วันนี้มาถึงโรงเรียน  07.00 น.ลงชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน คุมเด็กทำความสะอาดห้องเรียน เช็คซื่อเด็กตอนเข้าแถว

ในตอนเช้า ช่วยงานในห้องสาระวิทยาศาสตร์

ในตอนบ่าย 13.00 น. สอนชั้นม.1/2  เรื่อง คลอโรฟิลล์กับการสร้างอาหารของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม คือ เป็นแหล่งอาหารและแหล่งพลังงานที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เป็นแหล่งผลิตแก๊สออกซิเจนที่สำคัญของระบบนิเวศ และช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ และยังส่งผลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้อีกด้วย

 17.00 น.  ลงชื่อ กลับบ้าน