารกันแทบทั้งสิ้น โดยผ่านการพูดซึ่งถ้าหากการสื่อสารเกิดความผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน ก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม เป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาหลายๆอย่างตามมา ดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วๆไปในสังคมไทย จะเห็นได้ว่าในความเป็นจริง ไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพใดก็ตาม เราควรเป็นนักพูดด้วยเป็นส่วนหนึ่งในตัวเรา เพราะการที่เรามีทักษะการพูดที่ดีนั้น จะทำให้เราได้เปรียบและเป็นการเพิ่มโอกาสสำเร็จในอาชีพที่เราทำด้วย

การพูดจึงมีความสำคัญต่อชีวิตคนเรา คำพูดที่ดีหรือไม่ดีเกิดจากตัวเราเองแทบทั้งสิ้น ดังคำกล่าวที่ว่า "สำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล"

ดังนั้นอาชีพครูจึงเป็นตัวนำทางในการอบรม ชี้แนะ สั่งสอน แนวทางให้กับนักเรียน ซึ่งครูจำเป็นต้องมีกลยุทธและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน หากครูมีการสื่อสารที่ไม่ถูกต้อง ก็จะทำให้นักเรียนนำสิ่งที่ครูสื่อสารไปใช้ไม่ถูกต้อง เกิดปัญหาความผิดพลาดและปัญหาสังคมตามมา ซึ่งเด็กเปรียบเสมือนกำลังสำคัญของชาติ ที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป เมื่อได้อ่านบทความนี้แล้วทำให้ได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคในการพูดที่ดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพเป็นครู

ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

สำหรับบทความนี้เป็นบทความที่ดีมากค่ะ

นางสาวเกศินี รักขันแก้ว หรัส 51171901 จ51.ค5.1
IP: xxx.29.60.225
เขียนเมื่อ 

จากบทความที่ได้อ่านนี้ รู้สึกว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำมาใช้ประกอบวิชาชีพครู เนื่องจากเราจะไปเป็นครูก็ต้องรู้ว่าควรจะพูดอย่างไร เพื่อให้นักเรียนที่เป็นผู้ฟัง ฟังแล้วสามารถนำคำพูดของครูไปใช้ต่อได้ โดยไม่เกิดปัญหาในการเข้าใจผิดทางการพูด

ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

นางสาวปราณี คำปา รหัสนักศึกษา51171910 หมู่เรียน จ51ค5.1
IP: xxx.28.64.1
เขียนเมื่อ 

จากบทความที่ได้อ่านมา บทความนี้เป็นบทความที่ดีมากค่ะ เป็นบทความที่ให้ความรู้และข้อคิดที่ดีๆมากมาย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และยังสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในวิชาการทดลองสอนและฝึกสอนได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น เทคนิคการพูดเพื่อดึงดูดให้ศิษย์มีความสนใจในบทเรียนมากขึ้น และยังเป็นการเสริมบุคลิกภาพเรื่องการพูดของตนเองเพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย

ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

นางสาวปราณปรียา ศรีบุญ
IP: xxx.204.87.143
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วได้รับประโยชน์มากเพราะได้รู้เทคนิคมากมายที่เกี่ยวกับการพูด ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี

51171319 นางสาว นิภาวัลย์ ต๋านา หมู่เรียนกป 51 ค5.1 Sec.03
IP: xxx.164.72.2
เขียนเมื่อ 

ใช่แล้วค่ะอาจารย์ การพูดต้องมีการฝึกฝนต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญถึงจะพูดได้ดี แต่นั้นก็ไม่ได้หมายถึง การที่เราพูดมาก คุยเยอะ คุยเก่ง จะเป็นการ ฝึกฝนเสมอไป แต่การพูดแบบให้หัวใจหรือการพูดแบบเอาใจใส่ เป็นการพูดที่ผูกมิตรได้มากเช่นเดียวกัน ไม่ว่าเราจะพูดกับใคร ในระดับใดก็ตาม หากเราใช้หัวใจ เอาใจใส่ในการพูดของเราและเอาใส่ใจในสิ่งที่อยากจะให้เขาฟังแค่นั้น ถือว่าเป็นการพูดที่ประสบผลสำเร็จแล้วประการหนึ่งค่ะ

****ใช้หัวใจเอาใจใส่การพูด คือ หลักการพูดอย่างจริงใจคะ *****

51171319 นางสาว นิภาวัลย์ ต๋านา หมู่เรียนกป 51 ค5.1 Sec.03
IP: xxx.164.72.2
เขียนเมื่อ 

ใช่แล้วค่ะอาจารย์ การพูดต้องมีการฝึกฝนต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญถึงจะพูดได้ดี แต่นั้นก็ไม่ได้หมายถึง การที่เราพูดมาก คุยเยอะ คุยเก่ง จะเป็นการ ฝึกฝนเสมอไป แต่การพูดแบบให้หัวใจหรือการพูดแบบเอาใจใส่ เป็นการพูดที่ผูกมิตรได้มากเช่นเดียวกัน ไม่ว่าเราจะพูดกับใคร ในระดับใดก็ตาม หากเราใช้หัวใจ เอาใจใส่ในการพูดของเราและเอาใส่ใจในสิ่งที่อยากจะให้เขาฟังแค่นั้น ถือว่าเป็นการพูดที่ประสบผลสำเร็จแล้วประการหนึ่งค่ะ

****ใช้หัวใจเอาใจใส่การพูด คือ หลักการพูดอย่างจริงใจคะ *****

52181447 นางสาวศุภลักษณ์ ใจอุ่น
IP: xxx.89.8.59
เขียนเมื่อ 

       คำพูดที่ดีหรือไม่ดีเกิดจากตัวเราเองแทบทั้งสิ้น ดังคำกล่าวที่ว่า "สำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล"   และ "พูดดีเป็นศรีแก่ปาก  แต่พูดมากระวังปากจะเป็นสี"  หนูขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะค่ะ  ที่ทำให้หนูได้รู้เทคนิคการพูดที่ดี  เพื่อที่หนูจะสามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพครูเพื่ออบรบสั่งสอนศิษย์ได้ในอนาคตค่ะ  

สุดารัตน์ สุริยะวงษ์
IP: xxx.49.242.163
เขียนเมื่อ 

ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมสัมมนาทางภาษาไทยเพื่อเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ในหัวข้อ ศาสตร์และศิลป์แห่งการพูดเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กวัยประถม และดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่อาจารย์ได้ให้ความไว้วางใจให้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากร

บทความนี้ เป็นบทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง เพราะการเป็นครูที่รู้จักการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการสอนนั้น ย่อมจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ จากการกระตุ้นด้วยการใช้เทคนิคในการพูดเพื่อเร้าและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน

ดังนั้น การใช้ศาสตร์หรือความรู้ที่จะถ่ายทอดออกมานั้น จะส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจสนใจหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับศิลป์ หรือการใช้เทคนิคในการพูด ที่จะถ่ายทอดออกมา บทความนี้จึงเป็นบทความที่ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับผู้อ่าน ในการพัฒนาปรับปรุงเทคนิคการพูดเพื่อดึงดูดความสนใจในการเรียนการสอนต่อไป

นางสาว สุดารัตน์ สุริยะวงษ์ รหัส 51181037 ท51.ค5.1

น.ส อรษา อนันตประเสริฐ (51171362 กป51 ค5.1)
IP: xxx.77.234.234
เขียนเมื่อ 

บทความนี้เป็นบทความที่ดีมากค่ะ อ่านแล้วได้รับความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมนี้การพูดถือว่าสำคัญอย่างยิ่ง เชื่อว่าทุกคนที่ได้เข้ามาอ่านบทความของอาจารย์ทุกบทความ ทุกคนคงจะได้รับความรู้ที่นำไปใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมและร่วมแสดงความคิดเห็น

นิเทศออนไลน์จะเกิดประโยชน์ถ้าคุณครูและผู้สนใจ

รักและใส่ใจการศึกษา เรียนรู้

นางสาวอธิธร อินทะบุญศรี (51181877 ค.51ค.52)
IP: xxx.183.144.117
เขียนเมื่อ 

จากการเข้ามาอ่านสื่อออนไลน์ของอาจารย์ รู้สึกว่าสิ่งที่ได้อ่านได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในวิชาชีพครูได้ เพราะการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องใช้ความคิดทำให้เกิดความน่าเบื่อ ครูผู้สอนก็ควรมีเทคนิคการพูดเพราะดึงดูดความสนใจเด็กๆ การที่ได้อ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าการที่เราประกอบวิชาชีพครูนั้นเราจะต้องไปใช้ได้ในชีวิตจริงอย่างแน่นอนค่ะ ขอบคุณอาจารณ์ สำหรับนิเทศออนไลน์นี้ที่ให้ได้ศึกษาความรู้

