nobita
นาย ชัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

จาก ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร


มติ ก.ก. ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 อนุมัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

        ขอนำต้นฉบับบทความที่เขียนไว้สำหรับลงใน "ต้นทุนมนุษย์" ของ สำนักงาน ก.ก. มาให้อ่านกันก่อนที่จะตีพิมพ์จริง ๆ โดยผมเปิดคอลัมน์ "บ้านพักครู" ไว้เพื่อสื่อสาร บอกเล่า เรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในส่วนที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานที่ผมทำงานอยู่ คราวนี้ผมเปิดประตูบ้านพักครูต้อนรับเพื่อน ๆ ครู กทม. พร้อมกับการบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อคุณครู กทม.  เนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 (พ.ร.บ.กทม. 54) เมื่อวันที่ 28  พฤษภาคม  2554  ที่ผ่านมานั่นเอง

          พ.ร.บ.กทม. 54 กำหนดให้ ก.ก. จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง   มาตรฐานตำแหน่ง  มาตรฐานวิทยฐานะ  มาตรฐานตำแหน่งวิชาการ  และจัดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครของทุกหน่วยงานเข้าประเภทตำแหน่ง  สายงาน  ระดับตำแหน่ง  ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ และตำแหน่งวิชาการตามที่ได้จัดทำและประกาศให้ทราบ แล้วให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง สั่งแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งใหม่ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ ก.ก. ประกาศ

 มติ ก.ก.

          คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ ก.ก. ได้มีมติครั้งที่  5/2554  เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2554  อนุมัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในเรื่อง...

-  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

-  การกำหนดให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ

-  ให้ความเห็นชอบการจัดตำแหน่งตามที่ ก.ก. กำหนด 

-  การสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือ ดำรงตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ ตามที่ ก.ก. กำหนด  โดยใช้ตำแหน่งเลขที่เดิมตามสถานภาพเดิมที่ครู กทม. มีอยู่

-  กำหนดให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ ก.ก. ประกาศ เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

-  และมอบอำนาจให้ อ.ก.ก.ข้าราชการครูทำการแทน ก.ก. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตามมติในครั้งนี้

 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

        สิ่งแรกที่จะต้องดำเนินการ คือ การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ  ซึ่ง พ.ร.บ. กทม. ๕๔ กำหนดให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของครู กทม.  และกฎหมายดังกล่าว  ได้กำหนดประเภท  ตำแหน่งและตำแหน่งที่มีวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกำหนดให้การจัดทำมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะต้องคำนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา  การอบรม ประสบการณ์ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ฯ  การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของครู กทม. จึงมีรายละเอียดที่เหมือนเดิม และมีส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

 

          สิ่งที่จะไม่ปรากฎในมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะใหม่ คือ เรื่องของการให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ  ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้ ขรก.ครูฯ ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ  ดังนั้น ก.ก. จึงได้มีมติเรื่องนี้แยกออกจากมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครนี้ ดังจะได้อ่านรายละเอียดในหัวข้อต่อไป

 เงินเดือน เงินวิทยฐานะ

          เมื่อเรื่องของการให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ ไม่ปรากฏในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ก.ก. จึงได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ซึ่งได้กำหนดให้อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูฯ เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด วิทยฐานะใด จะได้รับเงินเดือนอย่างใดให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ำของอันดับ ในกรณีที่จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.   ดังนั้น จึงมีมติอนุมัติการกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ดังนี้

         มีหมายเหตุการให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ำของอันดับ ในกรณีที่จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.  และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของเงินเดือนอันดับ คศ.4 แล้ว  ให้ได้รับเงินวิทยฐานะ  ในอัตรา  15,600  บาท/เดือน

 การจัดตำแหน่ง

          เมื่อ พ.ร.บ.กทม. 54 มีผลใช้บังคับ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ตามพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 เดิม  ต้องเปลี่ยนเป็น “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร” และนำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของครู กทม.  หนึ่งในหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปและเห็นได้ชัดเจน คือ การเรียกชื่อตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ เปลี่ยนชื่อเป็น รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  และ ตำแหน่งผู้อำนวยการ เปลี่ยนชื่อเป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา

           ก.ก. จึงมีมติให้ความเห็นชอบการจัดตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งหรือ ดำรงตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ ตามที่ก.ก. กำหนด  โดยใช้ตำแหน่งเลขที่เดิมตามสถานภาพเดิมที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 มีอยู่และ       ให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ ก.ก. ประกาศ เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  (วันที่  15  สิงหาคม  2554)  ซึ่งได้มอบอำนาจให้ อ.ก.ก.ข้าราชการครูทำการแทน ก.ก. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตามมติในครั้งนี้

           และก่อนการปิดบ้านพักครู อยากบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตาม พรบ.กทม. 54 และมติ ก.ก. ครั้งที่  5/2554 นี้ เป็นการดำเนินการเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสอดคล้องกับกฎหมายทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามหลักสำคัญของมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะมิได้มีกระทบต่อสิทธิและหลักเกณฑ์การยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะแต่อย่างใด และขอยืนยันว่า กรุงเทพมหานครยังคงใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะทั้งสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2549  เมื่อวันที่  18  กันยายน  2549 เช่นเดิม ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใด ๆ ทั้งสิ้น  แต่ในอนาคตหากมีการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ดูแลด้านการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร (อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา หรือ อ.ก.ก.สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) อาจจะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเพื่อให้เหมาะสมและเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของครู กทม. ต่อไป

          ที่สำคัญขอเน้นย้ำกันว่า เมื่อชื่อตำแหน่ง (บางตำแหน่ง) เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ขอให้เรียกชื่อตำแหน่ง ของตนเองให้ถูกต้อง ทั้งการใช้ในคำขอประเมิน การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานหรือเรื่องอื่น ๆ ซึ่งควรจะ มีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยเช่นกัน

 ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก

1.  มติ ก.ก. ครั้งที่  5/2554  เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2554

2.  พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

3.  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553

      และนี่คงเป็นเรื่องราวที่อยากบอก อยากสื่อสารให้คุณครูฯ กทม. ได้รับทราบ ได้เข้าใจให้ตรงกัน เพราะเข้าใจดีกว่า การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งย่อมทำให้เกิดความตระหนก ตกใจ เข้าใจผิด และสับสน แต่ถ้าเราหมั่นที่จะศึกษา หมั่นที่จะสื่อสาร ผมคิดว่าปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมา้ข้างต้นก็จะต้องลดน้อยถอยลงไปในที่สุด

      และหากคุณครูสังกัดกรุงเทพมหานครท่านใดมีข้อสงสัย หรือคิดว่าเป็นสิ่งที่ผมพอจะให้คำตอบได้ก็ยินดีให้ความช่วยเหลือครับ  แล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไป

หมายเลขบันทึก: 466732เขียนเมื่อ 31 ตุลาคม 2011 15:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 18:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

อ.โสภณครับ วันนี้ผมกระจ่างกับคำ ๆ นี้จริง ๆ ครับ ชัดเจนโดยไม่ต้องอธิบายใด ๆ ขอบคุณที่เข้ามาชี้แนะทางความคิดและเป็นกำลังใจนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี