conceptual framework คืออะไร

  ติดต่อ

กรอบแนวคิดการวิจัย (conceptual framework ) คือ กรอบความคิดที่ใช้เป็นแนวทางการศึกษาในงานวิจัย โดยผู้วิจัยจะประมวลแนวคิดทั้งหมดในการวิจัย มาจัดวางลำดับแนวความคิดการทำงานวิจัย  ซึ่งจะประกอบด้วย ตัวแปรและการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มีกรอบพื้นฐานทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ศึกษาและมโนภาพ(concept)ในเรื่องนั้น  กรอบแนวคิดในการวิจัยที่ดี จะต้องชัดเจน แสดงทิศทางของความสัมพันธ์ ของสิ่งที่ต้องการศึกษา หรือตัวแปรที่จะศึกษา สามารถใช้เป็นกรอบในการกำหนดขอบเขตของการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย รูปแบบการวิจัย ตลอดจนวิธีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

แหล่งที่มาของกรอบแนวคิดการวิจัย ได้แก่ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  และกรอบแนวคิดของผู้วิจัยเองที่สังเคราะห์ขึ้นเอง 

    ดังนั้นผู้วิจัยจำเป็นต้องศึกษา ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้มากพอว่ามีใครเคยทำวิจัยเรื่องทำนองนี้มาบ้างเขาทำอย่างไรและข้อค้นพบของการวิจัยมีอะไรบ้างแล้วนำมาประกอบการวางแผนการวิจัยของตน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดกรอบในเชิงเนื้อหาสาระซึ่งประกอบด้วยตัวแปรและการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสำหรับการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive research)  กรอบแนวคิดในการวิจัยอาจมีแต่การระบุเฉพาะตัวแปรว่ามีตัวแปรอะไรที่จะนำมาศึกษา กรอบแนวคิดดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนขอบเขตทางด้านเนื้อหาสารของการวิจัย ส่วนการวิจัยประเภทอธิบาย (Fxplanatory research) กรอบแนวคิดของการวิจัยมีการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย

หลักการเลือกและประโยชน์ของกรอบแนวคิดในการวิจัย

- ตรงประเด็นในด้านเนื้อหาสาระตัวแปรที่ต้องการศึกษา  มีความสอดคล้องกับความสนใจในเรื่องที่วิจัย  

- มีความง่ายและไม่สลับซับซ้อนมาก

- ควรมีประโยชน์ในเชิงนโยบายหรือการพัฒนาสังคม

การนำเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยอาจทำได้หลายวิธี ดังนี้

  1. การเขียนบรรยาย โดยระบุตัวแปรที่ศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร
  2. การเขียนแบบจำลองหรือสัญลักษณ์และสมการ    
  3. การเขียนแผนภาพ แสดงตัวแปรต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร
  4. การเขียนแบบผสมผสาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Advance research

หมายเลขบันทึก: 462279, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-24 02:14:37+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กรอบแนวคิดการวิจัย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

พอดีอาตมากำลังจะเขียนกรอบแนวคิด ป.เอก ม.นอร์ทเชียงใหม่อยู่พอดี ขอบคุณโกทูโนว์ และผู้เขียนเป็นอย่างมาก เป็นข้อเขียนสั้นๆ แต่ตรงจุด หยิบเอาไปใช้ทันท่วงที ขอบคุณหลายๆ 


พระมหาอัมพร ชุตินธโร

วัดสันคะยอม สันป่าตอง เชียงใหม่