นางสาวเปรมฤทัย ไชยวรรณ (51181812 ค.51ค.51)
IP: xxx.183.144.117
เขียนเมื่อ 

บทความได้ให้ความรู้ และวิธีการใช้ ให้เหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการไปทดลองสอนได้ การที่เราจะพูดได้ดี พูดได้อย่างมั่นใจนั้นจะต้องรู้จักฝึกฝนต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ และบทความนี้ก็เป็นประโยนช์ต่อหนูอย่างมากเลยค่ะที่ได้อ่านและหนูจะนำความรู้นี้ไปใช้ค่ะ

นางสาววนิดา มาไกล51181477 ชว51.ค5.1
IP: xxx.9.64.185
เขียนเมื่อ 

บทความนี้เป็นบทความที่ดีมากค่ะเพราะเป็นบทความที่ทำให้เราเข้าใจทักษะและเทคนิคในการพูดเพื่อให้ดึงดูดความสนใจแก่เด็กวัยประถมเพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่กำลังซนการพูดที่ให้เขาเข้าใจและปฏิบัติตามนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ความพยายามอย่างมากเนื่องจากเด็กมักจะไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เราพูดไปตรงๆเมื่อไม่เข้าใจแล้วเด็กก็จะไม่ให้ความสนใจในสิ่งที่เราพูดออกไปจึงกลายเป็นว่าเด็กไม่ตอบสนองในสิ่งที่ครูพูดออกไปเพราะฉะนั้นในบทความนี้จึงเป็นอีกบทความหนึ่งที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการสอนในวิชาชีพครูโดยนำเอาวิธีการพูดตลอดจนถึงเทคนิคต่างๆในบทความนี้ไปพูดให้เด็กๆได้เข้าใจและทำให้เด็กๆเกิดความศรัทธาในตัวครูเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในสิ่งที่ครูพูดมากขึ้นผลที่ตามมาก็จะทำให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ที่ดีและปฏิบัติตามครูได้อย่างเหมาะสมในฐานะที่ดิฉันเรียนคณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยาดิฉันจะนำบทความนี้ไปเป็นแนวทางในการสอนต่อไปค่ะ

ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

นางสาวเครือฟ้า ตาแก้ว 51171306( กป51.ค5.1)
IP: xxx.29.60.25
เขียนเมื่อ 

จากการที่ได้อ่านบทความนี้ทำให้มีความรู้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ชอบมากที่เขียนว่า "พูดดีเป็นสีแก่ปาก พูดมากระวังปากจะเป็นสี" ข้อความนี้ให้ข้อคิดว่าถ้าเราพูดดีย่อมได้ดี ถ้าพูดไม่ดีย่อมได้ผลดั้งนั้น การที่เราจะพูดอะไรนั้นต้องคิดและไตร่ตรองให้ดีเพราะบางทีคำพูดของเราอาจเป็นภัยต่อตนเองได้ และบางทีอาจเป็นภัยต่อคนอื่น

นางสาวกมลวรรณ พลโต (51171301 กป 51.ค5.1)
IP: xxx.29.60.25
เขียนเมื่อ 

บทความนี้เป็นบทความที่มีประโยชน์มากค่ะที่จะนำไปใช้ในอนาคต เพราะทำให้เรารู้ว่าเราควรจะมีเทคนิคการพูดอย่างไรและมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้การพูดของเราประสบผลสำเร็จมากที่สุดโดยเฉพาะการพูดกับเด็กชั้นประถม ขอบคุณมากค่ะสำหรับบทความดีๆนี้

น.ส.ปัญจพรรณ ทิยาปู รหัส 51171322 กป 51.ค5.1
IP: xxx.172.51.146
เขียนเมื่อ 

ชอบกลอนบท นี้มากเลย ค่ะ (^o^ )/

....คำหวานปานอมฤตชื้น ชูใจ

ฆ่าโกรธพินาศไป ห่อนช้า

คำขมเผ็ดร้อนใน ช่องโสต

ทำโทษจิตแรงกล้า กลับฟุ้งพลุ่งโพลง "

น.ส สุกานดา ธรรมธนวัฒน์ กป51.ค5.1
IP: xxx.172.12.26
เขียนเมื่อ 

จากการที่ได้อ่านบทความนี้ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการพูดมากมาย ทำให้เข้าใจในการพูด และสอนให้รู้จักพูดดี ดังคำที่ว่า "พูดดีเป็นสีแก่ปาก พูดมากระวังปากจะเป็นสี" ถึงแม้จะเป็นข้อความสั้นๆแต่แฝงไปด้วยความหมายมากมาย ให้ข้อคิดในการพูดว่าถ้าเราพูดดีย่อมได้ดี ถ้าพูดไม่ดีย่อมได้ผลดังที่พูด และยังมีเทคนิคการพูดที่ดีมีประโยชน์ในการพูด ที่จะนำไปพูดในการสอนเด็กในอนาคต

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะสำหรับบทความดีๆ นี้

นายขวัญชัย มูลงาม 49121827
IP: xxx.52.210.146
เขียนเมื่อ 

จากการที่ได้อ่าน จึงได้รู้ถึงว่าการพูดคือการโน้มน้าวจิตใจของมนุษย์ได้ดีอีกรูปแบบหนึ่ง

นางสาวพิชญ์สินี การินตา
IP: xxx.183.149.31
เขียนเมื่อ 

ศาสตร์และศิลป์แห่งการพูดเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กวัยประถม เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากสำหรับนักศึกษาในสายวิชา ชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะว่าในการถ่ายทอดความรู้จากครูไปสู่ผู้เรียนนั้นจะต้องใช้การบรรยาย หรือ การพูดอธิบายเป็นส่วนมาก ซึ่งในลักษณะดังนี้จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้แก่ ผู้เรียนเกิดอาการเบื่อหน่าย ง่วงนอน กระทั่งคุยกันในขณะที่ครูกำลังสอนอยู่ ทั้งหมดนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ครูทุกคนจะต้องหาวิธีการแก้ปัญหา ดังนั้นศาสตร์และศิลป์ในการพูดที่อาจารย์ได้นำเสนอในบทความเบื้องต้น เราก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูในอนาคตให้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี

นางสาวพิชญ์สินี การินตา รหัส 51181004 ท51.ค5.1

Sec 01 วันพุธ 13.00 - 15.00 น

น.ส.ชลลดา จักรุวงษ์ รหัส 51181006 ท51.ค5.1 Sec 01 วันพุธ 13.00 - 15.00 น
IP: xxx.183.149.31
เขียนเมื่อ 

บทความเรื่อง ศาสตร์และศิลป์การพูดเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กประถม ถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากศาสตร์และศิลป์ในการพูดนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ครูที่ดีนั้นจะต้องมี เพราะมีส่วนช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนของครูนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาและประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอนได้ ทั้งยังเป็นส่วนที่เสริมพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า การถ่ายทอดความรู้ที่สอดแทรกความสนุกสนานไปด้วยนั้น ไม่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายของผู้เรียนที่อยู่ในช่วงวัยเด็ก อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในเทคนิคการสอนของครูที่ผู้เรียนประทับใจ และกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนครั้งต่อไป เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องรู้และเข้าใจถึงทักษะ วิธีการในการใช้ศาสตร์และศิลป์เพื่อถ่ายทอดความรู้ พร้อมกับดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ

นางสาวจิตรวี อุทุมพร รหัส 51181005 ท51.ค5.1
IP: xxx.183.149.31
เขียนเมื่อ 

ได้ทราบถึงแนวทางการใช้ศาสตร์และศิลป์ใน การพูดเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษามีความกระตือรือร้น สนใจ และตั้งใจเรียนมากขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับเกี่ยวกับการพูดเพื่อการสอนไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครูในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบแนวทางการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการพูดเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อนำผลและแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนต่อไป

น.ส. สุภา สาคร กป51.ค5.1
IP: xxx.53.140.64
เขียนเมื่อ 

จากการที่ได้อ่านบทความนี้เป็นบทความที่ดีมาก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ เพราะว่าการพูดเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่สามารถโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นคล้อยตาม ถ้าคนเราพูดดีคนอื่นก็พลอยสบายใจด้วย แต่ถ้าพูดไม่ดีคนอื่นก็รู้สึกไม่สบายใจ

น.ส. พิมพ์ใจ จ่ามู กป51.ค5.2
IP: xxx.53.140.64
เขียนเมื่อ 

จากการที่ได้อ่านบทความนี้ ทำให้เข้าใจถึงการพูด เกี่ยวกับลักษณะการพูดต่างๆที่มีประโยชน์ต่อการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารกับเด็กระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นบทความที่น่าอ่านบทความหนึ่ง

นางสาวอ้อย บัวเขิน ส51.ค5.2
IP: xxx.53.135.140
เขียนเมื่อ 

จากที่ได้อ่านบทความข้างต้นนี้ ซึ่งเป็นบทความเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์การพูดเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กประถม ทำให้เราได้ทราบและเข้าใจถึงการพูดในลักษณะต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการไปใช้พูดกับเด็กประถม และพูดกับคนอื่นๆ และเราก็สามารถนำความรู้ที่ได้รับนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้

นางสาวปรียานุช มุนิล รหัส 51181016 ท51.ค5.1
IP: xxx.109.1.107
เขียนเมื่อ 

บทความนี้ เป็นบทความที่ให้เราได้รู้ว่าในการสอนเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนนั้นครูผู้สอนควรใช้ศาสตร์และศิลป์ในการสอน เพราะเป็นการสร้างเทคนิคในการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนแต่ละครั้งและบทความนี้เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นสิ่งสำคัญที่คุณครูทุกคนควรมี

นิวัฒน์ ดวงจันทร์สุรีย์
IP: xxx.49.149.107
เขียนเมื่อ 

บทความนี้อ่านแล้วได้ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาตัวเองได้มากเลยคับ ไม่ว่าการจะพูดให้มีศิลป์การพูดเพื่อที่จะให้ผู้รับสารสนใจและได้ความรู้อีกทั้งการสื่อสารมีคุณภาพอีกด้วย

niwat
IP: xxx.207.123.121
เขียนเมื่อ 

ข้อความนี้มีประโยชน์มากคับสามารถนำไปพัฒนาตัวเองได้เยอะเลยคับ

นิวัฒน์ ดวงจันทร์สุรีย์
IP: xxx.207.123.121
เขียนเมื่อ 

การพูดเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษามีความกระตือรือร้น สนใจ และตั้งใจเรียนมากขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่จะเป็นครูมากคับอีกครูจะต้องมีเรื่องแบบนี้ในจิตวิญญาอยู่แล้วคับทบความนี้จึงสามารถเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจเพื่อในการพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีได้คับ

พร้อมพงศ์ ปกป้องรัฐ รหัส 51181642 ส.51ค.5.2
IP: xxx.29.60.25
เขียนเมื่อ 

เป็นบทความที่ดีครับ สามารถนำไปพัฒนาการพูด ของตนเองเเละเด็กนักเรียนได้ด้วยครับ ที่ให้การอาศัยอยู่ด้วยกันการสื่อสาร ติดต่อกันได้ง่าย ครับบ

ชอบมาครับบทกลอนนี้

“ อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก

แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย

จะเจ็บอื่นหมื่นแสนก็แคลนคลา

เจ็บจนตายเพราะพูดเหน็บให้เจ็บใจ ”

(สุนทรภู่)

นายสถาพร พึ่งเกษตร รหัส 51171747 คพ51.ค5.1
IP: xxx.29.60.25
เขียนเมื่อ 

จากที่ผมได้อ่านบทความนี้ เป็นประโยชน์มากเลยครับ เรื่องศาสตร์และศิลป์การพูดเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กประถม ทำให้ครูผู้สอนเกิดทักษะหรือวิธีการสอนเด็กประถมหลายวิธีที่จะทำการสอนแล้วให้เด็กประถมเข้าใจในเรื่องที่ครูสอนและนักเรียนประถมตั้งใจเรียนกันมากขึ้น ครับ

นางสาวปนัดดา เหล่าตระกูลไพร
IP: xxx.204.84.178
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ

หนูชื่อ นางสาวปนัดดา เหล่าตระกูลไพร รหัร 52171427 เป็นครั้งแรกที่หนูได้เรียนกับอาจารย์ซึ่งทำให้หนูรู้ว่าการเรียนที่ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อนั้นมีวิธีและทักษะการสอนอย่างไรที่จะทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อ ทำอย่างไรที่จะให้ผู้เรียนได้ความรู้มากที่สุดและสามารถนำความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเป็นครั้งแรกที่หนูได้อ่านบทความของอาจารย์ซึ่งเป็นบทความที่ดีและมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในการสอน

สุดท้ายนี้หนูก็ขอขอบคุณสำหรับบทความศาสตร์และศิลป์การพูดเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กประถม มากๆค่ะและหนูก็ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้อาจารย์และครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญ

ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวงตลอดปีและตลอดไปค่ะ

นางสาวอารีรัตน์ ลอยเมฆ รหัส 51171456 กป51.ค5.2
IP: xxx.183.146.153
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

ดิฉัน นางสาวอารีรัตน์ ลอยเมฆ รหัส 51171456 กป51.ค5.2 ดิฉันชอบบทความนี้มาก ทำให้เราได้ศึกษาเกี่ยวการพูดรูปแบบต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนในอนาคตได้ และประทับใจ อาจารย์ที่เป็นผู้นำความรู้ต่างๆ ที่เราไม่เคยรู้ มาแนะนำและเพิ่มเติมความรู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในอนาคตได้ และภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ อาจารย์อนงค์ศิริ วิชาลัย ค่ะ

ผ่องพรรณ สุนทรีไพรวัลย์
IP: xxx.207.123.121
เขียนเมื่อ 

จากข้อความที่ได้อ่านมาทำให้เพิ่มพูนความรู้และหลักการในการจะสื่อสารกับผู้อื่นทำให้เราพัฒนาตัวเองได้และรู้หลักการต่างๆมากขึ้นขอบคุณอาจารย์มาค่ะ

นางสาวบุญรัตน์ มีสัตย์ใจ รหัส 51181015 ท51.ค5.1
IP: xxx.172.62.150
เขียนเมื่อ 

บทความเรื่อง ศาสตร์และศิลป์การพูดเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กประถม ถือได้ว่าเป็นบทความที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะไปเป็นครูในอนาคตเป็นอย่างมาก เพราะการพูดนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ครูทุกคนจะต้องมีและการพูดก็เป็นพื้นฐานที่จะเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ของตนเองที่มีอยู่ให้กับนักเรียน ถ้าครูผู้สอนมีศาสตร์และศิลป์ในการพูดการเรียนการสอนของครูนั้นก็จะบรรลุวัตถ์ประสงค์ที่วางไว้ นอกจากนี้บทความเรื่องนี้ก็ทำให้ได้ความรู้ในเรื่องของเทคนิค กลวิธีในการพูด ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดใจนักเรียน เพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาตนเองต่อไปและทำให้เราได้แง่คิดในเรื่องของการพูดว่า คนเรานั้นจะต้องคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดแล้วคิด

นางสาว สุกัญญา นันศิริ (51171928)จ51.ค5.1
IP: xxx.77.204.241
เขียนเมื่อ 

บทความนี้เป็นคทความที่ดีมากค่ะ

มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และได้เรียนรู้กลวิธีของการพูดมากขึ้น และพร้อมยังให้แนวคิด ข้อชี้แนะในการพูดเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กวัยประถม ซึ่งสามารถนำไปประยุคใช้ในชีวิตประจำวันและอนาคตของการเป็นครูได้ เพราะการเป็นครูไม่ใช่เพียงแต่ถ่ายถอดความรู้เพียงอย่างเดียว ต้องมีทักษะในการพูดด้วย ต้องกลั่นกรองในลำดับความคิดให้ดีเสียก่อน ก่อนจะพูดออกมา เพราะฉะนั้นการพูดถือว่าเป็นสิ่ที่สำคัญสำหรับครู และเป็นสิ่งที่ครูทุกคนควรจะมี

ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะที่ช่วยแนะนำบทความดีๆให้อ่านค่ะ

นางสาว พัณณ์ชิตา วุฒิ 52171958 sec: 02
IP: xxx.29.60.25
เขียนเมื่อ 

เด็กอนุบาล เชื่อ พ่อแม่

เด็กประถม เชื่อ ครู

มัธยมศึกษา เชื่อ เพื่อน

อุดมศึกษา เชื่อ ตำรา ทฤษฎี

หนูชอบตรงนี้มากค่ะ เพราะ ถ้าหากว่าเราเป็นครูเราต้องรู้เรื่องพฤติกรรม ของเด็ก ให้เข้าใจก่อน เพื่อที่เราจะได้จัดกการเรียน การสอน ได้ตรงกับ วัยของเด็ก และมีประสิทธิภาพ

นางสาว กัญญารัตน์ นาแหลม 52181109
IP: xxx.29.60.25
เขียนเมื่อ 

เป็นบทความที่น่าสนใจและได้ความรู้มาก โดยเฉพาะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ครู สามารถนำเอาความรู้จากบทความไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสอน และการเป็นผู้พูดที่ดี ศาสตร์และศิลป์เป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูด ความสนใจของผู้เรียน ดังนั้นถ้าเรามี ศาสตร์และศิลป์ในการพูด จะทำให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน จดจ่อในการสอนของครู

นางสาว วิภาภรณ์ ไชยเลิศ 52171941
IP: xxx.29.60.25
เขียนเมื่อ 

ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ มากนะคะ ที่ให้ความรู้เรื่องการพูดที่แยกแยะและทำให้หนูเข้าใจง่ายขึ้นในเรื่องของการพูด

จากบทความนี้หนูคิดว่านำไปใช้ได้จริงและได้ผลดีค่ะ เพราะ หนูได้เห็นตัวอย่างจากอาจารย์ที่ใช้คำพูดสอนหนูในชั้นเรียนทำให้

หนูรู้สึกว่าอาจารย์ได้นำหลักการในใช้ศาสตร์และศิลป์การพูด ไม่ว่าจะเป็นการ จูงใจ โน้มน้าวใจ ภาษาที่อาจารย์ใช้ ทำให้หนูรู้สึกได้เลยว่าอาจารย์ใช้หลักการพูดในบทควาวนี้ได้ครบถ้วน จึงทำให้บทความนี้มีประโยชน์ต่อหนูที่จะนำไปปรับปรุ่งแก้ไขในการพูด ให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งดูมีอาจารย์เป็นตัวอย่าง ทั้งการใช้คำพูดและเทคนิควิทีการสอน นำไปใช้ในอนาคตค่ะ ^^

นางสาวสาธิยา พงษ์ไพรวัน
IP: xxx.29.60.225
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

ดิฉันชื่อนางสาวสาธิยา พงษ์ไพรวัน สาขาวิชาภาษาอังกฤษครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ค่ะ บทความของอาจารย์ทำให้ดิฉันทราบว่าการพูดนั้นมีความสำคัญมากเพียงใด เเละสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ไม่เพียงเเค่ใช้ในการสอนเท่านั้นนะคะ เเต่ยังใช้ได้ในทุกสถานการณื เพราะการพูดสำคัญมากค่ะ การฟังก็เช่นเดียวกันค่ะ อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าจะพูดให้ดีนั้นก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีก่อน ฟังให้มากๆให้เกิดความเข้าใจอันถูกต้องเช่นเดียวกัน ก็ขอบคุณอาจารย์นะคะ ดิฉันเป็นคนพูดไม่เก่งเเต่ดิฉันเข้าใจเเล้วว่า การพูดที่ดีนั้นควรเริ่มจากการฝึกฝนเช่นเดียวกัน ทักษะ ขั้นบันได เเละบัญญัติต่างๆ หนูก็จะนำเอาไปใช้ค่ะ เพื่อการพูดของหนูจะเป็นการพูดที่ประทับใจเด็กๆเเละผู้อื่น ซึ่งเป็นผลดีต่อดิฉันมากค่ะ ขอบคุณสำหรับความรู้จากบทความดีดีนะคะ

นางสาวนฤดา ต่านุแฮ รหัส 51171416
IP: xxx.29.60.225
เขียนเมื่อ 

     จากบทความที่ได้อ่านทำให้ได้รู้ว่าการที่เราจะเป็นครูนั้นการพูดมีส่วนสำคัญมากในการที่เราจะพูดให้นักเรียนฟังไม่ใช่พูดให้ผ่านๆไปเราต้องให้นักเรียนเข้าใจและสนุกไปกับการพูดของเรา คนที่จะเป็นครูจำเป็นต้องมีการศึกษาฝึกฝน ไม่ใช่ว่าพูดอย่างเดียวแต่ต้องเป้นผู้ฟังที่ดีด้วยเมื่อพูดเก่งแล้ว ไม่ฝึกฝนย่อมพลาดได้โดยง่าย การที่เราจะพูดกับนักเรียนวัยประถมศึกษาก็ยิ่งต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์แห่งการพูดที่ต้องฝึกฝนสม่ำเสมอ เพื่อที่เราจะได้เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนของเรา

นางสาวรัศมี ทองมา
IP: xxx.29.60.225
เขียนเมื่อ 

หนูชื่อนางสาวรัศมี ทองมา เอกชีววิทยา จากการที่ได้อ่านบทความของอาจารย์แล้วเป็นเนื้อหาสาระที่ดีมาก เพราะการพูดเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจไม่ว่าจะเเป็นผู้เรียนหรือบุคคลทั่วไป การพูดทั่วไปเราอาจพูดได้แต่การพูดที่ดีนั้นยังต้องมีการฝึกเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยนั้นยากกว่า ยิ่งการที่จะเป็นครูเราจะต้องไปสอนคนอื่นยิ่งจำเป็นจะต้องมีทักษะการพูดที่ดี ผู้พูดจะต้องมีความรู้และมีความสามารถเพื่อที่จะให้บุคคลอื่นเข้าใจ การสอนเด็กประถมจะต้องคำนึงเด็กให้มากการพูดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้เรียนจะได้ฟังเพื่อเกิดการเรียนรู้ จากบทความของอาจารย์เป็นบทความที่ดีเพราะเราจะได้ทราบว่าการพูดที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก และจะได้นำความรู้ที่ได้นี้ไปพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ดีต่อไป

นางสาวรัศมี ทองมา
IP: xxx.29.60.225
เขียนเมื่อ 

หนูชื่อนางสาวรัศมี ทองมา เอกชีววิทยา จากการที่ได้อ่านบทความของอาจารย์แล้วเป็นเนื้อหาสาระที่ดีมากหนูชอบมากค่ะ อ่านสนุกดีมีสาระ เพราะการพูดเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจไม่ว่าจะเเป็นผู้เรียนหรือบุคคลทั่วไป การพูดทั่วไปเราอาจพูดได้แต่การพูดที่ดีนั้นยังต้องมีการฝึกเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยนั้นยากกว่า ยิ่งการที่จะเป็นครูเราจะต้องไปสอนคนอื่นยิ่งจำเป็นจะต้องมีทักษะการพูดที่ดี ผู้พูดจะต้องมีความรู้และมีความสามารถเพื่อที่จะให้บุคคลอื่นเข้าใจ การสอนเด็กประถมจะต้องคำนึงเด็กให้มากการพูดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้เรียนจะได้ฟังเพื่อเกิดการเรียนรู้ จากบทความของอาจารย์เป็นบทความที่ดีเพราะเราจะได้ทราบว่าการพูดที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก และจะได้นำความรู้ที่ได้นี้ไปพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ดีต่อไป อีกท้ั้งหลักการความรู้ที่ได้นั้นไปประยุกต์ในอนาคตภายภาคหน้าด้วยค่ะ

นางสาวอำไพ เนระวงค์
IP: xxx.29.60.225
เขียนเมื่อ 

หนูชื่อนางสาวอำไพ เนระวงค์ สาขาชีววิทยา จากการที่ดิฉันได้อ่านบทความเรื่อง ศาสตร์และศิลป์แห่งการพูดเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กวัยประถม ของอาจารย์แล้วนั้น ดิฉันคิดว่าเป็นบทความที่ดีมีสาระ และเป็นประโยชน์ต่อตัวดิฉันสำหรับการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างยิ่ง เพราะจะได้นำหลักการและกลวิธีในการมัดใจเด็กไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในอนาคตได้

นางสาวพรพิมล เขื่อนแก้ว รหัส51181466
IP: xxx.171.182.114
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางสาวพรพิมล เขื่อนแก้ว นศ.เอกชีววิทยา เมื่อได้อ่านข้อความของอาจารย์แล้วต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะ เพราะสามารถนำไปปรับปรุงตนเองได้ ส่วนตัวแล้วก็พูดไม่ค่อยเก่งและจะพยายามฝึกซ้อมในเรื่องการพูดให้มากขึ้น เพราะในชีวิตประจำวันนี้ต้องได้ไปเรียนหนังสือและบางครั้งมีการนำเสนอความคิดเห็นหน้าห้องแบบไม่ได้เตรียมตัว หรือพูดคุยติดต่องานกับเพื่อนๆ ต้องมีคำพูดอย่างไรให้คนที่เราอยากคุยด้วย ฟังแล้วคล้อยตาม สนใจที่เราพูดและที่สำคัญในเรื่องกิริยามารยาทการแต่งกายด้วย ในอนาคตอันใกล้เมื่อได้ไปฝึกสอนต้องพูดกับเด็กนักเรียนให้เค้าเข้าใจในเนื้อหา ดังนั้นการพูดจึงมีความสำคัญต่ออาชีพครูอย่างมาก

นางสาวภรณ์ทิพย์ สมจันทร์
IP: xxx.29.60.225
เขียนเมื่อ 

หนูชื่อนางสาวภรณ์ทิพย์ สมจันทร์ สาขาชีววิทยา จากการที่ดิฉันได้อ่านบทความของอาจารย์แล้วนั้น ดิฉันรู้สึกชื่นชมอาจาย์เป็นอย่างยิ่งที่ได้นำความรู้ดี ๆ มีสาระมาให้ดิฉันและเพื่อน ๆ ได้อ่าน เนื่องจากความรู้เหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อตัวดิฉันเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าคนที่จะเป็นครูที่ดีได้นั้น เราจะต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็ก ต้องมีทักษะ และกลวิธีในการมัดใจเด็ก เพื่อที่เด็กจะได้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง

ขนิษฐา บ่อคำ รหัส51181852 ค51.ค5.2
IP: xxx.183.149.21
เขียนเมื่อ 

บทความนี้ มีประโยชน์มากและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพราะ เนื่องจาการการที่จะเป็นครูในอนาตตต้องมีทักษะและเทคนิคให้นักเรียนได้ปฏิบัติ โดยเฉพาะเด็กในวัยประถม เป็นวัยที่กำลังพัฒนา มีการเรียนรู้ สนใจสิ่งต่างๆมากขึ้น ดังนั้นเด็กจะมีแนวโน้วที่จะเชื่อฟังครูมากกว่าใครๆ การที่จะเป็นครูที่ดีในอนาคตก็จะต้องทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจและสนุกสนานในการเรียนและยังต้องให้กำลังในนักเรียนเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนเพื่อพัฒนาในการพูดอยู่เสมอ และยังต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์แห่งการพูด เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูที่ดี

^_^ ขอขอบคุณอาจารย์ที่ได้สร้างบทความดีๆ มีสาระ มาฝากให้ทุกคนได้อ่านค่ะ....

นางสาวนิภาพรรณ พรหมเสริมสุข รหัส 51181015 ท51.ค5.1
IP: xxx.29.60.225
เขียนเมื่อ 

บทความเรื่อง ศาสตร์และศิลป์การพูดเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กประถม เป็นศิลปะที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสารไม่ใช่เฉพาะในการสอนเท่านั้น เป็นศาสตร์ที่ทุกคนควรศึกษาและนำไปประยุกต์ใข้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจากบทความดังกล่าวนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่ได้อ่าน เพราะเป็นกลวิธีที่มีคุณค่า ควรค่าแก่การศึกษา

นางสาว ณัฐยา ปู่เป็ง รหัส 51181607 ส51.ค5.2
IP: xxx.29.60.25
เขียนเมื่อ 

บทความเรื่อง ศาสตร์และศิลป์การพูดเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กประถม เป็นบทความที่น่าสนใจเพราะเราสามารถนำไปใช้ในการเป็นครูในอนาคต การพูดเป็นศิลปะหรือเทคนิคที่ช่วยในการดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และการพูดยังเป็นนั้นมีอิทธิพลต่อผู้ฟังมาก เราควรที่จะฝึกพูดบ่อยๆ เพื่อที่จะใช้เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งของการเรียนการสอน

นางสาวกรรณิการ์ กันทะมา
IP: xxx.29.60.225
เขียนเมื่อ 

จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น อย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหู ไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกู คนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจ ขอบพระคุณสำหรับบทความดีๆที่อาจารย์ที่นำเสนอ จะนำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานค่ะ "แม้นเรามิได้เกิดเป็นดอกซากุระ ก็อย่ารังเกียจที่เกิดเป็นบุปผาพรรณอื่นเลย ขอแต่ให้เป็นดอกที่งามที่สุดในพรรณของเรา ภูเขฟูจีมีอยู่ลูกเดียว แต่ภูเขาทั้งหลายก็หาไร้ค่าไม่ แม้นมิได้เป็นซามูไร ก็จงเป็นลูกสมุนของซามูไรเถิด เราจะเป็นกัปตันกันหมดทุกคนไม่ได้ ด้วยว่าถ้าปราศจากลูกเรือแล้วเราจะไปกันได้อย่างไร แม้นเรามิอาจเป็นถนน ขอจงเป็นบาทวิถี ในโลกนี้มีตำแหน่งและงานสำหรับเราทุกคน งานใหญ่บ้างเล็กบ้าง แต่เราย่อมจะมีตำแหน่ง และงานทำเป็นแน่ละ แม้นเป็นดวงอาทิตย์ไม่ได้ จงเป็นดวงดาวเถิด"

จากนวนิยายเรื่อง ข้างหลังภาพ ของ ศรีบูรพา

นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมดี รหัส 51181822 ค51ค5.1
IP: xxx.109.10.147
เขียนเมื่อ 

บทความเรื่อง ศาสตร์และศิลป์การพูดเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กประถม เป็นบทความที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะไปเป็นครูในอนาคตเป็นอย่างมากค่ะ เพราะการพูดนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ครูทุกคนจะต้องมีและการพูดก็เป็นพื้นฐานที่จะเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ของตนเองที่มีอยู่ให้กับนักเรียน ถ้าครูผู้สอนมีศาสตร์และศิลป์ในการพูดการเรียนการสอนของครูนั้นก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และนักเรียนก็มีความสุขในการเรียน และวิธีการสอนของครู บทความของอาจารย์เป็นบทความที่ถือเป็นแนวทางที่จะนำไปใช้ในอนาคตอย่างมากค่ะ ขอบคุณบทความดีๆของอาจารย์ค่ะ ^^

นางสาว มณีวา พงศ์ไพรวัน 51181818
IP: xxx.29.60.24
เขียนเมื่อ 

จากบทความที่ได้อ่าน บทความนี้ดีมากเลยค่ะและมีประโยชน์ต่อทุกคน เพราะว่าการพูดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและต้องใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนอยู่แล้ว แต่ขึ้นอยู่กับว่าใครพูดแล้วมีสาระที่น่าสนใจและพูดอย่างสุภาพ สิ่งนี้แหล่ะคือการพูดที่ดี และที่สำคัญการพูดเราต้องพูดให้มากกว่าเดิมเนื่องด้วยเรานั้นเป็นครูต้องพูดคุยกับครูบาอาจารย์และนักเรียนและที่อื่นๆอีกมากมาย บทความนี้ได้บอกถึงวิธีการพูดหลากหลายน่าสนใจมากเลยค่ะ ขอบคุณอาจารย์ค่ะ

นางสาว อกนิษฐ์ เพ็ขชรเจริญ รหัส51171932 จ51.ค5.1
IP: xxx.77.205.237
เขียนเมื่อ 

บทความนี้เป็นบทความที่ช่วยแนะนำแนวทางในการพูดที่ีถูกต้อง เป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ซึ่งผู้ที่จะไปเป็นครูควรยึดหลักที่สำคัญในบทความนี้ไว้ เพื่อนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการที่จะเป็นครูสอนนักเรียนได้อย่างแท้จริง

นางสาวโสภาวดี ทนันชัย 51181040 ท51 ค5.1
IP: xxx.109.25.49
เขียนเมื่อ 

บทความนี้ เป็นบทความที่ให้ประโยชน์แก่นักศึกษามาก ๆ เลยค่ะ ซึ่งเป็นประโยชน์มากที่จะนำไปเป็นสิ่งที่ช่วยในการออกไปฝึกสอน หรือการประกอบอาชีพครูในอนาคตอันใกล้นี้ เพราะอาชีพครูจำเป็นอย่างมากที่จะต้องอาศัยและฝึกฝนในเรื่องของการใช้วาทศิลป์ในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนครู แม้แต่การสอนเด็กนักเรียนในชั้นเรียนค่ะ

นางสาวภรณ์ทิภา กาทองทุ่ 51181622 ส51.ค5.2
IP: xxx.53.142.201
เขียนเมื่อ 

สำหรับคนที่เป็นครูนั้น การพูดเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่สำคัญและต้องศึกษาเรียนรู้ เพราะในการเรียนการสอนนั้นนอกจากสื่อนวัตกรรมแล้ว การพูดถือเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่สำคัญ ขอบคุณอาจารย์ที่ได้เขียนบทความที่มีเนื้อหาสาระดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการฝึกฝนตกเองเพื่อเป็นครูที่ดี ค่ะ

