จากการที่ได้ถ่ายทอดวิธีการใช้blog ให้แก่คณะครูปรากฎผลว่า  บางคนเรียนรู้ได้ช้า  บ้างก็เร็ว แต่ทุกคนมีความตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้ทำให้เห็นว่าคนเราย่อมเรียนรู้ได้ถ้าเราอยากเรียน  และเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของครู เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน