เรื่อง การมอบหมายงานให้ครูปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

ให้ครูที่มีชื่อตามคำสั่งถือปฏิบัติ

 

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลคำแหง

ที่ ๓/๒๕๕๔

เรื่อง การมอบหมายงานให้ครูปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

                               

                เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลคำแหงให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๑ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. ๒๕๕๐  มอบหมายให้ครู บุคลากร  และลูกจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนี้

๑.     คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน

มีหน้าที่

          ๑.พิจารณา ดำเนินการ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการใช้เงินอุดหนุนฯตามนโยบายเรียนฟรีฯ โครงการอาหารเสริม(นม) โครงการอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายรายบุคคล

๒.ให้ความเห็นชอบจำนวนนักเรียนตามประมาณการตามที่ขออุดหนุนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

๓. ให้ความเห็นชอบค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา

๔. ลงนามรับรองรายงานการประชุม

๕. ให้คำปรึกษาเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

ประกอบด้วย

              ๑.  นายสมเกียรติ  คำแหง                             ผู้รับใบอนุญาต                         ประธานกรรมการ

                ๒.  นางลำภู  ชูกร                              ผู้แทนครู                                                 กรรมการ

                ๓.  นายประเสริฐ  เกตุทอง              ผู้แทนผู้ปกครอง                                   กรรมการ

                ๔.  นายวิมล  คำแหง                        ผู้นำชุมชน                                            กรรมการ

                ๕.  นายวิรัช  สมุทรจิต                     ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น                  กรรมการ

                ๖.  .......................................     ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ             กรรมการ

                ๗.  นางสุวลักษณ์  คำแหง               ครูใหญ่                           กรรมการและเลขานุการ

๒.   คณะกรรมการบริหาร

มีหน้าที่

                ๑. จัดบุคลากรรับผิดชอบงานในกลุ่มงาน
             ๒. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน
         ๓. จัดงบประมาณของกลุ่มบริหารทั่วไป
         ๔.จัดทำแผนงาน โครงการ
         ๕. ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน
         ๖. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
         ๗.จัดอบรม ประชุม สัมมนา และนิเทศบุคลากร

ประกอบด้วย

          ๑.  นายสมเกียรติ  คำแหง                                ผู้รับใบอนุญาต                          ประธานกรรมการ

                ๒.  นางลำภู  ชูกร                              ครู                                            กรรมการ

          ๓.  นางปิ่นเพชร  มหาวันแจ่ม        ครู                                         กรรมการ

                ๔.  นางจารึก  ใจมิตร                        ครู                                         กรรมการ

                ๕.  นางศญามล  วงศ์เมฆ               ครูพี่เลี้ยง                                กรรมการ      

          ๖.  นางสุวลักษณ์  คำแหง                ครูใหญ่                           กรรมการและเลขานุการ

๓. ครูประจำชั้น งานพัฒนาผู้เรียนแลงานดูแลนักเรียน

มีหน้าที่

๑.     จัดทำรายชื่อบัญชีนักเรียน และสำรวจการมาเรียนของนักเรียน

๒.    สังเกตดูแลพฤติกรรมของนักเรียน จัดทำบันทึกเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนา

๓.    เยี่ยมบ้านนักเรียน

๔.    บันทึกผลการเรียนของผู้เรียน

๕.    ดูแล รับ-ส่งนักเรียน ตอนเช้า และเลิกเรียน ตามวัน เวลา ที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย

          ๑.  นางสุวลักษณ์  คำแหง                ครูใหญ่                                                    ประธานกรรมการ

          ๒. นางจารึก  ใจมิตร                         ครู                                       ครูประจำชั้น อนุบาล ๑

                ๓. นางลำภู  ชูกร                                              ครู                                       ครูประจำชั้น อนุบาล ๒

                ๔. นางปิ่นเพชร  มหาวันแจ่ม        ครู                                            ครูประจำชั้น อนุบาล ๓

                ๕.  นางศญามล  วงศ์เมฆ               ครูพี่เลี้ยง                                ครูประจำชั้น อนุบาล ๑