นายจักรกฤษณ์ ประกาสิทธิ์ รหัส 51181490
IP: xxx.29.60.24
เขียนเมื่อ 

บทความที่ได้อ่าน ได้ให้ความรู้ และทักษะสำหรับการพูด ลักษณะของการพูดที่ดี

และหลักของการพูด หรือมารยาทในการพูด ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร

อาจารย์เคยบอกอยู่ตลอด ว่า "การพูด กับการเขียน ต่างกันโดยสิ้นเชิง"

เมื่อกระผมได้เข้ามาศึกษา ข้อมูลแล้วทำให้ได้ทักษะ และความรู้เพื่อที่จะนำไปเป็นแนวทางเพิ่มทักษะต่อไป

ยากมากที่จะได้รับข้อมูลดีๆ แบบนี้

ยากมากที่จะมีคนบอกแนวทาง แบบนี้

กลุ่มคนส่วนใหญ่จะมีความรู้แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น (หวงความรู้)

แต่อาจารย์แล้ว มอบทุกๆอย่างให้ศิษย์เสมอ ขอบคุณครับ

จักรกฤษณ์ ประกาสิทธิ์

นายอุทิศ สาธิพา 51181497 ชว51.ค5.1
IP: xxx.29.60.24
เขียนเมื่อ 

จากการที่กระผมได้อ่านบทความนี้ ก็นับได้ว่าบทความนี้มีประโยชน์ต่อคนเป็นครูอย่างมาก ตลอดจนบุคคลผู้ที่สนใจในด้านการพูด ซึ่งในส่วนตัวของผมแล้วก็เรียนครูเหมือนกัน ดังนั้นบทความนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อผมมาก เพราะผมยังมีข้อบกพร่องในด้านการพูดเวลาสอนหนังสือ ซึ่งผมจะนำความรู้จากการอ่านบทความนี้ไปใช้ในการพัฒนาการพูดในการสอนหนังสือของผมต่อไปครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณ รศ.อนงค์ศิริ วิชาลัย เป็นอย่างสูงที่ได้นำเสนอบทความดีๆอย่างนี้ และกระผมขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้นำเสนอบทความดีๆอย่างนี้ต่อไปครับ

นายพรศักดิ์ เมืองงาม 51181492 ชว.51ค 5.1
IP: xxx.29.60.24
เขียนเมื่อ 

จากการที่กระผมได้อ่านบทคววามของอาจารย์ ทำให้ผมได้รับแนวทางในการปรับตัว ที่จะนำไปใช้ในการสอนนักเรียนในอนาคต ซึ่งประสบการณ์ที่อาจารย์ ได้ถ่ายทอดแก่สาธารณะชนและผู้ที่สนใน โดยไม่เก็บความรู้ไว้แต่เพียงผู้เดียว ขอบคุณครับ

อภิชัย เวโรจน์กรณ์ 51181496 ชว.51 ค5.1
IP: xxx.29.60.24
เขียนเมื่อ 

ผมได้รับความรู้ใหม่ๆๆซึ่งยังไม่เคยได้รับความรู้อในด้านนี้ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ในการออกไปปฏิบัติหน้าที่ครู ขอขอบคุณมากครับ

นางสาวอนุสรา ขาคำ 51171724 คพ51.ค5.1
IP: xxx.29.60.24
เขียนเมื่อ 

ทำให้เราได้ความรู้ที่ใหม่ๆเกี่ยวกับทักษะและวิธีการพูดค่ะ ไม่ใช่แค่นำไปใช้กับเด็กประถมเพียงอย่างเดียว แต่เรายังสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราและคนรอบข้างด้วยค่ะ แค่เราคิดดี พูดดี ทำดี ก็ทำให้เรามีความสุขแล้วยังเป็นที่รักแก่คนที่ได้ฟังและพบเห็นแล้วค่ะ ขอขอบคุณบทความดีๆนี้ที่ทำให้ได้รู้อะไรหลายๆอย่างค่ะ

พีรพพล พรหมเผ่า
IP: xxx.9.247.114
เขียนเมื่อ 

เป็นบทความที่มีประโยชน์และคุณค่ามากเลยครับ สำหรับ นักศึกษาวิชาชีพครูในการนำไปใช้ในการเรียนการสอน การพูดกับนักเรียน วิธีโน้มน้าวใจเด็กนักเรียนให้สนใจในสิ่งที่ครูพูดครูสอน สามารถนำไปใช้ประกอบการดำเนินชีวิตได้อีกด้วยครับ

นายขวัญชัย พระจันทร์แย้ม รหัส 51181832 ค51.ค5.1
IP: xxx.171.152.53
เขียนเมื่อ 

บทความนี้ดีมากเลยครับ สำหรับทุกๆท่านที่อ่าน ทำให้ได้นำทักษะการพูดไปใช้ในการเป็นครู เพราะถ้าเราไม่มีเทคนิควิธีการพูดที่ดี หรือไมีมีวิธีการพูดที่โน้มน้าวใจเด็ก โดยเฉพาะเด็กประถมศึกษา อาจจะทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปไม่ค่อยดี นอกจากนั้นแล้วยังมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เพราะเราต้องสื่อสารกับทุกคน ขอบคุณอาจารย์มากครับ สำหรับบทความดีๆนี้

ดารณี นันทวิเชียรชุ่ม 52171922 อ52.ค5.1
IP: xxx.29.60.25
เขียนเมื่อ 

บทความนี้ เป็นบทความที่ให้ประโยชน์แก่นักศึกษาทุกคนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูในการนำไปใช้ในการเรียนการสอน การพูดกับนักเรียน สำหรับคนที่เป็นครูนั้น การพูดเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่สำคัญและต้องศึกษาเรียนรู้ นำไปใช้ประกอบการดำเนินชีวิตได้

ขอขอบพระคุณอาจารย์มากสำหรับบความดีๆที่ได้แบ่งปัน

นางสาวธัญลักษณ์ กันยะมี รหัส 51181458 ชว51.ค5.1
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ 

จากที่ได้อ่านบทความเรื่อง ศาสตร์และศิลป์แห่งการพูดเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กวัยประถม ของอาจารย์รศ. อนงค์ศิริ วิชาลัย เป็นบทความที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อตัวของดิฉันเอง เนื่องจากการพูดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งในโลกยุคปัจจุบัน หากว่าเรามีศาสตร์และศิลป์ในการพูดที่ดีก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้การกระทำต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเช่นกัน และอีกทั้งในอนาคตอันไม่ไกลนี้เราก็จะทำหน้าที่เป็นครูผู้ทำหน้าที่ในการใช้คำพูดสอนเด็กนักเรียนดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฝึกฝนการใช้ถ้อยคำ คำพูดต่างๆ การใช้ศาสตร์และศิลป์ในการพูด ซึ่งจะช่วยให้เรามีการเรียนการสอนที่ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณท่านอาจารย์รศ. อนงค์ศิริ วิชาลัย ที่ได้ให้มาอ่านบทความที่มีประโยชน์มากๆเรื่องนี้ และดิฉันจะนำความรู้จากบทความไปฝึกฝนและปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปค่ะ

อดิศักดิ์ ศรีอ่อน รหัส 51181650 ส5.1ค5.2 sec 01
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ 

จากบทความ ข้างบนนี้ ที่ผมได้อ่านมาแล้ว ถือว่าเป็นบทความที่มึประโยชน์อย่างมาก ต่อการดำรงชีวิตของคนทุกคน เพราะมนุษย์ เรานั้นจะติดต่อสื่อสารด้วยคำพูด และที่เป็นประโยชน์มากทีสุด ก็คือต่อคนเป็นครูที่จะต้องไปสอนเด็กนักเรียน ที่จะต้องใช้คำพูดในการเรียน การสอน การอบรมสั่งสอนเด็ก จะต้องใช้คำพูดให้เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อให้เด็กเข้าใจ และจะเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าเราอ่านบทความนี้แล้วและนำไปประยุกต์ใช้ และฝีกฝนในการพูด

ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมาก ที่นำบทความดีๆแบบนี้มาให้อ่าน ขอบคุณครับ

นายพงษ์นรินทร์ ดีสีใส 51181491 ชว 51ค5.1
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ 

หวัดดีคาบ อาจารย์ บทความนี้ถือว่าเป็นบทความที่ดีมากๆเลยคาบ ในเรื่อง การพูด การพูดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะการพูด เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการสื่อสาร หากว่าการพูดไม่ถูกต้องความหมายของการสื่อสารนั้นเปลี่ยนแปลงไป ในวิชาชีพครูมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้การพูดที่เหมาะสมในการสื่อการหมายให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ฉะนั้นไม่ว่าใคร วิชาชีพไหน จึงต้องมีการฝึกทักษะในการพูดให้มีความถูกต้อง เพื่อช่วยให้การสื่อสารมีความหมายที่เข้าใจตรงกัน

นางสาวพรพิมล พิมเสน 51181465 ชว51ค5.1
IP: xxx.1.167.26
เขียนเมื่อ 

จากที่ได้อ่านบทความของอาจารย์ หนูคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการสอนเป็นอย่างมากเลยคะ ทำให้หนูรู้ทักษะเทคนิคการพูดที่จะใช้ในการสอน รวมถึงเข้าใจธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนมากขึ้น รู้ขั้นตอนการสอนที่ดีเป็นแนวทางในการพัฒนาตนไปสู่ผู้สอนที่ดี เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างแท้จริงและมีความสุขกับการเรียนรู้

นางสาววรัญญา อุปนันชัย
IP: xxx.4.51.232
เขียนเมื่อ 

นางสาววรัญญา อุปนันชัย รหัส 51171713 หมู่เรียน คพ51.ค5.1 Sec .01 เรียนวันอังคาร เวลา 14.00-16.00น.

