คลิกอ่านพลังจิตในมิติที่เรียกว่า ปราณ (Prana) ที่ Wikipedia Prana

แล้วทำความเข้าใจในคำจำกัดความของสุขภาวะ (Well-being) ซึ่งอ้างอิงรายละเอียดของคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Health Related Quality of Life, HRQoL)

เมื่อนำมาเชื่อมโยงกัน จึงต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ทางกิจกรรมบำบัดสากล ในมิติของ กิจกรรมบำบัดเพื่อจิตวิญญาณในชุมชน

ดังนั้นความรู้ที่ทุกคนควรศึกษา คือ

  • ปราณ (ภาษาสันสกฤต) หมายถึง ลมแห่งชีวิต ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการของการเกิดพลังงานทางระบบสรีรวิทยาของมนุษย์ ได้แก่ 1. พลังงานในระบบหัวใจ หลอดเลือด และการหายใจ 2. พลังงานในระบบขับถ่ายของเสียจากปอดและอวัยวะต่างๆ 3. พลังงานในระบบการสื่อสาร (พูด หัวเราะ ร้องเพลง ร้องไห้ และภาษาท่าทาง) 4. พลังงานในระบบการย่อยอาหารและการสันดาป/เผาพลาญให้เกิดพลังงานระดับเซลล์ และ 5. พลังงานในระบบการควบคุมประสาทกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว
  • กิจกรรมที่นำหลักการเรื่องปราณเพื่อสุขภาวะไปผสมผสาน เช่น การเล่นโยคะ การให้บริการสุขภาพจิตชุมชน การจัดการความเครียดในนักศึกษา การพัฒนาโปรแกรม Mental Life Practice การจัดกิจกรรมบำบัดด้วยสมาธิ การฝึกสมาธิจิตอาสา การจัดการความล้าด้วยกิจกรรมบำบัดจิตสังคม ฯลฯ
  • หากในโปรแกรม 2 ชม. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้เรียนรู้กระบวนการเกิดพลังงานใน 5 ระบบข้างต้น แล้วค่อยๆ ฝึกปฏิบัติจิตผ่านกระบวนการรู้คิด (Cognitive Mind Training) ด้วยการผสมผสานดนตรี กวี ศิลป์ และการใช้เวลาว่างในการจัดกลุ่มแบบพลวัติและเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา แล้วมีการประเมินปราณด้วยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เช่น ความเร็วในการนึกจำ ความถูกต้องในการจดจำ ความเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของชีพจรและการหายใจ ตลอดจนการวัดความเร็วในการตอบสนองทางจิตประสาทสรีรวิทยา เป็น ก็น่าจะเป็นโปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณได้อีกระดับหนึ่ง หากแต่ต้องมีกระบวนการประเมินเชิงคุณภาพพร้อมกับปริมาณ ซึ่ง ดร.ป๊อป กำลังศึกษาวิจัยแปลแบบประเมินชื่อ Spiritual Well-being Scale (FACIT-Sp) เป็นภาษาไทยอยู่