อ้างอิงจากและอ่านรายละเอียดได้ที่ 

www.lms.moe.go.th/lms/download/good.pdf

และ http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/764/525/original_K1.pdf?1318764362