บทความนี้เป็นบทความที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ทำให้ได้เรียนรู้ว่าการพูดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันการที่เรามี "ศาสตร์และศิลป์แห่งการพูด" นั้นถือเป็นสิ่งที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครู....ครูนั้นต้องใช้คำพูดในการสอน การเรียนรู้เทคนิควิธีการพูดให้เหมาะสมกับวัยของเด็กก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะการพูดเป็นสิ่งแรกที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับเด็ก การที่ครูมีทักษะสำหรับการพูด ลักษณะของการพูดที่ดี มารยาทในการพูด จะเป็นการช่วยให้ครูนั้นสอนเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตัวอย่างการพูดที่ถูกต้องให้กับนักเรียน

บทความนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการสอนแล้วยังนำไปใช้ได้กับการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นในสังคมได้ด้วยหนูจะนำไปปรับใช้ในการสอนและฝีกฝนการพูดก็จะเป็นการพัฒนาตัวเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่เขียนบทความดีๆแบบนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ......

วิรัตน์ ศรีทิพย์สิริพร
IP: xxx.4.201.17
เขียนเมื่อ 

จากการอ่านดูแล้วบทเรียนบทนี้น่าสนใจมากครับครู เนื้อเรื่องที่ถูกใจมากที่สุดคือ บันได ๑๓ ขั้นในการพูดที่คนสนใจ และ บัญญัติ ๑๐ ประการสำหรับความสำเร็จในการพูด ผมอ่านดูแล้วแบบว่าถ้าทำได้ทั้งหมด ทำให้เราเป้นนักพูดได้เลยครับ และสิ่งที่ถูกใจมากกว่านั้นคือ บทสรุปทีี่ว่า ยังไม่มีใครในโลกที่ประสบความสำเร็จในการพูด โดยไม่มีการศึกษาฝึกฝน คนที่พูดได้ดีย่อมฟังมามาก การฟังผู้อื่นพูด

นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล รหัส 51171752
IP: xxx.29.60.24
เขียนเมื่อ 

ผมกราบขอบพระคุณ อาจารย์จริงๆ ครับ บทความนี้มีประโยนช์มากๆ ครับ อาจารย์เป็นเหมือนยายของผมครับ อาจารย์มีแต่ความรู้ที่จะพร้อมให้ นศ. ตลอดครับ ผมจะนำความรู้ที่ได้จากบทความนี้ไปปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ...^_^

นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล รหัส 51171752 หมู่เรียน คพ51.ค5.1 Sce.01
IP: xxx.29.60.24
เขียนเมื่อ 

ผมกราบขอบพระคุณ อาจารย์จริงๆ ครับ บทความนี้มีประโยนช์มากๆ ครับ อาจารย์เป็นเหมือนยายของผมครับ อาจารย์มีแต่ความรู้ที่จะพร้อมให้ นศ. ตลอดครับ ผมจะนำความรู้ที่ได้จากบทความนี้ไปปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ...^_^

นายวรเชษฐ์ เข็มวิชัย รหัส 51171754 หมู่เรียน คพ51.ค5.1 Sec.01
IP: xxx.29.60.24
เขียนเมื่อ 

ผมขอขอบคุณ อาจารย์มากๆครับ ความรู้ที่ผมได้จากอาจารย์จะไม่มีวันสูญหาย ผมจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ผมขอขอบพระคุณอาจารย์มากที่เขียนบทความดีๆที่มีประโยชน์แบบนี้ ผมขอขอบคุณจริงๆครับ ♥ ผมรักอาจารย์ครับ ♥

นาย สุทิน สุรินทร์ตา รหัส 51171748 คพ51.ค5.1 sec.01
IP: xxx.29.60.24
เขียนเมื่อ 

บทความนี้อ่านแล้ว ให้เข้าใจใน ตัว ของครูมากขึ้นครับ เข้าใจในการพูดคุกับนักเรียน ว่าควรจะพูดคุยกับนักเรียนอย่างไร ถึงจะเป็นการช่วยให้ครูนั้นสอนเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตัวอย่างการพูดที่ถูกต้องให้กับนักเรียน

ขอบพระคุณครับ

นางสาวกฤษณา กันทาดง 51181003 ท51.ค5.1
IP: xxx.77.250.110
เขียนเมื่อ 

บทความนี้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาทุกคนค่ะ..สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม และยังให้ประโยชน์แก่ครู หรือผู้ที่สนใจได้อีกด้วย..ต้องขอกราบขอบพระคุณ รศ.อนงค์ศิริ วิชาลัย ที่ได้มองเห็นความสำคัญของเรื่องนี้..

นางสาวกฤษณา กันทาดง 51181003 ท51.ค5.1
IP: xxx.77.250.110
เขียนเมื่อ 

บทความนี้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาทุกคนค่ะ..สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม และยังให้ประโยชน์แก่ครู หรือผู้ที่สนใจได้อีกด้วย..ต้องขอกราบขอบพระคุณ รศ.อนงค์ศิริ วิชาลัย ที่ได้มองเห็นความสำคัญของเรื่องนี้..

กฤษณา กันทาดง 51181003 ท51. ค5.1
IP: xxx.53.129.36
เขียนเมื่อ 

บทความนี้ทำให้ได้ความรู้ที่จะนำไปปรับใช้ในการทดลองสอนที่กำลังจะไปทดลองได้เป็นอย่างดีค่ะ

เรื่องของศาสตร์และศิลป์แห่งการพูดเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กวัยประถมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่คุณครูทุกคนควรมี

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะสำหรับบทความดีๆที่แนะนำให้อ่าน และขอกราบขอบพระคุณ รศ.อนงค์ศิริ วิชาลัย ที่ได้มองเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ค่ะ

นางสาวดวงกมล ไชยวารินทร์ รหัส 51181258 (อ.51 ค.5.2)
IP: xxx.87.165.99
เขียนเมื่อ 

ดิฉันคิดว่าการสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิต การสื่อสารกันระหว่างมนุษย์พื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายเดียวกัน เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ดิฉันคิดว่าบทความในหัวข้อ "ศาสตร์และศิลป์การพูดเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กประถม" เป็นบทความที่ดีมาก เพราะสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ในการพูด และยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น สามารถนำเทคนิคในการพูดเพื่อดึงดูดความสนใจไปปรับใช้ในการเรียนการสอน ในชั้นเรียนได้ ด้วยประสบการณ์ของดิฉันเมื่อได้ไปทดลองสอนเด็กประถม ดิฉันคิดว่าเด็กประถมจะมีสมาธิน้อย จะไม่ค่อยฟังเมื่อเราเข้าสู่บทเรียนเยอะๆ ส่วนมากนักเรียนจะชอบเล่นเกมส์ ดิฉันคิดว่าเทคนิคนี้จำเป็น และสามารถนำไปใช้ปรับปรุงในการสอนครั้งนี้ได้ เพื่อให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายและสนุกในการเรียน กระตือรือล้นอยู่ตลอดเวลา !!!!