 ๔. งานสัมพันธ์ชุมชน

มีหน้าที่
๑. วางแผนการดำเนินงานสัมพันธ์ชุมชน
๒. จัดกิจกรรมร่วมกับวัด ชุมชน และหน่วยงานราชการที่ใกล้เคียง
๓. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญ อื่น ๆ
๓. สร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ
๔. ประสานกับชุมชนในการให้การสนับสนุนโรงเรียนด้านต่าง ๆ
๕. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย

          ๑.  นางสุวลักษณ์  คำแหง                ครูใหญ่                                                    ประธานกรรมการ

          ๒. นางจารึก  ใจมิตร                         ครู                                      กรรมการ

                ๓. นางลำภู  ชูกร                                              ครู                                     กรรมการ

                ๔. นางปิ่นเพชร  มหาวันแจ่ม        ครู                                          กรรมการ

                ๕.  นางศญามล  วงศ์เมฆ               ครูพี่เลี้ยง                               กรรมการ

๕ งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

มีหน้าที่

๑.     วางแผนจัดกระบวนการเรียนการเรียนการสอนตามหลักสูตร

๒.    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร

๓.    ประเมินผลการเรียนการสอน

๔.    แก้ไขปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน

ประกอบด้วย

          ๑.  นางสุวลักษณ์  คำแหง                ครูใหญ่                                                    ประธานกรรมการ

          ๒. นางจารึก  ใจมิตร                         ครู                                       ครูประจำชั้น อนุบาล ๑

                ๓. นางลำภู  ชูกร                                              ครู                                       ครูประจำชั้น อนุบาล ๒

                ๔. นางปิ่นเพชร  มหาวันแจ่ม        ครู                                            ครูประจำชั้น อนุบาล ๓

                ๕.  นางศญามล  วงศ์เมฆ               ครูพี่เลี้ยง                                ครูประจำชั้น อนุบาล ๑

๖. งานโครงการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการการ

มีหน้าที่

                ดูแลควบคุม  ดำเนินการ  ประเมินผล  และรายงานโครงการ

ประกอบด้วย

          ๑.  นางสุวลักษณ์  คำแหง                ครูใหญ่                                                    ประธานกรรมการ

โครงการ

หัวหน้าผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

หมายเหตุ

โครงการอาหารกลางวัน

นางลำภู  ชูกร     

 

กรรมการ

โครงการดื่มนมเพื่อสุขภาพ

นางลำภู  ชูกร     

 

กรรมการ

โครงการส่งเสริมจริยธรรมเด็ก

นางปิ่นเพชร  มหาวันแจ่ม

 

กรรมการ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

นางปิ่นเพชร  มหาวันแจ่ม

 

กรรมการ

โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ

นางศญามล  วงศ์เมฆ

 

กรรมการ

โครงการพัฒนาบุคลากร

นางจารึก  ใจมิตร

 

กรรมการ

 

 

๖.      งาน สารสนเทศ

มีหน้าที่
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วางแผนการดำเนินงานและจัดทำปฏิทินของกลุ่มงาน
2. ประสานงานในการกำกับติดตามงาน โครงการ ของกลุ่มงานเพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
3. ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้วางแผนและพัฒนางาน
4. ให้ความร่วมมือกับงานแผนงานโรงเรียนในเรื่องข้อมูลของกลุ่มงาน
5. ร่วมทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจำปี และ ปฎิทินงานของโรงเรียน
6.สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประกอบด้วย

          ๑.  นางสุวลักษณ์  คำแหง                ครูใหญ่                                                    ประธานกรรมการ

          ๒. นางจารึก  ใจมิตร                         ครู                                      กรรมการ

                ๓. นางลำภู  ชูกร                                              ครู                                     กรรมการ

                ๔. นางปิ่นเพชร  มหาวันแจ่ม        ครู                                          กรรมการ

                ๕.  นางศญามล  วงศ์เมฆ               ครูพี่เลี้ยง                               กรรมการ

          ให้ผู้ได้รับมอบหมาย ได้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้เรียน สถานศึกษา และแก่ทางราชการ

 

สั่ง ณ วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔

 

(นายสมเกียรติ  คำแหง)

ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลคำแหง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ให้ครูปฏิบัติหน้าที่

คำสำคัญ (Tags)#หน้าที่ร้บผิดชอบ

หมายเลขบันทึก: 463683, เขียน: 04 Oct 2011 @ 11:01 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 06:46 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)