การเขียนหลักการและเหตุผล

Kra.ka

โครงการฝ่ายปกครอง

 

โครงการ OPEN HOUSE

        แผนงาน   ฝ่ายปกครอง

        นโยบาย/จุดเน้นของโรงเรียน จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

        สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.

          มาตรฐานที่  1      นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (ด้านผู้เรียน)

          มาตรฐานที่  3    ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง

                ตัวบ่งชี้ที่  3.4  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

                มาตรฐานที่  7      ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

          ตัวบ่งชี้ที่  7.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

  ยุทธศาสตร์ที่  6  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

   จุดเน้น              1.  ปรับปรุง พัฒนาระบบและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้ น่าดู น่าอยู่  น่าเชื่อถือ

                                2.  ปรับปรุงสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำห้องส้วมให้สะอาด แข็งแรง ปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการ

                                3.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                                4.  พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

                                5.  ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และเป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด

                                6.  ส่งเสริม และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

ตัวชี้วัด                  1.  โรงเรียนผ่านการประเมินมาตรฐานโรงเรียนน่าดู  น่าอยู่ น่าเรียน น่าเชื่อถือ ในระดับทอง

                                2.  โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาด แข็งแรง ปลอดภัยและ

                                 เพียงพอ

                                3.  โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

                                4.  จำนวนผู้เรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน

                                5.  ร้อยละของผู้เรียนที่ปลอดสารเสพติด

                                6.  โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินภายนอกทุกมาตรฐาน

2.  หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลยเป็นโรงเรียนประจำจัดการศึกษาแบบสหศึกษา สำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยให้นักเรียนในเรือนนอน แบ่งเป็นเรือนนอนชาย  7  เรือนนอน   เรือนนอนหญิง 

6  เรือนนอน  ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาผู้ปกครอง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโรงเรียนได้ให้ความสนใจ และสอบถามข้อมูลในการรับนักเรียนมาเป็นระยะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษานของโรงเรียน และนโยบายในการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2554  เป็นข้อมูลในการตัดสินใจสมัครและนำบุตรหลานเข้ามารับการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าเรียน
               ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสอันดีของโรงเรียนที่จะได้ประชาสัมพันธ์ผลงานชื่อเสียงและความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกด้านพร้อมกับการให้ข้อมูลโดยตรงกับผู้ปกครองเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสถานศึกษาให้กับบุตรหลาน ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในอนาคต จึงเป็นเหตุผลให้มีโครงการ Open House ขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัวอย่างโครงการฝ่ายปกครอง

คำสำคัญ (Tags)#ศส.ลย

หมายเลขบันทึก: 466225, เขียน: 26 Oct 2011 @ 14:17 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 10:30 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มาทักทายให้กำลังใจจ้า

เขียนเมื่อ 

เข้าใจแล้วไช่ไหมละ ช่วยสอนหน่อยนะ