ขอบคุณนะค่ะ สำหรับบทความดีๆ ดิฉันจะนำความรู้และเทคนิคที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อตัวดิฉันและผู้เรียน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นางสาวปรียาวดี คาคำ รหัส 51171709 หมู่เรียนคพ51.ค5.1
IP: xxx.29.60.24
เขียนเมื่อ 

บทความข้างต้นนี้มีประโยชน์อย่างมากแก่ผุ้ที่มาศึกษา เพราะสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง อีกอย่างหนึ่งดิฉันก้เรียนทางสายครูมาค่ะ จึงจำเป็นมากในการใช้คำพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจของเด็กค่ะ

น.ส.สุภัสสร แสนหลวง ชว.52 ค 5.2
IP: xxx.207.0.115
เขียนเมื่อ 

จากที่ได้อ่านบทความแล้ว ทำให้ดิฉันได้ทราบถึงศาสตร์และศิลป์แห่งการพูดที่จะช่วยโน้มน้าวใจเด็ก โดยเฉพาะเด็กวัยประถม ซึ่งถือว่าอยู่ในวัยที่เริ่มเรียนรู้และอยากรู้อยากเห็น ดังนั้นครูควรจะต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการพูดเพื่อที่จะได้โน้มน้าวใจเด็ก กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ ให้เด็กเกิดความศรัทธาและทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งในบทความของอาจารย์ก็ได้แนะนำเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการพูด หลากหลายวิธี ซึ่งถือว่ามีประโยชน์ต่อนักศึกษาครูเป็นอย่างมาก และในฐานะที่ดิฉันเป็นนักศึกษาในคณะครุศาสตร์ ดิฉันจะนำเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่อาจารย์ได้แนะนำ มาเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพครูในวันข้างหน้าและหากเมื่อดิฉันได้ก้าวมายืนอยู่หน้าห้องเรียนและมีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน ดิฉันจะพึงระลึกไว้เสมอว่า " น้ำใส ลูกยอ กอไผ่ "

น.ส.สุภัสสร แสนหลวง ชว. 52 ค 5.2
IP: xxx.207.0.115
เขียนเมื่อ 

จากที่ได้อ่านบทความแล้ว ทำให้ดิฉันได้ทราบถึงศาสตร์และศิลป์แห่งการพูดที่จะช่วยโน้มน้าวใจเด็ก โดยเฉพาะเด็กวัยประถม ซึ่งถือว่าอยู่ในวัยที่เริ่มเรียนรู้และอยากรู้อยากเห็น ดังนั้นครูควรจะต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการพูดเพื่อที่จะได้โน้มน้าวใจเด็ก กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ ให้เด็กเกิดความศรัทธาและทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งในบทความของอาจารย์ก็ได้แนะนำเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการพูด หลากหลายวิธี ซึ่งถือว่ามีประโยชน์ต่อนักศึกษาครูเป็นอย่างมาก และในฐานะที่ดิฉันเป็นนักศึกษาในคณะครุศาสตร์ ดิฉันจะนำเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่อาจารย์ได้แนะนำ มาเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพครูในวันข้างหน้าและหากเมื่อดิฉันได้ก้าวมายืนอยู่หน้าห้องเรียนและมีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน ดิฉันจะพึงระลึกไว้เสมอว่า " น้ำใส ลูกยอ กอไผ่ "

นายศตวรรษ เตียวตระกูล 51181324 สาขาศิลปศึกษา
IP: xxx.109.1.128
เขียนเมื่อ 

จากการที่ได้อ่านและทำความเข้าใจ บทความดังกล่าวทำให้ผมได้ความรู้สิ่งใหม่ๆ ในการปรับใช้กับเด็ก เป็นแนวทางให้นักศึกษาฝึกวิชาชีพครูเป็นอย่างดีครับ ที่จะโน้มน้าวจิตใจให้เด็กนั้นเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งอารมณ์ สติปัญญา มีการพัฒนาทางสมองของเด็ก ดังนั้นครูผู้สอนจึงเป็นแรงทำให้เด็กนั้นเกิดการที่จะเรียนรู้ ซึ่งความรู้หรือบทความที่อาจารย์ให้ผมนั้น ถือเป็นประโยชน์กับผมเป็นอย่างมากที่จะปรับใช้ให้กับเด็ก และขอขอบคุณเป้นอย่างมากที่อาจารย์ให้ความรู้ และเทคนิดใหม่ๆถ่ายทอด ขอบคุณผม

นายพิเชษฐ์ นกมีรอด รหัสนักศึกษา 51171738 คพ51.ค5.1
IP: xxx.171.54.63
เขียนเมื่อ 

เป็นเนื้อหาที่ทรงคุณค่ามากและทำให้ผู้ที่ได้เข้ามาศึกษาเกิดการเรียนรู้ทางด้านการพูดที่ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงตัวเองและสอนผู้อื่นต่อได้ในฐานะที่เราจะได้เป็นครูในอนาคตต่อไป...

นาย รักชัย ศรีพรไพรเพชร 51171741 คพ51.ค5.1
IP: xxx.172.46.85
เขียนเมื่อ 

ต้องขอขอบคุณอาจารย์ก่อนนะครับ หลังจากที่ผมได้อ่า่นบทความนี้แล้ว รู้เลยว่าการพูดเป็นสิิ่งสำคัญที่สุด

ผมจะนำเอาบทเอาบทความของอาจารย์มาใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปใช้กับนักเรียน นะครับ

ขอบคุณครับ

น.ส.จุไรรัตน์ อัมรักษ์
IP: xxx.77.193.100
เขียนเมื่อ 

ต้องขอขอบคุณอาจารย์ สำหรับบทความดีๆ ที่อ่านมาและหมายรวมถึงบทความนี้ด้วย ทำให้ดิฉันได้ทราบถึงศาสตร์และศิลป์แห่งการพูด เพื่อดึงดูดความสนใจเด็กวัยประถม ศึกถือเป็นความรู้ใหม่ ที่สำคัญในการประกอบวิชาชีพครูต่อไปในอนาคต

น.ส.จุไรรัตน์ อัมรักษ์ (51171408 กป51.ค5.2)
IP: xxx.77.193.111
เขียนเมื่อ 

ต้องขอขอบคุณอาจารย์ สำหรับบทความดีๆ ที่อ่านมาและหมายรวมถึงบทความนี้ด้วย ทำให้ดิฉันได้ทราบถึงศาสตร์และศิลป์แห่งการพูด เพื่อดึงดูดความสนใจเด็กวัยประถม ศึกถือเป็นความรู้ใหม่ ที่สำคัญในการประกอบวิชาชีพครูต่อไปในอนาคต

น.ส.อัจฉราพรรณ เปตุมัก (51171439 กป.51ค5.2)
IP: xxx.77.193.111
เขียนเมื่อ 

จากการอ่านเนื้อหาดู นับว่าเป็นบทความที่น่าอ่านบทความหนึ่ง และยังให้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงอีกด้วย^^

พรทิวา แสงกระจ่างกล้า
IP: xxx.29.60.25
เขียนเมื่อ 

เป็นบทความที่มีประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงานต่อไปในอนาคตได้ค่ะ อยากให้อาจารย์ลงบทความดีๆ และมีประโยชน์แบบนี้เรื่อยๆ นะค่ะ

นิภาพร บวรภพ (51171418)
IP: xxx.29.60.25
เขียนเมื่อ 

ชอบบทความนี้มากค่ะ เป็นบทความที่มีประโยชน์มากและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชวิตได้จริง เมื่ออ่านบทความนี้แล้วทำให้เราได้รู้ถึงประโยชน์ของการพูดว่ามีมากมายค่ะ

พรทิวา แสงกระจ่างกล้า (51171423 กป51 .ค5.2)
IP: xxx.29.60.25
เขียนเมื่อ 

เป็นบทความที่มีสาระและให้ประโยชน์มากมายเลยค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในดำเนินชีวิตและการทำงานของเรา อยากให้อาจารย์ลงบทความดีๆ และมีประโยชน์แบบนี้เรื่อยๆ นะค่ะ

กันทิมา พนาสกลกุล (51171403 กป 51 ค5.2)
IP: xxx.29.60.25
เขียนเมื่อ 

เป็นบทความที่ดีมากเลยค่ะ เมื่ออ่านบทความแล้วทำให้เห็นถึงความสำคัญของการพูดว่ามีความสำคัญมาก สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะ

กิติศักดิ์ พรมคำ
IP: xxx.183.144.215
เขียนเมื่อ 

เป็นทบความที่ดีมากครับ ผมมีโอกาสได้เชิญอาจารย์ไปเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่องนี้ ผมฟังแล้วเกิดความเข้าใจ และได้เทคนิคในการพูดที่ดีอีกเยอะเลยครับ จะนำไปใช้ในการสอนในอนาคตครับ ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

กิติศักดิ์ พรมคำ 51181046 sec02
IP: xxx.183.144.215
เขียนเมื่อ 

เป็นทบความที่ดีมากครับ ผมมีโอกาสได้เชิญอาจารย์ไปเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่องนี้ ผมฟังแล้วเกิดความเข้าใจ และได้เทคนิคในการพูดที่ดีอีกเยอะเลยครับ จะนำไปใช้ในการสอนในอนาคตครับ ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